Hopp til hovedinnhold

I en gruppe med mange toppledere fra forskjellige deler av offentlig sektor, kan det av og til være vanskelig å være helt enige. I siste Skate-møte ga imidlertid 14 toppledere felles råd om tverrsektoriell styring til Kommunal – og distriksminister Bjørn Arild Gram. Statsråden møter Skate to ganger i året, denne gangen for å diskutere rådene som ble gitt. Rådene berører flere viktige tema som regelverk, finansiering, samarbeid, styring, innovasjon og brukerorientering.

14. januar 2022

– Noe godt har kommet ut av pandemien: vi har lært at digitalisering kan skje raskt og har skapt et bedre fundament for samarbeid på tvers. For å øke tempoet har vi også behov for bedre tverrgående styring gjennom koordinering av tildelingsbrev og bedre tverrgående finansieringsløsninger. Dette er nødvendig for å utvikle gode sammenhengende tjenester til våre innbyggere, sier direktør i Digitaliseringsdirektoratet Steffen Sutorius, som også leder Skate.

De 14 topplederne i Skate mener det er nødvendig med mer samordnet styring fra departementene om felles mål og resultater på tvers av virksomheter. Dette ønsker Sutorius velkomment.

– Digitalisering er en lagsport. Vi må alle trekke i samme retning, sier han.

Tre viktige råd til departementene

Dette er de tre hovedrådene:

  • Sørg for bedre styring av tverrsektoriell oppgaveløsning

Dagens finansieringssystem stimulerer ikke til tverrsektorielle satsninger. Skate opplever også at statens prosjektmodell for store investeringsprosjekt kolliderer med smidig utvikling og innovasjon. Det må etableres finansieringsmekanismer som bidrar til trinnvis utvikling og samarbeid på tvers.

Et annet middel for å styre innsatsen, er tildelingsbrevene. Disse er marsjordrer fra departementene til underliggende etater, og har klare føringer om hva som skal prioriteres og utføres. Det mangler i dag insentiver for å samarbeide om tjenesteutvikling med andre sektorer og forvaltningsnivåer. Departementene må samarbeide tettere og ta rollen som aktiv pådriver for samarbeidsprosjekter. Det gjelder både innen egen sektor, på tvers av sektorene og mellom stat og kommune. Bestillingene i tildelingsbrevene må reflektere dette.

  • Prioriter regelverk som et område som løses sammen

Et digitaliseringsvennlig regelverk er en forutsetning for å lykkes med overgangen til en moderne tidsalder. Da må også arbeidet for å lage regelverk moderniseres. Den nye veilederen for digitaliseringsvennlig regelverk må tas i bruk i alle departement. Arbeid med regelverk må starte tidlig og skje mer tverrfaglig enn i dag. Ett departement bør ta et koordineringsansvar for utvikling av regelverk som omfatter flere departementer.

  • Still krav om innovasjon og brukerorientering

Skal vi bli brukerorienterte må vi tenke mer innovativt og utnytte mulighetene ny teknologi gir oss. Departementene må etterspørre innovative løsninger og gi virksomhetene handlingsrom til å komme opp med radikale løsninger som løser tverrgående utfordringer.

Fornyelse og utvikling skal bidra til forenkling og forbedring for brukerne og effektivisering av forvaltningen. For å få dette til må også departementer, statlige virksomheter og kommuner samarbeide med brukerens behov i sentrum.

Rådene ble presentert for kommunal- og distriktsminister Bjørn Arild Gram på Skate-møtet 8. desember. En utdypning av rådene ble sendt Kommunal- og moderniseringsdepartementet dagen etter.