Hopp til hovedinnhold

Konseptskisse for digital assistent klar

Hva kan en digital assistent være, og hvordan kan vi realisere det? Rapporten om digital assistent vurderer hvilket behov en digital assistent kan og bør løse, og beskriver hva som må være på plass for å gjøre dette til virkelighet.

– I denne rapporten beskriver vi fundamentet for å kunne skape et godt møte med brukerne. De må møtes på en vennlig og hensiktsmessig måte, avhengig av livssituasjon og konteksten de befinner seg i. En slik tilnærming vil være den mest effektive der det offentlige, innbyggere og andre aktører kan høste flere gevinster, sier fagdirektør i Digitaliseringsdirektoratet, Dirk Lammering.

Innsiktsarbeid og over 100 bidragsytere

– Vi har samlet innsikt, og kommer med råd om tiltak for å få realisert digitale assistenter på tvers av offentlig og privat sektor. Dette hadde vi ikke fått til uten alle bidragsytere som har vært ivrige deltakere inn i dette arbeidet, sier Lammering.

I arbeidet med konseptskissen har innsiktsarbeid og innspill fra ulike miljøer vært viktig. Tverrfaglighet og bred involvering var nødvendig for å få en god helhetsforståelse for hva en digital assistent innebærer og hva som må til for å kunne realisere. Dette førte til et konsortium av 16 virksomheter med over 100 personer som aktivt var med i å forme utredningen. Prosjektet la i en tidlig fase fram en innsiktsrapport som ga innblikk i innbyggernes behov i samhandlingen med det offentlige. Dette ble grunnlaget for videre jobbing og involvering av deltakere i prosjektsamarbeidet.

Oppdraget

Digitaliseringsdirektoratet fikk i tildelingsbrevet for 2021 fra Kommunal- og moderniseringsdepartementet, sammen med KS, i oppdrag å utrede konsept for realisering av en innbyggerorientert løsning - en virtuell assistent, i tråd med tiltakene i digitaliseringsstrategien.

Brukeren må få hjelp i det digitale møtet med offentlig sektor

Konseptskisse for digital assistent gjør en rekke funn. Disse to funnene synes vi er spesielt viktige:

  • At brukeren får hjelp i det digitale møtet med offentlig sektor, er viktigst. En digital assistent er summen av den informasjon og hjelp alle i digital kontakt med det offentlige trenger, og som gir seg til kjenne for brukeren på de riktige tidspunkt.
  • Digital assistent henger tett sammen med arbeidet med livshendelsene og sammenhengende tjenester. Digital assistent kan være et virkemiddel for å oppnå den gode samhandlingen som gjør at livshendelsene henger sammen på tvers med et intelligent og smidig samspill.

Bygge på eksisterende initiativer

Rapporten foreslår i første omgang å bygge et økosystem som sørger for et nettverk av digitale assistenter. Disse assistentene kan ha større eller mindre bindinger med andre assistenter og hjelpe brukeren i livssituasjoner på en helhetlig og hensiktsmessig måte. Noen livssituasjoner krever mer samhandling med aktører enn andre. Etter å ha bygget flere mindre assistenter kan det være mulig å lage assistenter med samhandlingsfunksjoner som gir inngang til andre assistenter.

Den enkelte digitale assistent kan være en agent eller katalysator for gode forvaltningsprinsipper og en behovsdriver for både fellesløsninger og sektorielle løsninger.


For å få til dette må det bygges på eksisterende initiativer. Her snakker vi både i enkeltsektorer og i sentrale fellesløsninger, som orden i eget hus og livshendelsesarbeidet. Digitale assistenter kan dermed sikre gode dialoger, som gir seg til kjenne for brukerne på riktige tidspunkt.

På mange måter kan digital assistent sees på som en tilstand vi når, når ambisjonsnivået på tiltak i regjeringens digitaliseringsstrategi, og felleskomponentenes målbilder nærmer seg innfridd. Vi mener det er essensielt og avgjørende at en digital assistent bygger på det digitale fundamentet vi allerede har og utvikler. Vi har derfor formulert følgende arbeidshypotese for digital assistent: Digital assistent forenkler hverdagen til mennesker i dialog med én offentlig sektor, og skaper en ny måte å innfri rettigheter og plikter på - til brukerens beste.

Kontakt

Dirk Stuart Lammering

Fagdirektør, Digitaliseringsdirektoratet
Telefon: +47 92 41 14 01