Hopp til hovedinnhold

Sjekkliste for digitaliseringsvennlig regelverk

Denne listen inneholder spørsmål knyttet til anbefalingene i veilederen som kan hjelpe dere å sjekke om dere etterlever dem i forslaget til nytt regelverk.

  Digitaliseringsvennlig regelverk

  Anbefaling 1: Jobb sammen

  • Har dere satt sammen en arbeidsgruppe hvor både jurister, programmerere og andre fageksperter er representert fra starten av?
  • Har dere involvert andre forvaltningsnivåer (departement, underliggende etat, kommunene)?
  • Hvis det settes ned et lovutvalg, har dere skrevet inn i mandatet at lovutvalget må være tverrfaglig?

  Anbefaling 2: Involver brukerne

  • Har dere kartlagt hvem som blir berørt av det nye regelverket? Husk at det kan være både innbyggere, næringsaktører, frivillig sektor og offentlig virksomhet.
  • Har dere involvert de statlige eller kommunale virksomhetene som skal iverksette de nye reglene i sitt arbeid?
  • Har dere vurdert ulike metoder for medvirkning? Se for eksempel til Folketråkk-veilederen.

  Anbefaling 3: Del data når dere kan, skjerm når dere må

  • Hvilke opplysninger vil dere forvalte gjennom regelverket? Har dere tenkt på om dere bør dele disse med andre?
  • Er opplysningene underlagt tredjeparts rettigheter (eks. personopplysninger, taushetsplikt, immaterielle rettigheter ol.) som setter rettslige skranker for deling?
  • Er det ønskelig/behov for at det etableres et rettslig grunnlag som åpner for at opplysningene kan gjenbrukes av andre?
  • Er det nødvendig å innhente opplysningene direkte fra innbygger, næringsliv eller andre?

  Anbefaling 4: Vurder detaljnivå i reguleringen

  • Skriver dere en lov eller en forskrift? Er det mulig å regulere detaljene i forskrift eller instruks som er enklere å endre enn lov?
  • Hvor inngripende er bestemmelsene for den enkeltes rettsposisjon? Jo mer inngripende regler, dess mer presise må bestemmelsene være.

  Anbefaling 5: Skriv klart og enkelt

  Anbefaling 6: Lag teknologinøytrale bestemmelser

  • Er det nødvendig at bruk av spesifikk teknologi/fremgangsmåte reguleres særskilt for å oppnå formålet med reguleringen?
  • Hvis «nei»: lag en teknologinøytral bestemmelse, og klargjør gjerne for vurderingene som er gjort i forarbeidene slik at dette er klart for den som skal anvende reglene.
  • Hvis «ja»: utform bestemmelsen slik at den ivaretar fleksibilitet i den grad det er hensiktsmessig. Omtal gjerne vurderinger og avveininger i forarbeidene.

  Anbefaling 7: Se sammenhenger på tvers

  • Har dere kartlagt hvilke virksomheter eller sektorer det kan være nyttig å samarbeide med, for eksempel om å levere sammenhengende tjenester?
  • Har disse virksomhetene/sektorene opplysninger det kan være nyttig for dere å gjenbruke, eller omvendt? Lag i så fall hjemler som gjør det mulig å dele eller innhente data.
  • Har dere sjekket om de forholdene dere skal regulere er regulert i annet regelverk? Reguler like hensyn likt så langt det er mulig.

  Automatiseringsvennlig regelverk

  Før dere eventuelt følger anbefalingene nedenfor, har dere vurdert om regelverket bør legge til rette for hel eller delvis automatisering? Dere kan finne en beskrivelse av relevante vurderingspunkter på siden automatiseringsvennlig regelverk.

  Anbefaling 1: Lag detaljerte regler

  • Har dere skrevet detaljerte bestemmelser med klart definerte begreper og kriterier?
  • Er det ord, uttrykk eller formuleringer i lovteksten som åpner for ulike tolkninger?

  Anbefaling 2: Unngå skjønnsmessige vurderinger

  • Er det bestemmelser i utkastet til regelverk som krever eller åpner for bruk av skjønn?
  • Har dere vurdert om og eventuelt begrunnet hvorfor det er nødvendig å bruke skjønn?

  Anbefaling 3: Formuler vilkår som logiske eller aritmetiske vurderinger

  • Har dere formulert vilkår som klare logiske eller aritmetiske vurderinger?
  • Har dere byttet ut begreper som "innen rimelig tid" med presise beskrivelser der dere kan, slik at regelverket kan gjennomføres av en datamaskin?

  Anbefaling 4: Vurder tilgjengelige dataforekomster

  • Har dere sjekket at dataene som er nødvendige for å bekrefte vilkår i regelverket finnes eller er mulig å fremskaffe i et maskinlesbart format?
  • Har dere passet på å ikke begrense hvor dataene kan hentes fra, så lenge kvaliteten er god nok?

  Anbefaling 5: Sørg for tilstrekkelige hjemler for automatisering

  • Har dere sjekket om det kreves en hjemmel for å kunne bruke automatisere prosesser? Det gjelder for eksempel om dere skal behandle personopplysninger.
  • Har dere satt inn en hjemmel for automatisering, dersom dere har vurdert at det er nødvendig?

  Ta kontakt om du har spørsmål

  Astrid Solhaug

  Fagdirektør, Digitaliseringsdirektoratet
  Telefon: +47 40 41 06 73