Hopp til hovedinnhold

Trenger din virksomhet hjelp til å løse et gjenstridig problem?

StimuLab søker nå nye samarbeidsprosjekter i stat og kommune som får muligheten til å bli fyrtårnprosjekter for offentlig innovasjon gjennom en designdrevet prosess. I år deler StimuLab ut inntil 20,3 millioner kroner til prosjekter som skal levere bedre tjenester til innbyggerne.

14. januar 2021

Hvem kan søke?

Vi søker samarbeid med virksomheter og kommuner som våger å tenke nytt om roller, tjenester og systemer, og som er villige til å endre disse for å levere bedre tjenester til innbyggerne. Forvaltningen må i større grad løse flokete samfunnsutfordringer på tvers av flere sektorer. StimuLab prioriterer derfor prosjekter som krever samarbeid mellom flere aktører og har komplekse problemstillinger hvor ansvaret er uklart. Prosjektene må være i en tidlig fase, de må være åpne og ikke på forhånd ha bestemt løsning på sin utfordring.

Disse prosjektene vektlegges:

  • har et tydelig brukerfokus og tar utgangspunkt i reelle brukerbehov.
  • har et tydelig innovasjonspotensial. Med innovasjonspotensial mener vi blant annet hvor nytt dette er, og om det finnes løsninger på tilsvarende eller lignende problemstillinger fra før.
  • blir prioritert høyt av virksomheten selv, gjennom en klar lederforankring og egen ressursinnsats.
  • har et tydelig gevinstpotensial.
  • har lærings- og overføringsverdi til andre virksomheter.
  • er åpne og ikke har en forhåndsbestemt løsning.

Slik søker du

Fristen for å søke er 28. februar 2021. Som interessert virksomhet eller kommune må du beskrive din utfordring/problemstilling ved å svare på noen spørsmål.

Du søker ikke om en sum med penger til ditt prosjekt, men søker om å delta. Støtten er todelt og omfatter både økonomiske midler og tverrfaglig veiledning. Størrelsen på den økonomiske støtten tilpasses prosjektets omfang og kompleksitet. Den økonomiske støtten går i sin helhet til å anskaffe designkompetanse i markedet for å gjennomføre en StimuLab-prosess. Også annen kompetanse, som f.eks. systemisk design, adferdsendring og gevinstidentifisering, kan være aktuell, avhengig av prosjektets behov. Dette avklares innledningsvis i samarbeid mellom prosjektene og StimuLab.

Slik er prosessen

  • Du får svar på din søknad etter en utvelgelsesprosess senest i midten av mai.
  • Gjennomføring av en innovativ anskaffelsesprosess med dialogmøter i løpet av juni
  • Valg av leverandør til designprosessen gjøres i løpet av høsten
  • Oppstart av prosjektet sen høst 2021 eller vinter 2022

Mer om prosessen

Dette er nytt i 2021

Regjeringens digitaliseringsstrategi peker ut syv livshendelser hvor helhetlige og sammenhengende tjenester skal utvikles. I 2021 vil derfor StimuLab prioritere enkeltprosjekter eller avgrensede tiltak som er en del av arbeidet med disse livshendelsene, gitt at prosjektene svarer på StimuLabs øvrige kriterier. Merk: Dette forutsetter at søknaden inngår i en av de nasjonale satsingene på livshendelsene, ref. kapittel 2 i regjeringen og KS sin digitaliseringsstrategi. Dette må kunne bekreftes av ansvarlig direktorat for den aktuelle livshendelsen. 

Hvor stor andel av den totale budsjettpotten som går til prosjekter som faller inn under denne prioriteringen, er ikke fastsatt på forhånd. Alle prosjekter som svarer på våre kriterier, inviteres til å søke. 

Dette er StimuLab

Gjennom StimuLab skal Digitaliseringsdirektoratet (Digdir) og Design og arkitektur Norge (DOGA) stimulere til offentlig innovasjon fra brukernes perspektiv. Vi støtter statlige og kommunale virksomheter som våger å tenke nytt om roller og systemer, og som er villige til å endre disse for å levere bedre tjenester til brukerne. StimuLabs portefølje består nå av 29 prosjekter. Flere av disse er ferdige, og du kan lese mer om resultatene og erfaringene deres.

Kontakt

Ellen Strålberg

Fagdirektør, Digitaliseringsdirektoratet
Telefon: +47 97 67 97 68

Sigrid Grønland Hoel

Seniorrådgiver, Digitaliseringsdirektoratet
Telefon: 94833202