Hopp til hovedinnhold

Mål 6

Kommunale og statlige virksomheter henter gevinster fra digitalisering på en systematisert måte.

Ikon som viser et kryss på rød sirkelbakgrunn

Vi vurderer status for dette målet til mindre god, med en negativ utvikling det siste året. Vi realiserer ikke gevinster fra digitalisering i særlig stor grad, sammenliknet med tidligere år. Virksomheter opplever fremdeles utfordringer med å hente ut gevinster når gevinstene oppstår andre steder enn i egen virksomhet, og i samarbeidsprosjekt med andre.

Nøkkeltall

Tre nøkkeltall om målet "Kommunale og statlige virksomheter henter gevinster fra digitalisering på en systematisert måte"

10
%
Negativ synkende trend

Andelen offentlige virksomheter som i stor grad har lykkes med å realisere forventede gevinster fra digitaliseringsprosjekt. Ned fra 30 prosent i 2022 (IT i praksis).

37
%
Positiv synkende trend

Andel offentlige virksomheter som i stor grad opplever utfordringer med å ta ut gevinster i samarbeidsprosjekt med andre virksomheter. Ned fra 44 prosent i 2022 (IT i praksis).

46
%
Negativ synkende trend

Andelen offentlige virksomheter som bruker et minimum av metoder og verktøy til gevinstrealisering. Ned fra 51 prosent i 2022 (IT i praksis).

1 av 10 lykkes med å ta ut forventede gevinster

IT i praksis viser at rundt 10 prosent av virksomhetene oppgir at de i stor eller svært stor grad lykkes med å hente ut forventede gevinster fra digitaliseringsprosjekt i 2023. Året før svarte 30 prosent at de lykkes med dette. I 2021 ble spørsmålet stilt for første gang, da oppga 20 prosent at de lykkes med å hente ut gevinster fra digitaliseringsprosjekter.

Samtidig som færre virksomheter oppgir at de i stor grad lykkes, er det også færre som oppgir at de i liten grad lykkes med å ta ut de forventede gevinstene. I 2023 oppgir 13 prosent at de i liten eller svært liten grad lykkes, en nedgang fra 18 prosent året før. Flesteparten av virksomhetene, 71 prosent, oppgir at de i noen grad lykkes med å ta ut forventa gevinster.

4 av 10 opplever utfordringer med gevinstrealisering i samarbeidsprosjekt

Mange opplever det som utfordrende å realisere gevinster i samarbeidsprosjekt med andre virksomheter. Likevel indikerer flere funn en positiv utvikling fra 2022 til 2023. 39 prosent av offentlige virksomheter oppgir at de i stor grad opplever utfordringer med å ta ut gevinster i samarbeidsprosjekt med andre virksomheter. Dette er en nedgang fra 44 prosent i 2022. På spørsmål om hindringer for å utvikle sammenhengende tjenester, svarer 22 prosent at manglende samsvar mellom egen virksomhets investeringer og de gevinstene som kommer de til gode, i stor grad oppleves som en hindring. En nedgang på 16 prosentpoeng fra 2022.

Tall fra IT i praksis viser at vi har forbedringspotensial når det kommer til å arbeide systematisk med gevinstrealisering. Figuren over viser at 46 prosent kun benytter et minimum av verktøy og metoder til gevinstrealisering. 21 prosent oppgir at det finnes en sammenhengende gevinstrealiseringsmetodikk i virksomheten, en økning fra 17 prosent i 2022. De fleste virksomheter plasserer seg på de mindre modne nivåene på skalaen. I 2023 er det heller ingen virksomheter som plasserer seg på det høyeste nivået, nivå 5, hvor gevinsrealiseringsmetodikk kontinuerlig forbedres og beste praksis identifiseres og implementeres.