Hopp til hovedinnhold

I Kristiansand kommune er andelen utenfor arbeid og utdanning svært høy, og høyere enn på landsbasis. Prosjektet ønsker å utfordre utenforskapet, og finne nye arbeidsmetoder for å fange opp unge under 30 år.

Virksomheter: Kristiansand kommune, i samarbeid med Næringsforeningen i Kristiansands-regionen, Agder fylkeskommune, Universitetet i Agder og NAV Agder.

Leverandør: Comte Bureau, A-2 og Oxford Research.

Prosjektperiode: November 2021 – desember 2022

Behovet som skal dekkes

Mange av utfordringene knyttet til utenforskap er på systemnivå. Fragmentering av ansvar og budsjetter, og lite effektiv samlet ressursbruk for å få flere i arbeid er eksempler på slike utfordringer. Tiltak og virkemidler utgjør et uoversiktlig landskap fordi det er mange tiltaksaktører og mangel på helhetlige vurderinger og oppfølging.

Om prosjektet

I Kristiansand er andelen unge utenfor arbeid og utdanning svært høy, høyere enn på landsbasis og sammenlignbare storbyer. Samtidig er det et udekt behov for kompetanse og arbeidskraft i regionen. Derfor har Kristiansand kommune satt i gang en femårig satsing sammen med næringsliv, fylkeskommunen, NAV og Universitetet i Agder, kalt «Flere i arbeid». Programmet består av sju prosjekter: 1) Yrkesrettede utdanningsvalg, 2) Gjennomføre videregående utdanninger, 3) Fra stønad til arbeid, 4) Kommunen som arbeidsgiver, 5) Inkludering og kvalifisering i bedrifter, 6) Nye og flere arbeidsplasser, og 7) Mer treffsikker innsats for arbeidsinkludering.

Les mer om programmet “Flere i arbeid” på Kristiansand sine nettsider.

Som det syvende prosjektet har prosjektet jobbet med å få fart på og øke innovasjonen i tjenesteutviklingen. På kort sikt er hensikten å utforske, utvikle og teste løsninger som resulterer i faktisk endring for enkeltpersoner i målgruppen – altså som bidrar til at unge som i dag står utenfor kommer inn i jobb. På mellomlang sikt er tanken å sette løsningene ut i drift og dekke behovet for arbeidskraft. På lang sikt er målsettingen at Kristiansand kommune skal bidra til å endre synet på hvordan utenforskap kan håndteres. Prinsipalt er målet å tilrettelegge for at unge får muligheten til bidra i samfunnet, utvikle seg og oppleve den mening og tilhørighet som deltakelse i arbeidslivet kan gi. Og samtidig utforske hvordan samarbeidet og den tverrgående tjenesteutviklingen kan styrkes mellom de mange aktørene i forvaltningen, arbeidsliv, utdanningsinstitusjoner, ideelle organisasjoner og frivillig sektor.

Prosjektet har unge under 30 år som målgruppe, særlig de med nedsatt arbeidsevne, de som mottar sosialhjelp eller arbeidsavklaringspenger (AAP) og de som står i fare for å falle ut av utdanning og skole. Målet med prosjektet er å utforske hvordan systemene som skal bistå med å få personer i arbeid kan ta i bruk nye arbeidsformer og samhandle både bedre og mer effektivt. Sentralt i prosjektet var å utforske, utvikle og teste løsninger som resulterer i faktisk endring for enkeltpersoner i målgruppen, og som forenkler veien frem mot aktiv deltakelse i arbeidslivet for unge med ubrukte ressurser og som imøtekommer behovet for arbeidskraft hos næringslivet.

Resultater

En viktig del av prosjektet har vært de unges stemmer. Ungdommer og unge voksne fra 16 år og opptil 33 år har vært involvert gjennom hele prosjektet. Det som kjennetegner gruppen, er at de alle har stått eller står utenfor arbeid/utdanning og har behov for støtte/hjelp til å komme seg i jobb eller utdanning. Prosjektet har laget en oppsummering av viktige temaer fra de unge, konkrete råd for et bedre samarbeid og oppfølging, samt fire personas.

En jobb skal man jo kanskje ha hele livet. Da er det rart å måtte velge så brått mellom 10. og VG1.

Valgt problemstilling og konseptskisser

Prosjektet valgte seg ut problemstillingen: Hvordan kan vi samskape nye kvalifiserings- og rekrutteringsmodeller med næringslivet, virkemiddelaktører og de unge?

Prosjektet jobbet frem fire konseptskisser

  1. Utvidet karriereveiledning - felles materiell og metodikk på tvers av u-skole og VGO

  2. Klar til livet, klar til jobb - atferd og rutiner må læres, og for å bli god må man trene

  3. Jobbussen (Jobbsmak – kort vei til å prøve ut og bli kjent med yrker og arbeidsplasser

  4. Menneskelig matchmaking – bli kjent med mennesket bak de harde faktaene

Prototype: Jobbes – en digital plattform

Jobbes er en digital plattform som bygger på mikrolæring og gir de unge faglig påfyll og læring ved hjelp av filmer, oppgaver/øvelser/spill, ofte-stilte-spørsmål og svar, og med en oversikt og kanal til tjenestene. Bakgrunnen for Jobbes er at mange unge i målgruppen mangler kjennskap til arbeidsnormer og arbeidskultur.

Jobbes belyser temaer innen livsmestring økonomi, mat og kosthold, fysisk aktivitet og trening, psykisk helse, søvn, fritid, relasjoner, samt temaer innen jobbmestring som yrkesmuligheter / karriereveiledning, finne og søke jobb, rettigheter som arbeidstaker og arbeidskultur og -normer. I tillegg fungerer Jobbes som et utstillingsvindu for bedrifter og bransjer, samt hjelpeapparatet. Plattformen er ment for unge som enten er ny i arbeidslivet, står utenfor arbeidslivet og skal inn, eller vil utvikle seg mer på jobben. Enten de følges opp av en tjeneste eller ikke.

Veien videre

Programmet Flere i arbeid tar med seg funnen fra Stimulab-prosjektet videre i samordningen av tilbud og tjenester for unge. Det er ikke tatt en endelig avgjørelse på hvorvidt Jobbes skal tas videre og implementeres i drift, eller hvem som skal eie løsningen.

Podcast fra Arendalsuka 2023 - Kan en app få flere ut i arbeid?

Under Arendalsuka 2023 ble programleder Ingelill L. Pedersen og prosjektleder Margrethe Noraas invitert til å snakke om satsningområdet "Mer treffsikker arbeidsinkludering" og prosjektet "Jobbes" på arrangementet til Digin, Solrike historier fra Agder.

I denne live podcasten snakket Flere i arbeid, med Benedicte Wildhagen fra DOGA, Sigrid Grønland Hoel fra Digdir og Margareth Sanner fra Comte Bureau om prosessen som tok for å lage "Jobbes" og på hvilke måter denne digitale løsningen kan hjelpe å få flere i unge i arbeid

Lytt på podcasten