Hopp til hovedinnhold

Prosjektet har utforsket og tenkt nytt om hvordan informasjonsutveksling mellom helse- og omsorgstjeneste, helseforvaltningen og myndighetene kan foregå digitalt.

Virksomheter: Direktoratet for e-helse, Helsedirektoratet og Folkehelseinstituttet

Leverandør: PwC

Om behovet

Det er i dag ingen omforent løsning for hvordan informasjonsutveksling mellom helse- og omsorgstjenesten og helseforvaltningen og andre myndighetsorganer skal foregå digitalt. Dette har medført en rekke portaler som helsepersonell må forholde seg til i sin arbeidshverdag ved siden av journalløsningen. Konsekvensene ble tydelige under koronapandemien da det ble etablert ytterligere løsninger som ansatte i helsesektoren må bruke i sitt arbeid.

Om prosjektet

Direktoratet for e-helse har i sitt tildelingsbrev for 2022, fått i oppdrag «å se på løsningene som ble etablert under pandemien. Her blir det presisert at det er et mål å redusere klinisk rapporteringsbyrde, skape et enklere landskap for leverandørmarkedet og bidra til økt sikkerhet. Arbeidet skal også peke retning for hvordan denne typen behov skal løses fremover

For helsepersonell er registrering av helseopplysninger utenfor eget primære fagsystem (elektronisk pasientjournal) et tillegg til arbeidsbyrden. Egne portaler for innrapportering og utveksling av data mellom helsepersonell, registre, kommunene, statlige aktører og andre, finnes i rikt monn.

Resultater

Prosjektet har gjennom en utforskende og samskapende prosess jobbet tett med en tverrfaglig ressursgruppe som representerer de tre relevante aktørgruppene fastleger, myndigheter (registereier) og EPJ-leverandører. Prosjektet har gjennom en systemisk designtilnærming kartlagt “rapporteringsuniverset”, identifisert årsakssammenhenger og definert underliggende behov hos de enkelte aktørene. Man har utforsket fremtidsscenarier sammen i en scenarioworkshop, prototypet et av løsningsforslagene med brukerne, - en samskapingsarena og har beskrevet tiltak og forutsetninger for å lykkes med anbefalingene gjennom en innovasjonsdialog.

Gjennom diagnosefasen og kartleggingen av systemutfordringene, ble det tydelig at det økte informasjonsbehovet Myndighetene opplever gjelder stadig flere områder både i og utenfor sektoren. Ulike registereiere med fokus på eget område og korte frister på å innhente data, reduserer muligheten for samarbeid og helhetlige løsninger mellom registereiere. Dette bidrar til utvikling av mange ulike små løsninger og portaler som krever manuell innrapportering for fastlegen, noe som gjør vanskeligere å sikre ibruktakelse. Resultatet blir ofte mangelfull rapportering og lav datakvalitet for myndighetene og et fragmentert brukergrensesnitt for fastlegene. Myndighetene ønsker derfor et bedre samarbeid med EPJ-leverandørene som har mange hensyn å ivareta og balanserer hele tiden ønsker og behov fra sine brukere opp mot regelverk, marked og lønnsomhet. Leverandørene har derfor behov for at myndigheter som henvender seg med utviklingsforespørsler inn i EPJ-systemene er mer koordinerte og definerer tydeligere prioriteringer for sine behov. For fastlegene betyr dette at de må forholde seg til mange ulike flater utenfor eget fagsystem, som igjen krever hyppige oppgavebytter og oppleves som en kognitiv belastning. Det kan være krevende å holde oversikt over de ulike portalene og skjemaene og generelt oppleves de som dårlig tilpasset en fastleges arbeidsflyt.

Innovasjonsprosjektet har brukt verktøy fra tjenestedesign til å tenke nytt rundt hvordan vi kan redusere rapporteringsbyrden fra helsepersonell til myndighetene, forenkle informasjonsutvekslingen, og skape tydeligere rammer for leverandørene

Løsningsrom

Samordnede myndigheter sikrer prioriterte behov og beslutter felles satsninger og standarder på tvers av sektoren. De prioriterte behovene blir konkrete bestillinger til en tverrfaglig samskapingsarena som tenker helhetlig i utarbeidelsen av brukerorienterte løsningsforslag. Dette har gitt leverandørene forutsigbarhet og økt markedets etterlevelse av myndighetenes felles krav og standarder. Fastlegen rapporterer i stor grad som en del av den naturlige arbeidsflyten og opplever økt fokusert arbeidstid og mer tid til pasienter.

Prosjektet har identifisert og utarbeidet en rekke prioriterte tiltak og anbefalinger for å sikre måloppnåelse:

  • Etablere en samleside med lenker til relevante portaler for fastleger
  • Definere et felles rammeverk for portaler
  • Tilrettelegging for bruk av apper i EPJ
  • Utarbeide en veileder for hvilke integrasjonsløsninger som bør
  • brukes
  • Videreføre en helhetlig samskapingsarena (fra StimuLab-prosjektet)
  • Etablere «Fastlegevern» et vern for fastlegens oppgaver
  • Koordinere og prioritere myndighetenes behov for rapportering inn
  • mot EPJ-leverandører