Hopp til hovedinnhold

Prosjektet skal utforske hvordan samhandling mellom stat og kommune i tjenester som ligger i skjæringspunktet mellom sektorene kan videreutvikles til det beste for innbyggerne.

Virksomheter: Statsforvalterens fellestjenester (STAF), NAV, Digdir, Statsforvalteren i Innlandet, Statsforvalteren i Vestland, Statsforvalteren i Trøndelag, Bergen kommune, Horten kommune og Hustadvika kommune 

Leverandør: Halogen og Oslo Economics

Om behovet

Økonomisk sosialhjelp er en stønad som gis fra NAV til personer som ikke er i stand til å sørge for eget livsopphold. Økonomisk sosialhjelp er en skjønnsmessig ytelse og stønaden skal utmåles på grunnlag av en konkret vurdering av den enkeltes faktiske behov. Det er ca. 130 000 personer som mottar økonomisk sosialhjelp i året. Det er NAV som treffer vedtaket, og det er Statsforvalteren som er klageinnsats. Det er ca. 4000 klager på vedtaket i året.

STAF opplever store mangler på helhetstenking og et stort behov for innovasjon, det er behov for samordning og bedre samhandling. Samhandling på tvers av kommunal og statlig sektor er tungvint og tar mye tid, og det er behov for å tenke nytt.

Om prosjektet

STAF ønsker å tenke radikalt annerledes når man ser på samhandlingen mellom statlig og kommunal sektor. Prosjektet skal sette brukerens, det vil si innbyggerens, behov i sentrum og skape virkelig sammenhengende tjenester på tvers av sektorer.

For å gjøre dette ønsker de å ta tak i prosessen for klagebehandling for økonomisk sosialhjelp som eies av både statsforvalterne og kommunal NAV. Ansvaret er i dag fordelt på flere aktører, uten at det er definert koordineringsansvar for prosessen.

Prosjektet skal bygge videre på forprosjektet «Klagebehandlingsprosessen for økonomisk sosialhjelp», som ble gjennomført 2020/2021.

Prosjektet pågår.