Hopp til hovedinnhold

Mål 6

Kommunale og statlige virksomheter henter gevinster fra digitalisering på en systematisert måte.

IT i praksis 2021 viser at digitalisering i stor grad har bidratt til gevinster knyttet til bedre kvalitet, produktivitet og effektivitet i virksomhetenes prosesser og tjenester.

Nøkkeltall

Tre nøkkeltall om målet "Kommunale og statlige virksomheter henter gevinster fra digitalisering på en systematisert måte"

22
%
Negativ synkende trend

Andelen offentlige virksomheter som har redusert kostnader som følge av digitalisering i 2021. Nedgang fra 26 prosent i 2020. (IT i praksis)

60
%
Positiv økende trend

Andel virksomheter som oppgir at de har oppnådd raskere betjening av innbyggerne som følge av digitalisering. Økning fra 31 prosent i 2020 (IT i praksis)

50
%

Andelen offentlige virksomheter som bruker et minimum av metoder og verktøy til gevinstrealisering. Flat utvikling, 50 prosent i 2020 (IT i praksis)

Vår vurdering av status for 2022

Ikon som viser strek på gul sirkelbakgrunn

Vi vurderer status for dette målet til middels, med en flat utvikling det siste året. Digitalisering gir gevinster i form av bedre tjenester, men bidrar i liten grad til redusert ressursbruk. Samtidig ser vi at offentlige virksomheter har et forbedringspotensial knyttet til å jobbe systematisk med gevinstrealisering.

Rundt halvparten av virksomhetene oppgir at de kun benytter et minimum av verktøy og metoder til gevinstrealisering i 2020 og 2021. 22 prosent av virksomhetene angir at de har lite fokus på gevinstrealisering i virksomheten, mot 11 prosent i 2020. Få virksomheter jobber dermed systematisk og målrettet med gevinstrealisering fra digitaliseringsprosjekter.

Utfordringer

Virksomhetene har i mindre grad realisert gevinster knyttet til ressursbruk. Kun 12 prosent av virksomhetene har redusert bemanningen, mot 22 i 2020, og 22 prosent har redusert kostnader mot 26 prosent i fjor. 19 prosent av virksomhetene oppgir at de lykkes med å hente ut planlagte gevinster fra digitaliseringsprosjekter i 2021.