Hopp til hovedinnhold

Prosjektportefølje Stimulab Kristiansand kommune: Flere i arbeid – treffsikker innsats for arbeidsinkludering

I Kristiansand kommune er andelen utenfor arbeid og utdanning svært høy, og høyere enn på landsbasis. Prosjektet ønsker å utfordre utenforskapet, og finne nye arbeidsmetoder for å fange opp unge under 30 år.

Virksomheter: Kristiansand kommune, i samarbeid med Næringsforeningen i Kristiansands-regionen, Agder fylkeskommune, Universitetet i Agder og NAV Agder.

Leverandør: Eggs

Behovet som skal dekkes

Mange av utfordringene knyttet til utenforskap er på systemnivå. Fragmentering av ansvar og budsjetter, og lite effektiv samlet ressursbruk for å få flere i arbeid er eksempler på slike utfordringer. Tiltak og virkemidler utgjør et uoversiktlig landskap fordi det er mange tiltaksaktører og mangel på helhetlige vurderinger og oppfølging.

Om prosjektet

Kristiansand kommune vil utfordre systemene som er med på å forsterke utenforskap. De har laget en satsning som er organisert som et femårig program med næringsliv, fylkeskommune, NAV og universitetet som partnere. Stimulab-prosjektet er en sentral del av det 5-årig programmet, og vil være starten på en betydelig endringsreise.

Prosjektet har unge under 30 år som målgruppe, særlig de med nedsatt arbeidsevne, de som mottar sosialhjelp eller arbeidsavklaringspenger (AAP) og de som står i fare for å falle ut av utdanning og skole. Målet med prosjektet er å utforske hvordan systemene som skal bistå med å få personer i arbeid kan ta i bruk nye arbeidsformer og samhandle både bedre og mer effektivt. På denne måten ønsker man å få personer raskt inn i relevante kvalifiseringsløp, som igjen leder til arbeid. Prosjektet vil også utfordre arbeidsgivere i offentlig og privat sektor til å utvikle kreative løsninger som kan bringe flere innbyggere inn i arbeidslivet.

Prosjektet er pågående.

Følg prosjektet og de ulike aktivitetene på prosjektet sine hjemmesider

Les mer om programmet “Flere i arbeid” på Kristiansand sine nettsider.