Hopp til hovedinnhold

Opplevelse av og forventninger til sammenheng

Her har vi samlet informasjon som belyser hva slags forventninger folk har til mer sammenhengende tjenester, og i hvilken grad de opplever tjenestetilbudet som sammenhengende.

Forventninger til sammenhengende tjenester

Folk har tydelige forventninger til at offentlige tjenester skal henge bedre sammen. IT i praksis har de siste årene spurt om dette i sin innbyggerundersøkelse, og resultatene viser at omtrent tre av fire forventer bedre sammenheng. Andelen har holdt seg stabil fra 2020 til 2023.

Dette viser figuren

 • Figuren er basert på spørsmålet «Hvor enig eller uenig er du i følgende påstand: Du forventer at de offentlige tjenestene du trenger i fremtiden, for eksempel helse- og utdanningstjenester, vil henge bedre sammen?»; respondentene kunne svare på en skala fra 1 til 5, der 1 er helt uenig og 5 er helt enig.
 • I 2023 var det 40 prosent som var helt enige i påstanden «Du forventer at de offentlige tjenestene du trenger i fremtiden, for eksempel helse- og utdanningstjenester, vil henge bedre sammen. Ytterligere 36 prosent var enige. 15 prosent var verken enige eller uenige. 1 prosent var helt uenige, 3 prosent uenige, og 6 prosent svarte at de ikke vet.
 • Det har vært lite endring i resultatene fra 2020 til 2023. I 2020 var svarfordelingen som følger: 40 prosent helt enig, 38 prosent enig, 12 prosent verken enig eller uenig, 4 prosent uenig, 1 prosent helt uenig, og 5 prosent vet ikke.

Holdninger til deling av informasjon

For at tjenestetilbudet skal bli mer sammenhengende er det en forutsetning at informasjon om brukerne deles mellom offentlige myndigheter. Litt i overkant av halvparten av de som har svart er positive til deling av informasjon, mens litt i underkant av 20 prosent er negative. Resultatene har holdt seg relativt stabile fra 2020 til 2023.

Dette viser figuren

 • I 2023 var det til sammen 57 prosent av de spurte som var enige eller helt enige i påstanden «Du synes det er greit at offentlige myndigheter deler informasjon om deg med andre saken er relevant for, dersom saksbehandling kan foregå raskere». I 2020 var tilsvarende tall 56 prosent. I figuren omtaler vi disse som positive til informasjonsdeling for raskere saksbehandling.
 • I 2023 var det til sammen 52 prosent av de spurte som var enige eller helt enige i påstanden «Du synes det er greit at offentlige myndigheter deler informasjon om deg, dersom du slipper å gi myndigheter og/eller avdelinger informasjonen flere ganger». I 2020 var tilsvarende tall 58 prosent. I figuren omtaler vi disse som positive til informasjonsdeling så de slipper å gjøre det selv.
 • I 2023 var det til sammen 17 prosent som var uenige eller helt uenige i påstanden «Du synes det er greit at offentlige myndigheter deler informasjon om deg med andre saken er relevant for, dersom saksbehandling kan foregå raskere». I 2020 var tilsvarende tall 16 prosent. I figuren omtaler vi disse som negative til informasjonsdeling for raskere saksbehandling.
 • I 2023 var det til sammen 18 prosent av de spurte som var uenige eller helt uenige i påstanden «Du synes det er greit at offentlige myndigheter deler informasjon om deg, dersom du slipper å gi myndigheter og/eller avdelinger informasjonen flere ganger». I 2020 var tilsvarende tall 14 prosent. I figuren omtaler vi disse som negative til informasjonsdeling så de slipper å gjøre det selv.

Skaper det offentlige plunder og heft?

En annen måte å vurdere sammenheng på, er å se på hvordan folk innbyggerne opplever dagens møte med offentlig sektor. Innbyggerundersøkelsen viser at ca. halvparten er enige i at det offentlige skaper mye plunder og heft, som for eksempel gjentakende registrering av samme informasjon, vanskelige søknadsskjemaer, osv.

Dette viser figuren

 • Figuren er basert på spørsmålet «Hvor enig eller uenig er du i påstanden: Det offentlige skaper mye plunder og heft (gjentakende registrering av samme informasjon, vanskelige søknadsskjemaer, osv.)?»; respondentene kunne svare på en skala fra 1 til 5, der 1 er helt uenig og 5 er helt enig.

 • Andelen som svarer helt enig har gått fra 17 prosent i 2017, 23 prosent i 2019 og til 15 prosent i 2021.
 • Andelen som er delvis enig har gått fra 32 prosent i 2017, 36 prosent i 2019 og til 35 prosent i 2021.
 • Legger vi sammen de som svarer helt enig og delvis enig, var det i 2017 49 prosent som mente det offentlige skaper plunder og heft, 59 prosent i 2019, og 50 prosent i 2021.

Opplevelse av sammenheng

I lys av arbeidet med sammenhengende tjenester, er det interessant å se på hvordan folk synes det er å skape sammenheng og overblikk i situasjoner hvor de har måttet kontakte flere offentlige myndigheter for få det de har behov for. Resultatene har endret seg lite de siste årene.

Dette viser figuren

 • Ca. en tredel av respondentene syntes det var vanskelig å skape sammenheng og overblikk når de måtte kontakte flere offentlige myndigheter. I 2023 var det 31 prosent, i 2022 32 prosent, og i 2021 og 2020 28 prosent.

 • Nesten to av tre av de spurte opplevde å være overlatt til seg selv med å skape sammenheng og overblikk. I 2023 og 2022 var det 61 prosent, i 2021 62 prosent, og i 2020 60 prosent.
 • Tallene er hentet fra innbyggerdelen i IT i praksis. Det blir det undersøkt hvor mange som har vært i situasjoner hvor de har måttet kontakte flere offentlige myndigheter for få det de har behov for. I 2023 var det 43 prosent av respondentene som hadde det. Tilsvarende for 2022 var 42 prosent, 43 prosent i 2021, og 36 prosent i 2020. Figuren viser svarene på to oppfølgingsspørsmål som ble stilt til de som svarte ja på at de hadde vært i sånne situasjoner.
 • De som syntes det var vanskelig å skape sammenheng og overblikk er de som har svart 1 eller 2 på en skala fra 1 til 5, der 1 er ingen grad og 5 er i høy grad, på spørsmålet «I hvilken grad var det lett for deg å skape sammenheng og overblikk i en situasjon hvor du har måttet kontakte flere offentlige myndigheter for å få det du hadde behov for?»
 • De som var overlatt til seg selv med å skape sammenheng og overblikk er de som har svart 4 og 5 på en skala fra 1 til 5, der 1 er ingen grad og 5 er i høy grad, på spørsmålet «I hvilken grad var du overlatt til deg selv med å skape en sammenheng og et overblikk i en situasjon hvor du har måttet kontakte flere offentlige myndigheter for å få det du hadde behov for?»