Hopp til hovudinnhald

Språkbarrierar

Gode språkferdigheiter er grunnleggjande for vellykka deltaking i samfunnet, utdanning, yrkesliv og mellommenneskelege forhold. Språk i offentleg sektor bør òg vera forståeleg for brukarane.

Dei fleste forstår språket i offentlege digitale tenester

Språkferdigheiter inkluderer ikkje berre evna til å tala og forstå eit språk, men òg evna til å lesa, skriva og tolka informasjon på ein meiningsfull måte.

Nøkkeltal

To nøkkeltal om språk

877 227
increasing trend

Personar med innvandrarbakgrunn i Noreg ved inngangen av 2023 (SSB, 2023)

23
%

Meiner språket i offentleg sektor ikkje er forståeleg (IT i praksis, 2023)

20
%

Har generelle lesevanskar (Dysleksi Norge)

Ved inngangen til 2023 vart det busatt 877 227 innvandrarar i Noreg. Dette er ein auke på 57 871 personar frå 2022. Talet på innvandrarar i Noreg har meir enn tredobla seg dei siste tjue åra. Dette kan, for enkelte, bidra til utfordringar med språk i møte med det offentlege.

Dysleksi Norge regner med at 20 prosent av dei som går ut av skulen har generelle lesevanskar. Dette er over ein million nordmenn.

Figuren nedanfor viser fordelinga mellom tal på innbyggarar som meiner offentlege digitale tenester brukar eit forståeleg språk. Tal fra 2023 viser at 45 prosent er einig, medan 23 prosent meiner språket i offentlege digitale tenester ikkje er forståeleg. I 2022 var tala på henholdsvis 46 og 18 prosent.