Hopp til hovedinnhold

Mål 5

Kommunale og statlige virksomheter bygger sine tjenester med utgangspunkt i et felles digitalt økosystem for samhandling.

Ikon som viser check-merke på grønn sirkelbakgrunn

Vi vurderer status for dette målet som god, med en flat utvikling det siste året. Den gode måloppnåelsen er hovedsakelig drevet av økt bruk av de nasjonale fellesløsningene. Det er likevel noe som tyder på at fellesløsningene er under press, både på grunn av finansieringsutfordringer og indikasjoner på nedadgående opplevd nytte.

Nøkkeltall

Tre nøkkeltall om målet "Kommunale og statlige virksomheter bygger sine tjenester med utgangspunkt i et felles digitalt økosystem for samhandling".

30
%

Andel offentlige virksomheter som oppgir at de i stor grad benytter referansearkitektur og standarder. Ikke målt i 2021 (IT i praksis).

1 396
Positiv økende trend

Antall virksomheter som benytter fellesløsningene. Økning på 9 prosent fra 2021.

58
%
Negativ synkende trend

Andel offentlige virksomheter som er enige i at de nasjonale fellesløsningene bidrar til å utvikle sammenhengende tjenester. Nedgang fra 68 prosent i 2021 (IT i praksis).

Bruken av de nasjonale fellesløsningene var rekordstor under koronapandemien. I 2022 liknet bruken mer på den vi hadde før pandemien. Noen av fellesløsningene hadde likevel en vekst i bruk sammenliknet med pandemiårene. Flere virksomheter tar løsningene i bruk, og antall virksomheter som benytter fellesløsningene økte med 9 prosent i 2022. IT i praksis viser at 69 prosent av offentlige virksomheter oppgir at de i stor grad benytter nasjonale fellesløsninger. Til sammenlikning ser vi at færre virksomheter oppgir at de i stor grad bruker andre deler av felles digitalt økosystem. 30 prosent oppgir at de i stor grad benytter referansearkitektur og standarder. Litt flere, 39 prosent, oppgir at de i stor grad har tatt i bruk veiledere.

IT i praksis viser at 66 prosent av offentlige virksomheter er enige i at de nasjonale fellesløsningene bidrar til å utvikle bedre løsninger for egen virksomhet. Dette er en nedgang fra i fjor, da tilsvarende andel var på 75 prosent. Også på spørsmål om fellesløsningene bidrar til å utvikle sammenhengende tjenester ser vi en nedgang, fra 68 prosent i 2021 til 58 prosent i 2022. Denne indikasjonen på fallende opplevd nytte av fellesløsningene kan muligens knyttes til økte forventinger til løsningenes bidrag til økt samhandling. Tall fra IT i praksis viser at 42 prosent av offentlige virksomheter oppgir manglende fellesløsninger i felles økosystem som en hindring for å utvikle sammenhengende tjenester.

Direktørene i Skate har også uttrykt bekymring for manglende finansiering av fellesløsningene, og har pekt på at dette vil få følgekonsekvenser for alle i offentlig sektor som har behov for gode fellesløsninger.

Felles økosystem skaper et godt fundament

Programkontoret, som har ansvar for oppfølgingen av Handlingsplanen for regjeringens digitaliseringsstrategi, rapporterer at arbeidet med innsatsområdet felles økosystem er på plan. I 2022 har det vært prioritert å jobbe med behov som bør løses felles og gjøre det enklere å utvikle sammenhengende tjenester. Det rapporteres også at forståelsen for viktigheten av felles økosystem, hvor man samarbeider, samhandler og deler ressurser for å skape verdi, synes å ha økt. Dette skaper et godt fundament for det videre arbeide med sammenhengende tjenester.

Norge skårer høyt på bruk av fellesløsninger

Norge ligger høyt på internasjonale målinger knyttet til bruk av digitale komponenter, for eksempel nasjonale fellesløsninger, i offentlige tjenester. På dette området rangeres Norge til en 7. plass blant 36 europeiske land i eGovernment Benchmark 2022. Denne plasseringen fikk vi også i 2021. Sammenliknet med andre europeiske land er Norge særlig gode på bruk av eDokumenter, og majoriteten av tjenestene benytter også elektronisk ID til innlogging og registerdata der dette er relevant.