Hopp til hovedinnhold
Emner:
 • Stimulab
 • Innovasjon
Tid:
tirsdag 21. juni kl. 09:00–11:30, 2022
Sted:
Digitalt møte

Digitaliseringsdirektoratet og DOGA inviterer leverandører til dialogmøte for å informere om nye prosjekter i Stimulab. Prosjektene skal lyses ut i markedet høsten 2022.

Formålet med dialogmøtet er å presentere prosjektenes behov og motivere leverandører til å komme med innspill. Det blir mulighet for å stille spørsmål i møtet, og leverandørene inviteres også til å komme med skriftlige innspill i etterkant.

Opptak fra dialogmøtet

Se opptak fra dialogmøtet på Vimeo.

Om arrangementet

Nye Stimulab-prosjekter står klare til å starte opp og vi ber om kompetanse fra markedet. I dette dialogmøtet vil vi presentere prosjektene, og utover høsten vil det bli lagt opp til enkeltstående anskaffelser tilpasset hvert prosjekt. Digitaliseringsdirektoratet gjennomfører disse anskaffelsene på vegne av oppdragsgiverne i prosjektene. 

En overordnet tidsplan for de ulike anskaffelsene vil bli lagt fram på dialogmøtet.

Møtet avholdes digitalt over Teams. Vi sender ut informasjon om pålogging til Teams-møtet til de som melder seg på via påmeldingslenken. Det er ikke nødvendig å ha Teams for å være med på møtet.

Program

 • Informasjon om Stimulab og høstens anskaffelser, ved Digitaliseringsdirektoratet og DOGA 
 • Kort presentasjon av hvert av prosjektene. Etter hver presentasjon er det anledning til å stille spørsmål.

Årets prosjekter

 • Nordland fylkeskommune: “Ny i Nordland – Bedre tjenester for internasjonale nordlendinger” 
 • Direktoratet for e-helse: “Smittevern med redusert klinisk rapporteringsbyrde.” 
 • Meteorologisk institutt “Effektiv håndtering av naturfare - forsterket lokal innsats (En fare – lokal innsats)”  
 • UiT - Norges Arktiske Universitet, Universitetsbiblioteket: “Sømløs service fra førstelinjen: Universitetsbiblioteket der brukeren trenger det”  
 • Statsforvalterens fellestjenester (STAF): “Klagebehandling økonomisk sosialhjelp”  
 • Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet (BUFDIR): “Tiltaksoppfølging for voldsutsatte sårbare voksne” 
 • Hårstadmarka barnehager, Trondheim kommune: “Sunn og bærekraftig mat i barnehagen uten stress for personalet” 

Her finner dere nærmere beskrivelse av prosjektene: Syv nye innovasjonsprosjekter får støtte fra Stimulab | Digdir

Verdi på anskaffelsene 

Samlet verdi for alle konkurransene er 19 400 000 ekskl. mva, pluss opsjoner. Verdi pr anskaffelse vil bli opplyst på dialogmøtet.

Det skal gjennomføres konkurranse for alle prosjektene. Eventuelle eksisterende rammeavtaler vil ikke gjelde. 

Kompetanse og metodikk 

Gjennom disse anskaffelsene ønsker vi å få inn riktig kompetanse for å få gjennomført gode Stimulab-prosjekt. I anskaffelsen må leverandørene kunne levere tjenestedesign som hovedkompetanse, med støtte av andre kompetanser tilpasset hvert enkelt prosjekt. Dette blir nærmere beskrevet i konkurransegrunnlaget for hver konkurranse. I tillegg ønsker vi også innspill fra leverandørene på om det er annen kompetanse som bør være med. Hvordan vi vektlegger de ulike kompetansene vil vi tilpasse til hver enkelt anskaffelse. Alle Stimulab-prosjekter skal følge den triple diamanten og leverandøren må tilby kompetanse på gjennomføring av alle tre diamantene, selv om vi ved oppstart av prosjektet ikke vet hva leveransen er.  

Leveranse 

Siden prosjektet er en del av Stimulab, skal det ha en åpen og eksperimenterende tilnærming og det er derfor ikke gitt på forhånd hva den konkrete leveransen i hvert prosjekt vil være. Men prosjektene skal resultere i en forankret og forpliktet løsning som enten er implementert eller skal implementeres, eller er en plattform for videreutvikling. Dette vil avhenge av prosjektets kompleksitet og størrelse og avdekkes nærmere i diagnosefasen.  

Bakgrunn 

Stimulab er Digitaliseringsdirektoratets stimuleringsordning for innovasjon og tjenestedesign, og skal stimulere til offentlig innovasjon fra innbyggernes perspektiv. Gjennom ordningen tilbyr Digitaliseringsdirektoratet og DOGA tverrfaglig støtte, veiledning og økonomiske midler til innovative utviklingsprosjekter i stat og kommune. Prosjektene vi støtter skal ende opp i nye og forbedrede tjenester, prosesser eller systemer. Målet er mer helthetlige og bedre tjenester for brukerne og en mer effektiv forvaltning. 

Gjennom deltakelse i Stimulab skal virksomhetene lære å jobbe med tjenesteutvikling på nye måter som gir bedre resultater for både brukerne og virksomheten selv. Ved å lære å arbeide med tjenesteutvikling på nye måter skal virksomheten bli bedre rustet til å lage tjenester som møter innbyggernes behov.  

Stimulab-prosjektene blir også veiviserprosjekter med nye erfaringer som andre kan lære og inspireres av. Et viktig mål er derfor å få økt bruk av, kunnskap om og erfaring med innovative arbeidsmåter, med utgangspunkt i brukerbehov. Alle prosjektene må derfor dele av sine erfaringer og bidra med dokumentasjon fra arbeidet, slik at vi kan spre erfaringer til resten av offentlig sektor. 

Les mer om Stimulab.

Kontakt

Caroline Grubstad Hoff

Rådgiver, Digitaliseringsdirektoratet
Telefon: +47 97 19 24 51