Hopp til hovedinnhold

Syv innovasjonsprosjekter får støtte gjennom StimuLab-ordningen i 2021. Prosjektene spenner fra tverrsektoriell styring, til flere i arbeid og til å utvikle fremtidens kontortjeneste på sykehus.

10. mai 2021
Illustrasjon fra et tidligere StimuLab-prosjekt: Arkivfloken – et samarbeid mellom Arkivverket og PwC
Illustrasjon fra et tidligere StimuLab-prosjekt: Arkivfloken – et samarbeid mellom Arkivverket og PwC

StimuLab skal støtte og stimulere til brukerorientert nyskaping i offentlig forvaltning gjennom bruk av tjenestedesign, testing og eksperimentering. Ordningen skal først og fremst bidra til bedre tjenester for brukere. Den skal også styrke innovasjonskapasiteten i offentlig sektor, både ved å støtte konkrete innovasjonsprosjekter og bidra til kompetanseheving og erfaringsspredning på tvers.

Digitaliseringsdirektoratet (Digdir) og Design- og arkitektur Norge (DOGA) velger i samarbeid ut prosjektene, som får både økonomisk støtte på til sammen 19,3 millioner kroner, og faglig veiledning.

Tematikk med stor interesse og overføringsverdi

I år er det flere prosjekter som ønsker å utforske utfordringer med stor nasjonal betydning: Kristiansand kommune er opptatt av å få flere i arbeid, særlig ungdom og personer med nedsatt arbeidsevne. Vestre Viken tar tak i en nasjonal utfordring og vil bedre pasientbehandling innen psykisk helse og rus.

Disse prosjektene vil gjennom StimuLab-metoden få verdifull innsikt og læring, som de kan overføre til andre deler av offentlig forvaltning med tilsvarende utfordringer.

Syv prioriterte livshendelser

Gjennom Digitaliseringsstrategien har regjeringen prioritert syv livshendelser, hvor brukerne skal settes i sentrum ved utvikling av mer sammenhengende tjenester. For å understøtte dette arbeidet, har StimuLab prioritert tiltak knyttet til disse nasjonale satsningene. To av årets nye prosjekter inngår i slike livshendelser. Skatteetaten er sentral i begge prosjektene, i samarbeid med Brønnøysundregistrene og NAV. Livshendelsene som understøttes er «Starte og drive bedrift» og «Miste og finne jobb».

Dette er årets utvalgte prosjekter

I Kristiansand kommune er andelen utenfor arbeid og utdanning svært høy, høyere enn på landsbasis og sammenlignbare storbyer. Mange av utfordringer er på systemnivå. Tiltak og virkemidler utgjør et uoversiktlig landskap med mange tiltaksaktører, med mangel på helhetlige vurderinger og oppfølging. Det meldes om fragmentering av ansvar og budsjetter, og lite effektiv samlet ressursbruk for å få flere i arbeid. «Flere i arbeid» er et eksempel på en samfunnsfloke kommunen ikke kan løse alene. Nå har de tatt inititativ til en bred satsing med mål om å redusere utenforskap og øke antall sysselsatte i Kristiansand.

Trondheim kommune skal sammen med NAV og Kirkens Bymisjon utforske hvordan menns psykiske helse og livsvansker kan tas på alvor. Overordnet mål er å forebygge utenforskap, nedsatt livskvalitet, samt bidra til å bygge robuste familier. Prosjektet ønsker å bidra til at det tenkes annerledes rundt hva det vil si å være mann i sårbare livsfaser. Trondheim kommune har som mål å jobbe tverretatlig for å løse samfunnsutfordringer, samarbeide mer med frivillige og ideelle organisasjoner, samt i større grad å samskape tjenestetilbudet sammen med innbyggerne i kommunen.

Digitale Helgeland vil ta for seg kommunal innkreving og gjeldsforvaltning på kommunalt nivå. Innbyggere med økonomiske utfordringer står uten gode sammenhengende tjenester i møte med det som beskrives som lite konsoliderte krav fra det offentlige. Dette kan utilsiktet bidra til å forverre situasjonen for den enkelte. Prosjektet har en ambisjon om å lette hverdagen for brukere med betalingsproblemer til kommunen, og forhindre at brukergruppen belastes med krav om å oppgi lik informasjon til etater som burde sitte på det samme informasjonsgrunnlaget.

Skatteetaten og Brønnøysundregistrene. Dette prosjektet knyttes til Livshendelsen «Starte og drive bedrift» og fokuserer særlig på drivefasen for et enkeltmannsforetak, dvs. første året i drift. Både Brønnøysundregistrene og Skatteetaten får mange henvendelser fra næringsdrivende. Mange som starter et enkeltmannsforetak sliter med å navigere mellom ulike etater. Prosjektet skal effektivisere driften og samhandlingen hos Skatteetaten og Brønnøysundregistrene, ved å gjøre brukerne mer selvhjulpne i drivefasen.

Skatteetaten, NAV og Brønnøysundregistrene. Skatteetaten har gjennom konseptvalgutredningen «Fremtidens innkreving» adressert behovet for modernisering av innkrevingsområdet i Norge. Prosjektet vil utforske hvordan de kan lykkes med tverretatlig utviklingsarbeid, når etatene har hver sine avgrensende samfunnsoppdrag, styringslinjer, målsetninger og budsjetter.

Vestre Viken bygger nytt sykehus i Drammen med innflytting i 2025. Dette skaper et betydelig moment og endringsvilje hos de som skal flytte inn, og vi innstiller to prosjekter herfra. Det første handler om hvordan kontortjenestene kan legge til rette for en helhetlig og koordinert helsetjeneste. Dagens klinikker er organiserte i flere avdelinger, som har hver sin seksjon for kontortjeneste. Tjenesten er bygget opp ulikt fra avdeling til avdeling når det gjelder struktur og arbeidsflyt. Med innflytting til nytt sykehus, gir dette gode muligheter til å tenke nytt på hvordan hele kontortjenesten skal utformes og hvilken rolle den skal ha i det nye sykehuset

Vestre Viken, Klinikk for psykisk helse og rus (PHR). Sykehuset på Blakstad tilbyr pasientbehandling innen psykisk helse og rus for personer bosatt i hele Vestre Vikens sykehusområde. Vestre Viken PHR ønsker å re-designe sine tjenester for å realisere pasientens helsetjeneste innen psykisk helsevern og tverrfaglig spesialisert rusbehandling. De ønsker å basere tjenestene på brukermedvirkning, og hva som er viktig for pasientene og deres pårørende, dvs. «Pasientens helsetjeneste» - en helsetjeneste som utformes basert på pasientenes behov.

Dette er StimuLab

  • StimuLab gir støtte til brukerorientert eksperimentering og nyskaping i offentlig forvaltning. Det er Digitaliseringsdirektoratet som i samarbeid med Design og arkitektur Norge (DOGA) står bak ordningen.
  • I tillegg til økonomisk støtte gir StimuLab hjelp til anskaffelse av rett kompetanse i markedet, og tilbyr en metode for å jobbe med tidligfase og brukerbehov i utviklingsprosjekter.
  • Prosjektene vi samarbeider med blir også veiviserprosjekter med nye erfaringer som andre kan lære og inspireres av. Et viktig mål er derfor å få økt bruk av, kunnskap om og erfaring med innovative arbeidsmåter, med utgangspunkt i brukerbehov.
  • Alle offentlige virksomheter kan søke om å delta. Det er søknadsfrist en gang i året.

Kontakt

Sigrid Grønland Hoel

Seniorrådgiver, Digitaliseringsdirektoratet
Telefon: 94833202