Hopp til hovedinnhold

Prosjektportefølje Stimulab Nittedal kommune: Perpetuum mobile. Reis nå.

Med innovasjonsprosjektet Perpetuum mobile har Nittedal kommune involvert innbyggere, næringsliv og tjenesteytere i å finne nye transportløsninger som er attraktive alternativer til privatbilen.

Virksomhet: Nittedal kommune

Leverandør: Halogen og Rambøll

Behovet som skal dekkes

Nittedal kommune er en gjennomsnittlig stor kommune som ligger i nærheten av Oslo og er en del av Viken fylke. Nittedal har i dag 24200 innbyggere og en god befolkningsvekst på om lag 1,7 %.

Tilbringertransport til sentrale offentlige og private bygninger og aktiviteter er svært begrenset. Det fører til at bruk av privatbil er svært utbredt, hvilket fører med seg kapasitetsproblemer knyttet til parkering ved blant annet rådhuset, togstasjonen, innfartsparkeringer med flere. Topografien i dalføret gjør at motorisert transport (i en eller annen form) for mange er det eneste relevante alternativ. Målet med prosjektet Perpetuum mobile var å skape et miljøvennlig, fleksibelt og attraktivt alternativ til privatbilbruk i Nittedal kommune.

Om prosjektet

Et godt samspill mellom flere aktører for å oppnå bruker- og samfunnsnyttige mobilitetsløsninger, er avgjørende. Dette gjelder særlig når kommuner ønsker å skape et innovativt handlingsrom. Det er relevante aktører både innen forvaltningen, næringslivet og frivilligheten (3. sektor). Gjennom prosjektet Perpetuum mobile - Reis nå, er det kartlagt et rikt bilde av innbyggernes individuelle mobilitetsbehov, samtidig med at det er formidlet kontakt mellom kommunen og en rekke relevante og innovative mobilitetsaktører.

Det gir gevinster for brukerne, kommunen og samfunnet generelt å velge smart mobilitet – fremfor bruk av egen bil.

Resultater

Prosjektet ble gjennomført i perioden februar 2019 – februar 2020. I prosjektet, ble det beskrevet 10 hovedfunn. Dette er funn og innsikt om hva som kjennetegner og påvirker mobilitet i Nittedal. Funnene er knyttet til Nittedal som sted, samt innbyggeres holdninger og erfaringer. Det kom frem at aktivitet er viktig for nittedølinger og at en aktiv livsstil var noe som kunne inspirere det videre arbeidet i prosjektet.

Det ble gjennomført en pilot “Min elsykkel”, som er en tjeneste som senker terskelen for anskaffelse av elsykkel. Gjennomføringen av en praktisk pilot støtte på noen utfordringer, og ble sterkt påvirket av koronasituasjonen. Det ble derfor gjennomført en kvalitativ pilot ved å teste og verifisere et tjenestekonsept for “min elsykkel” blant innbyggere, organisasjoner og leverandører. Piloten bekreftet potensiale for tilgjengeliggjøring og bruk av elsykkel og andre elektrifiserte kjøretøy i Nittedal, samtidig som det viste at leasing bør suppleres med andre tilbud.

Det er kommet anbefalinger på samfunns- og systemnivå, tjenestenivå og individ- og innbyggernivå.