Hopp til hovedinnhold
Emner:
 • Stimulab
Tid:
fredag 04. februar kl. 09:00–11:30, 2022
Sted:
Digitalt møte

For første gang arrangerte Digitaliseringsdirektoratet og Doga Stimulab-dagen. Interessen var stor med over 400 påmeldte. Vi fikk presentert resultater, erfaringer og læring fra noen av Stimulab-prosjektene som nylig er avsluttet.

Målene for offentlig sektor er klinkende klare – vi skal sette brukerne i sentrum, vi skal samarbeide på tvers og vi skal gi tillit, tid og mer innflytelse til dem som er i førstelinja og utgjør ryggraden i velferdsstaten.

Stimulab støtter prosjekter som vil tenke nytt om hvordan de kan yte tjenester for sine brukere. Det krever et endret tankesett rundt brukerorientering, og det er nødvendig å samarbeide på tvers med andre tjenesteytere. Designtilnærmingen «den triple diamanten» brukes av alle prosjektene. Det har gitt erfaringer, kompetanse og en rekke gode tiltak og prosjekter som illustrerer noe av den innovasjonen og kulturendringen vi må gjennom.

Benedicte Wildhagen fra Doga og Ellen Strålberg fra Digitaliseringsdirektoratet ledet oss gjennom dette seminaret.

Her kan du se opptak fra innleggene og høre hvilke resultater prosjektene har oppnådd.

Hvordan gjøre politiet mer tilgjengelig for innbyggerne?

Politidirektoratet:

 • Håkon Skulstad, ass. politidirektør
 • Anne-Catherine Gustafson, politiinspektør

Undersøkelser viser at befolkningen oppfatter at politiet er lite tilgjengelig. Gjennom StimuLab-prosjektet Innbyggerstemmen har politiet sett på hvordan man kan bedre situasjonen.

Man har fokusert på tre ulike situasjoner hvor politiet kan involvere innbyggerne. For det første kan politiet involvere innbyggerne som en «medvirker» når vi lager planer, tar beslutninger, utvikler strategier og prioriterer satsninger i politiet. For det andre kan politiet involvere innbyggerne som en «medutvikler» når vi forbedrer tjenestene våre, utvikler nye løsninger og jobber med nyskaping i politiet. Og sist, men ikke minst kan politiet involvere innbyggerne som en «medprodusent» når vi jobber med forebygging, etterforskning, saksbehandling og alt vi gjør til daglig i politiet.

Pasientens helsetjeneste i et helsefelleskap

Helse Bergen HF:

 • Trude Senneseth, prosjektleder/psykolog

Helsefellesskap handler om å skape mer sammenhengende og bærekraftige tjenester for brukere som trenger bistand fra både spesialisthelsetjenesten og den kommunale helse- og omsorgstjenesten. Det utfordrer virksomhetene som må samarbeide på nye måter.

I dette prosjektet har ett helseforetak, to kommuner og én NAV-region samarbeidet og funnet fram til en modell for samskapende innovasjon samt et helhetlig konsept for gode oppstarter i bruker- og pasientforløpet. Blant viktige prinsipper er brukerorientering, samskaping og likeverdig partnerskap.

Det handler om å gi brukerne trygge og sømløse overganger, og det handler om å vise tillit og gi medarbeiderne handlingsrom og mulighet til å jobbe på en utforskende måte.

Hvordan kan bydel og skole samarbeide for å begrense frafall fra videregående opplæring? 

Bydel Grunerløkka:

 • Shivani Sharma, prosjektleder

Høyt frafall fra videregående skole er en stor utfordring for Bydel Grünerløkka. Til tross for flere gode tiltak og initiativ har bydelen hatt en frafallsprosent på nærmere 50 % fra videregående opplæring de siste ti årene.

Med dette StimuLab-prosjektet ønsket Bydel Grünerløkka og Utdanningsetaten å tenke nytt rundt hvordan de samarbeider på tvers av tjenester og sektorer – det være seg rundt organisering, roller, systemer eller konkrete verktøy. Prosjektets mål har vært å systematisere “lagene” rundt eleven, slik at ungdommen i bydelen ikke opplever å være kasteballer i systemet. Målet er at ungdom skal motta koordinert, sømløs og effektiv hjelp og fanges opp tidligere enn i dag slik at de er motiverte og rustet til å fullføre sin skolegang.

Livshendelsen “Alvorlig sykt barn”

Helsedirektoratet:

 • Bente Steinnes, seniorrådgiver

Hvordan kan barn og unge med sammensatte behov få bedre og mer koordinerte tjenester? Dette spørsmålet var utgangspunktet for et tverrsektorielt samarbeid mellom Helsedirektoratet, Direktoratet for e-helse, Arbeids- og velferdsdirektoratet, Utdanningsdirektoratet, Statped, KS og Flekkefjord kommune.

Prosjektet har utforsket, utfordret, eksperimentert og satt startskuddet for et langsiktig arbeid med denne gjenstridige utfordringen, som har som mål at barn og unge med sammensatte behov og deres familier skal få et sømløst, persontilpasset og forutsigbart tilbud slik at de kan fokusere sine ressurser på omsorg og økt livskvalitet.

Livshendelsen “Starte og drive en frivillig organisasjon”

Brønnøysundregistrene:

 • Unn Hestvik, co-prosjektleder

Sivilsamfunnet og frivilligheten har historisk vært, og er fremdeles, en hjørnestein i demokratiet og velferdssamfunnet Norge. Frivilligheten er mangfoldig. Likevel utfordres sektoren av en rekke faktorer som blant annet skyldes liten samhandling mellom kommuner, fylkeskommuner og statlig nivå.

Prosjektet har i samarbeid med aktører fra frivillig- og offentligsektor utforsket nye måter å samarbeide på for å tenke nytt og skape forenklinger. Prosjektet har gitt et godt grunnlag for videre samarbeid om brukervennlige sammenhengende tjenester for frivillig sektor.

Hvordan jobbe på nye måter med systemiske utfordringer?

Samtale mellom

 • Bente Steinnes, Helsedirektoratet
 • Astrid Twenebowa Larssen Helsedirektoratet
 • Unn Hestvik, Brønnøysundregisteret
 • Adrian Paulsen, Halogen

Ordstyrer: Benedicte Wildhagen, DOGA

Refleksjoner knyttet til Stimulab og tillitsreformen

Tankesmien Agenda:

 • Hilde Nagell

Se opptak fra hele seminaret

Kontakt

Ellen Strålberg

Fagdirektør, Digitaliseringsdirektoratet
Telefon: +47 97 67 97 68