Hopp til hovedinnhold

Mål 6

Kommunale og statlige virksomheter henter gevinster fra digitalisering på en systematisert måte.

Ikon som viser strek på gul sirkelbakgrunn

Vi vurderer status for dette målet til middels, med en flat utvikling det siste året. Offentlig sektor henter ut gevinster fra digitalisering, både i form av økt kvalitet og effektivisering. Men, vi sliter fortsatt med å hente ut gevinster når gevinstene oppstår andre steder enn i egen virksomhet og i samarbeidsprosjekt med andre. Vi jobber i liten grad systematisk med gevinstrealisering.

Nøkkeltall

Tre nøkkeltall om målet "Kommunale og statlige virksomheter henter gevinster fra digitalisering på en systematisert måte"

30
%
Positiv økende trend

Andelen offentlige virksomheter som i stor grad har lykkes med å realisere forventede gevinster fra digitaliseringsprosjekt. Økning fra 19 prosent i 2021 (IT i praksis).

44
%
Negativ synkende trend

Andel offentlige virksomheter som i stor grad opplever utfordringer med å ta ut gevinster i samarbeidsprosjekt med andre virksomheter. Økning fra 34 prosent i 2021 (IT i praksis).

51
%
Positiv økende trend

Andelen offentlige virksomheter som bruker et minimum av metoder og verktøy til gevinstrealisering. Oppgang fra 50 prosent i 2021 (IT i praksis).

IT i praksis viser at 74 prosent av offentlige virksomheter i stor grad har realisert kvalitetsgevinster fra digitalisering, og 46 prosent oppgir at de i stor grad har realisert effektiviseringsgevinster fra digitalisering. Dette er en økning fra hhv. 68 og 42 prosent. Virksomheter oppgir også at de i større grad lykkes med å hente ut forventede gevinster, en økning fra 19 prosent i 2021 til 30 prosent i 2022.

Gevinstarbeid på tvers er utfordrende

Vi ser at mange opplever det som utfordrende å realisere gevinster i samarbeidsprosjekt med andre virksomheter. 44 prosent av offentlige virksomheter oppgir at dette i stor grad oppleves som en utfordring, en økning fra 34 prosent i 2021. På spørsmål om hindringer for å utvikle sammenhengende tjenester, svarer 38 prosent at manglende samsvar mellom egen virksomhets investeringer og de gevinstene som kommer de til gode, i stor grad oppleves som en hindring.

Liggende stolpediagram som viser andelen virksomheter som beskriver sitt arbeid med gevinstrealisering innenfor de fem ulike nivåene.

Når det kommer til systematisk arbeid med gevinstrealisering, ser vi et forbedringspotensial. Figuren over viser hvordan offentlige virksomheter plasserer seg selv på spørsmål om hvilken påstand som best beskriver arbeidet deres med gevinstrealisering. Rundt halvparten av virksomhetene oppgir at de kun benytter et minimum av verktøy og metoder til gevinstrealisering. Her har rundt halvparten av virksomhetene plassert seg de siste årene. 16 prosent angir at de har lite fokus på gevinstrealisering i virksomheten, mot 22 prosent i 2021. Figuren viser at flesteparten av virksomhetene plasserer seg på de mindre modne nivåene på skalaen, og vi ser at et fåtall virksomheter jobber systematisk og målrettet med gevinstrealisering fra digitaliseringsprosjekter.