For leverandører til StimuLab

StimuLab-midlene skal gå til å kjøpe kompetanse i markedet. For dere som er eller ønsker å bli leverandører på StimuLab-prosjekter – les mer om tips, informasjon og tidligere stilte spørsmål her.

Bilde av tre legomennesker

Tips til leverandører

1. Les kompetansekravene nøye

Tjenestedesign er hovedkompetansen vi ser etter i StimuLab-oppdrag. Med tjenestedesign mener vi utdanning i og/eller betydelig erfaring fra arbeid som tjenestedesigner. Korte kurs i design thinking regnes ikke som utdanning. I tillegg til tjenestedesign ber vi også om tilleggskompetanse. Få fram at dere har denne kompetansen når dere skriver CV-er eller fyller ut matrisen.

2. Bruk muligheten til å legge ved 10 CV-er

Dere kan oppgi opptil 10 konsulenter i prekvalifiseringen. Utnytt denne muligheten. Dersom dere inviteres til å levere tilbud, skal dere sette sammen et team. Som regel er det færre enn 10 personer, men da har dere de 10 konsulentene å velge blant.

3. Tjenestedesign for komplekse floker

Det som kjennetegner de fleste StimuLab-prosjektene er at de er ekstra komplekse og flokete, gjerne med flere deleiere. Vår erfaring er at avgrensete prosjekter med én eier normalt kan løses med klassisk tjenestedesign. Når prosjektene øker i kompleksitet og har flere deleiere, krever dette mer sammensatt kompetanse. ​Det at vi har valgt å satse på mer komplekse prosjekter utfordrer dere som leverandører.

4. Gå gjerne flere sammen

Dekker dere ikke kompetansekravene på egenhånd? Vi ber om kompetanse på flere områder, og det er ikke sikkert at deres selskap har den samlede kompetansen. Det kan være lurt å inngå samarbeid med andre for og samlet kunne tilby kompetansen prosjektene ber om. Argumenter godt for hvorfor dere har inngått samarbeid, og hvordan tverrfagligheten har relevans for prosjektet.

5. Unngå generelle beskrivelser av tjenestedesign som metode

StimuLab-prosjekter skal følge metoden beskrevet i den triple diamanten. Leverandøren har frihet til å knytte diamantens faser til sin egen metodikk, men i tilbudene er det ikke nødvendig å inkludere generell tekst om tjenestedesign og verktøy. Vi er mer opptatt av at dere får frem deres forståelse av oppdraget og problemet som skal løses, og hva dere foreslår som tilnærming til oppdraget. Vis at dere forstår konteksten, og hvordan dere vil gripe an nettopp dette oppdraget (tenk skreddersøm, ikke generelle metodebeskrivelser)! Leverandørens forståelse for og tilnærming til oppdraget er tildelingskriterium 1, som tilbudene vektes ut fra.

Selve anskaffelsesprosessen – tidligere stilte spørsmål

Fase i anskaffelsen

Spørsmål Svar
Fase 1 – prekvalifisering Er det noen begrensning på hvor mye vi kan fylle inn under «Beskrivelse av oppdrag og gjennomføring» under referanseprosjekter? Vi har ikke satt noen begrensning på lengde her. Hvis det skal legges med bilder/illustrasjoner utenfor tabellen må det ligge en henvisning i tabellen.
Fase 1 – prekvalifisering Hvordan stiller dere dere til engelskspråklige konsulenter? I utgangspunktet kan det være med engelsk-språklige fagpersoner i teamet. Dette vil likevel avhenge av hvilken rolle den engelskspråklige personen skal ha.
Fase 1 – prekvalifisering Vi ønsker å ha med en underleverandør. Kan vi da levere inn referanseprosjekter hver for oss? Det går fint an å levere referanseprosjekt fra hver av dere. Vi åpner for muligheten til å levere opptil seks referanseprosjekter totalt, uavhengig av bruk av underleverandører eller ikke.
Fase 2 – oppdrag Må vi levere inn CV-ene dere fikk under prekvalifiseringen på nytt? Dere behøver ikke sende inn CV-ene på nytt når dere skal levere tilbud.
Fase 2 – oppdrag Skal det fylles ut databehandleravtale i forbindelse med tilbudet, eller vil det fylles ut når det blir mer aktuelt i senere faser? Databehandleravtale skal sendes med tilbudet dersom det er relevant for prosjektet å håndtere personopplysninger. Det blir opp til dere å vurdere dette.
Fase 2 – oppdrag Kan oppdragsgiver si noe om forventet antall ressurser i tilbudt kjerneteam? Når det gjelder antall ressurser i tilbudt kjerneteam er det opp til hver enkelt leverandør å gjøre en vurdering av dette, og sette sammen et godt kvalifisert team til oppdraget.