Hopp til hovedinnhold

EU har de senere årene hatt høye ambisjoner innen digitalisering, som synliggjort i langtidsstrategien «Digital Decade» og i en rekke ulike regelverk. Skate har over lengre tid fulgt utviklingen i EU, samtidig som det har vært et ønske om å lære mer om hvordan EU egentlig fungerer og hvilken betydning det har for oss i Norge. Med dette som bakteppe dro 27 forventningsfulle medlemmer i Skate, Skates arbeidsutvalg (AU) og Skatesekretariatet på studietur til Brussel 21.-23. mai.

11. juni 2024
Bilde av reisefølget i strålende sol ved Spinelli-inngangen til Europaparlamentet.
Foto: Digdir

I løpet av disse dagene fikk deltagerne god innsikt i EUs pågående digitaliseringsarbeid, kompleksiteten i lovgivningsprosessene, norske påvirkningsmuligheter og det kommende valget. I tillegg var det gode muligheter for å knytte nye kontakter både innad i reisefølget og med våre møtepartnere i Brussel.

Programmet startet med at Skate ble ønsket velkommen til Brussel av Norges ambassadør til Belgia, Jørn Goslie, på Norway House. Den taleføre og åpenhjertige ambassadøren ga en god introduksjon til det politiske bakteppet og de mest aktuelle sakene som preger Belgia og resten av EU. Den pågående krigen i Ukraina oppleves som nært og påvirker den politiske diskursen i EU. Sikring av EUs konkurransekraft opp mot stormakter som USA og Kina og hvordan jobbe for en grønn omstilling av samfunnet, er også viktige og aktuelle temaer som ambassadøren kom innom. Gloslie poengterte at "den grønne omstillingen må fortsette. Det grønne skiftet og økt konkurransekraft må gå hånd i hånd fremover." Et viktig budskap fra den norske tilstedeværelsen i Europa! Sesjonen ble avsluttet med at IKT-råd på EU-delegasjonen, Camilla Ongre, ga oss en oversikt over relevante regelverk på digitaliseringsområdet som kommer vår vei.

Neste post på programmet var en kort innføring i EU-regelverk på datadelingsområdet ved Bjoern Juretzki, samt initiativer knyttet til e-helse ved Saila Rinne, eID ved Asa Barton og cybersikkerhet ved Raluca Stefanuc fra DG Connect, Europakommisjonens «departement» for kommunikasjonsnettverk, innhold og teknologi. Juretzki var på tilbudssiden og stiller gjerne til workshop om åpne data-direktivet, dataforvaltningsforordningen og dataforordningen med norske aktører.

Deretter fulgte direktør i DG Connect D, Thibaut Kleiner, som utarbeider EUs policy-strategi på digitaliseringsområdet. Kleiner fortalte om DIGITAL Europa-programmet og hvilke muligheter som ligger i deltakelse der – også for Norge, som deltar på lik linje med medlemslandene. DIGITAL Europa-programmet er EUs investerings- og kapasitetsbyggingsprogram for digital omstilling og bruk av digitale teknologier. Programmet representerer også et felles krafttak for å sikre bedre og mer effektive offentlige tjenester, styrke næringslivet og øke den digitale kompetansen i Europa.

Etter lunsj og en liten refleksjonsrunde blant deltakerne, tok vi beina fatt og gikk videre til Europaparlamentet. Der ble vi møtt av Michal Czaplicki og Peter Ide-Kostic fra parlamentets komité for indre marked og forbrukervern (IMCO). Czaplicki fortalte om bl.a. Digital Markets Act (DMA) og Digital Services Act (DSA) som ligger til IMCO-komiteens ansvarsområde. Ide-Kostic, administrativt ansvarlig for den nylig vedtatte KI-forordningen, ga oss en innføring i forordningen og kunne dele av sine erfaringer fra forhandlinger for å komme til enighet med medlemslandene.

Før dagens faglige program ble avrundet, ga Per Nestande fra Stortingets Brussel-kontor oss en svært nyttig innføring i hvordan Europaparlamentet fungerer, samt valget i Europarlamentet 6.-9. juni i år. Nestande kunne også fortelle at ingen i Brussel synes synd på Norge – et perspektiv det er greit å ha med seg.

Etter en kort, men etterlengtet pust i bakken på hotellet, bar det videre til Brussels velkjente Grand-Place for et glass i solen. Dagen ble avsluttet med en treretters middag på restaurant Les Petits Oignons.

Turens siste dag fant sted på EFTA House. Marit C. Schage Andria og Trond Helge Bårdsen fra EFTA-sekretariatet ga i pose og sekk, med både introduksjon til innlemming av EU-rettsakter i EØS-avtalen samt nyttige tips til hvordan vi nasjonalt kan jobbe mer proaktivt og strategisk opp mot pågående prosesser i EU. Det såkalte etterslepet, altså tidsgapet mellom rettsakter vedtatt i EU og innlemmelsen av disse i EØS-avtalen og nasjonal rett, er bekymringsverdig. Brudd på våre forpliktelser iht. EØS-avtalen medfører brudd på folkerettslige forpliktelser og kan dermed føre til at Norge i ytterste konsekvens suspenderes. En langt mer sannsynlig konsekvens er imidlertid at Norge og norske virksomheter på grunn av forsinket etterlevelse av EU-rettsakter, blir en sikkerhetsrisiko for resten av Europa.

Nasjonal ekspert i DG Sante, Ole Gjerrestad, holdt en grundig og interessant presentasjon om det europeiske helsedataområdet (EHDS). EU har planlagt minst ni dataområder der helse er først ut – men de fleste virksomhetene i Skate vil på et eller annet tidspunkt treffes. Det var derfor nyttig å høre hvilke erfaringer som er gjort i arbeidet til nå, som arbeidet med de andre dataområdene kan dra nytte av når den tid kommer. EUs helsedataområde skal blant annet tilrettelegge for at brukeren har kontroll på sine helsedata og selv bestemmer hvem som skal ha tilgang til dem.

Studieturen ble avsluttet med et engasjerende innlegg om digital og grønn transformasjon av Ilias Iakovidis fra DG Connect. Dommen var hard – «green is a focus, but not much is done» – noe Iakovidis forsøker å gjøre noe med. Den grønne og den digitale omstillingen henger uunngåelig sammen, men det er få som ser og gjør noe med denne sammenhengen. I mars 2021 signerte Norge sammen med de 24 medlemslandene en erklæring som forplikter oss til å akselerere bruken av grønn teknologi som er til det beste for klimaet. Vi må ikke bli hengende etter, så her er det bare å brette opp ermene!

Etter lunsj rettet vi snuten mot flyplassen og Norge mange erfaringer rikere og forhåpentligvis litt klokere. Skatesekretariatet takker alle deltakere for gode, engasjerende diskusjoner og hyggelig selskap – og håper at norsk offentlig sektor fremover vil nyte godt av økt kunnskap om og forståelse for EUs funksjon og ambisjoner.

En siste oppfordring:

Et budskap som ble gjentatt av flere møtepartnere, deriblant ambassadør Goslie og EFTA-sekretariatet, er norske muligheter for å påvirke prosessene i EU. Norske virksomheter og departementer oppfordres til å være tidlig ute med å etablere norske posisjoner og knytte nyttige kontakter med parter som er på innsiden av EU-prosessene.

EFTA-sekretariatets tips til påvirkningsarbeid:

  • Vær tidlig ute og tenk bredt på hvordan budskapet kan forsterkes
  • Bruke flest mulige kanaler: EØS-notat via eget departement, EFTA-kommentar, identifisere EU-medlemmer med lignende interesser vi kan jobbe sammen med, og få aktuelle saker inn i EFTA sine arbeidsgrupper
  • Norske aktører bør dele sine posisjoner med EFTA-sekretariatet slik at det kan brukes i arbeidet opp mot EU
  • Jo flere kanaler som brukes, jo sterkere blir budskapet

Relevante nyhetsbrev og rapporter: