Hopp til hovedinnhold
Emner:
  • Stimulab
Tid:
fredag 16. juni kl. 09:00–11:30, 2023
Sted:
DOGA/Digitalt, Oslo

Digitaliseringsdirektoratet og DOGA inviterte leverandører til dialogmøte for å informere om nye prosjekter i Stimulab. Prosjektene skal lyses ut i markedet høsten 2023.

Se opptak fra dialogmøte 17. juni

Anmodning om innspill for prosjekt 3 Alvorlig sykt barn

For prosjekt 3, livshendelsen Alvorlig sykt barn ved Helsedirektoratet, er det en anmodning om innspill ute for leverandørene, med bl.a. spørsmål om:

  • Hvilket «nivå» bør tilbud fra dere ligge på, for å åpne for en samskaping av detaljeringen – ved oppstart av prosjektet?
  • Hva har dere behov av informasjon i oppdragsbeskrivelsen, når man legger opp til en detaljeringsfase ved oppstart?

Fristen for leverandører for å komme med innspill er 4. juli:

Innspillene sendes gjennom kommunikasjonsmodulen i anmodningen på Mercell.

Program

  • Informasjon om Stimulab og høstens anskaffelser, ved Digitaliseringsdirektoratet og DOGA 
  • Kort presentasjon av hvert av prosjektene. Etter hver presentasjon er det anledning til å stille spørsmål.

Årets prosjekter

Prosjekttittel: Ingen sak med byggesak – effektiv og brukerrettet veiledning i alle ledd
Ansvarlig: Direktoratet for byggkvalitet (DiBK)
Prosjektdeltakere: Kommunesektorens organisasjon (KS) og noen utvalgte kommuner

Prosjekttittel: Hendene og ressursene som må finne hverandre. Historien om en vellykket tilbakeføring
Ansvarlig: Kriminalomsorgsdirektoratet
Prosjektdeltakere: Helsedirektoratet, NAV Arbeids- og velferdsdirektoratet, Utdanningsdirektoratet og Statsforvalteren i Vestland

Prosjekttittel: Utforskning av systemdemonstrator for livshendelsen Alvorlig sykt barn
Ansvarlig: Helsedirektoratet
Prosjektdeltakere: Direktoratet for e-helse, Utdanningsdirektoratet, Flekkefjord kommune, deltagende statsforvalterembete, KS og NAV

Prosjekttittel: Tillitsreformen i Arbeids- og velferdsetaten – hvordan legge til rette for lokalt forankret tjenesteutvikling med større handlingsrom?
Ansvarlig: NAV Arbeids- og velferdsdirektoratet

Mer informasjon om utvalgte prosjekter

Verdi på anskaffelsene 

Samlet ramme for de fire prosjektene er ca. 17 millioner kroner inklusivt opsjoner. Verdi pr anskaffelse vil bli opplyst på dialogmøtet.

Det skal gjennomføres konkurranse for alle prosjektene. Eventuelle eksisterende rammeavtaler vil ikke gjelde. 

Kompetanse og metodikk

Gjennom disse anskaffelsene ønsker vi å få inn riktig kompetanse for å få gjennomført gode Stimulab-prosjekt. I anskaffelsen må leverandørene kunne levere tjenestedesign som hovedkompetanse, med støtte av andre kompetanser tilpasset hvert enkelt prosjekt. Dette blir nærmere beskrevet i konkurransegrunnlaget for hver konkurranse. I tillegg ønsker vi også innspill fra leverandørene på om det er annen kompetanse som bør være med. Hvordan vi vektlegger de ulike kompetansene vil vi tilpasse til hver enkelt anskaffelse. Alle Stimulab-prosjekter skal følge den triple diamanten og leverandøren må tilby kompetanse på gjennomføring av alle tre diamantene, selv om vi ved oppstart av prosjektet ikke vet hva leveransen er.  

Leveranse 

Siden prosjektet er en del av Stimulab, skal det ha en åpen og eksperimenterende tilnærming og det er derfor ikke gitt på forhånd hva den konkrete leveransen i hvert prosjekt vil være. Men prosjektene skal resultere i en forankret og forpliktet løsning som enten er implementert eller skal implementeres, eller er en plattform for videreutvikling. Dette vil avhenge av prosjektets kompleksitet og størrelse og avdekkes nærmere i diagnosefasen.  

Bakgrunn 

Stimulab er et program for innovasjon og tjenestedesign, og skal stimulere til offentlig innovasjon fra innbyggernes perspektiv. Gjennom ordningen tilbyr Digitaliseringsdirektoratet og DOGA tverrfaglig støtte, veiledning og økonomiske midler til innovative utviklingsprosjekter i stat og kommune. Prosjektene vi støtter skal ende opp i nye og forbedrede tjenester, prosesser eller systemer. Målet er mer helthetlige og bedre tjenester for brukerne og en mer effektiv forvaltning. 

Gjennom deltakelse i Stimulab skal virksomhetene lære å jobbe med tjenesteutvikling på nye måter som gir bedre resultater for både brukerne og virksomheten selv. Ved å lære å arbeide med tjenesteutvikling på nye måter skal virksomheten bli bedre rustet til å lage tjenester som møter innbyggernes behov.  

Stimulab-prosjektene blir også veiviserprosjekter med nye erfaringer som andre kan lære og inspireres av. Et viktig mål er derfor å få økt bruk av, kunnskap om og erfaring med innovative arbeidsmåter, med utgangspunkt i brukerbehov. Alle prosjektene må derfor dele av sine erfaringer og bidra med dokumentasjon fra arbeidet, slik at vi kan spre erfaringer til resten av offentlig sektor. 

Les mer om Stimulab

Formålet med dialogmøtet er å presentere prosjektenes behov og motivere leverandører til å komme med innspill. Det blir mulighet for å stille spørsmål i møtet, og leverandørene inviteres også til å komme med skriftlige innspill i etterkant.

Om arrangementet

Nye Stimulab-prosjekter står klare til å starte opp og vi ber om kompetanse fra markedet. I dette dialogmøtet vil vi presentere prosjektene, og utover høsten vil det bli lagt opp til enkeltstående anskaffelser tilpasset hvert prosjekt. Digitaliseringsdirektoratet gjennomfører disse anskaffelsene på vegne av oppdragsgiverne i prosjektene. 

En overordnet tidsplan for de ulike anskaffelsene vil bli lagt fram på dialogmøtet.

Møtet avholdes fysisk hos DOGA, men vil også strømmes på DOGA sine nettsider

Kontakt

Sigrid Grønland Hoel

Seniorrådgiver, Digitaliseringsdirektoratet
Telefon: 94833202