Hopp til hovedinnhold

Å samarbeide om tjenester er nødvendig

At vi samarbeider på tvers av sektorer og forvaltningsnivåer om brukerorienterte tjenester er en forutsetning for at vi skal kunne løse samfunnsutfordringene helhetlig og effektivt.

Veilederen bygger på og kombinerer tre typer innsikt – reglement og praksis, metodikk og rammeverk, og konkrete erfaringer med styring av samarbeid.

Når vi skal samarbeide på tvers av sektorer forutsetter det at vi løfter blikket ut over egne virksomhetsmål og samfunnsoppdrag. Gjennom å mobilisere andre aktører, inkludert brukere, kan vi sammen skape mer velferd og verdi i samfunnet. Dette er blant annet beskrevet i rammeverket Ny syntese (DFØ).

«Å få til gode samarbeid krever at de riktige menneskene, på riktig sted, og over tid, som er endringsvillige og klarer å spille hverandre gode.»

For å få til en slik samfunnsutvikling, har vi behov for nye perspektiver på styring. Styring i offentlig sektor handler om å balansere ulike hensyn for å få dekket flest mulig av brukernes behov med fellesskapets ressurser. I denne konteksten kan dere forstå styring som de formelle strukturene, systemene og prosessene som vi bruker for å løse utfordringer effektivt og kunnskapsbasert innenfor politisk fastsatte rammer og forutsetninger.

Hva er styring og organisering?

Styring er blant annet å sette mål og føringer, vurdere risiko og kontrollbehov, prioritere midler og ressurser og vurdere behovet for kunnskap og informasjon. Å styre i offentlig sektor betyr at dere skal tilpasse dette til egenart, risiko og vesentlighet. Det betyr å balansere ulike prioriteringer og hensyn opp mot hverandre, innenfor rammene av politiske beslutninger, lover og regler. Hensikten med styring er å oppnå de ønskede bruker- og samfunnseffektene.

Organiseringen har betydning for hva som blir sett i sammenheng. Organisering, ledelse, tillit, dialog og felles forståelse er på den ene siden forutsetninger for god styring. Samtidig skal styringsprosessene legge til rette for god arbeidsdeling, gode beslutninger, god dialog og felles forståelse.

For å finne ut hvordan dere skal styre og organisere samarbeid på tvers må dere svare på to grunnleggende spørsmål:

(1) Hvor og hos hvem vil vi se resultater?
(2) Av hvem og hvordan skal resultatene skapes?

Styring i offentlig sektor foregår på flere ulike nivå. Samarbeid mellom ulike aktører om tverrgående brukerbehov innebærer at flere styringslinjer møtes. Da øker også kompleksiteten i styringen.

Ingen beste praksis - men mye lovende praksis

Å styre i fellesskap er ikke enkelt. Styring i fellesskap handler om å finne gode løsninger på tvers av hierarkiske strukturer som de tradisjonelle sektor- og organisasjonsgrensene.

Det finnes mange erfaringer med samarbeid. Det finnes også eksempler på at vi har utviklet gode og sammenhengende tjenester. Det er ikke noen entydig praksis for hvordan samarbeid på tvers organiseres og styres. Hvert enkelt samarbeid må gjøre avveiinger i fellesskap og ta stilling til form og metoder for styring og organisering. Derfor peker ikke denne veilederen på én riktig eller anbefalt praksis eller modell.

Styring og organisering av samarbeid innebærer å håndtere dilemmaer og endring av praksis

Å utvikle sammenhengende tjenester handler om å håndtere dilemmaer. Det handler om å forankre de valgene som tas.

Styringen og organiseringen av samarbeidet vil som oftest innebære tilpasninger av eksisterende praksis. På den ene siden må dere oppmuntre til autonomi og fleksibilitet. På den andre siden må dere anerkjenne behovet for koordinering og kontroll. Vår erfaring er at transparens og åpenhet om hvordan dere jobber bidrar til trygghet og kontroll. Hva som er gode tilpasninger for dere som samarbeider, vil variere etter forhold og faser i det enkelte samarbeid.

Har du spørsmål eller tilbakemeldinger?

Sammenhengende tjenester