Hopp til hovedinnhold

Mål 3

Alle innbyggere, næringsdrivende og frivillige organisasjoner som har evne til det, kommuniserer digitalt med offentlig sektor.

Ikon som viser check-merke på grønn sirkelbakgrunn

Vi vurderer status for dette målet som god i 2023. Digital kommunikasjon er utbredt, og stadig den oftest foretrukne kommunikasjonsformen. Samtidig blir ikke-digital kommunikasjon mer etterspurt.

Nøkkeltall

Tre nøkkeltall om målet "Alle innbyggere, næringsdrivende og frivillige organisasjoner som har evne til det, kommuniserer digitalt med offentlig sektor".

59
%
Negativ synkende trend

Andel innbyggere som ved sist henvendelse med offentlige myndigheter kommuniserte digitalt. Ned fra 62 prosent i 2022. (IT i praksis).

33,8
mill.
Positiv økende trend

Antall meldinger sendt til virksomheter gjennom Altinn. Opp fra 32,2 millioner i 2022.

67 127
Positiv økende trend

Antall søknader sendt fra frivillige organisasjoner til offentlige tilskuddsordninger (tilskudd.no).

Den digitale kommunikasjonen går opp

Det er en stadig økning i digital kommunikasjon mellom innbyggere, virksomheter og frivillige organisasjoner. Figuren under viser utviklingen i antall sendte meldinger de siste årene. Til innbyggere ble det i 2023 sendt 25,9 millioner meldinger, mens det til virksomheter med organisasjonsnummer ble sendt 33,8 millioner meldinger.

Tall på digital kommunikasjon fra de frivillige organisasjonene finner man bl.a. i antall søknader sendt til offentlige tilskuddsordninger. 67 127 søknader ble sendt i 2023, opp fra 60 096 søknader i 2022 (tilskudd.no).

Brukeropplevelsen går ned

Målet om digital kommunikasjon er i utgangspunktet et kvantitativt mål. Vi mener likevel det i tillegg er viktig å vurdere også de kvalitative sidene ved den digitale kommunikasjonen med offentlig sektor. Det vi finner er flere indikasjoner på at brukeropplevelsen går ned:

  • 19 prosent er misfornøyd med mulighetene for digital selvbetjening, opp fra 16 prosent i 2021 (DFØ, Innbyggerundersøkelsen).
  • 46 prosent av innbyggerne synes offentlige digitale tjenester er enkle å bruke, ned fra 48 prosent (IT i praksis).
  • 25 prosent har opplevd problemer ved bruk av elektronisk signatur eller identifikasjon (SSB, Bruk av IKT i husholdningene).

Indikatorene gir et inntrykk av at det fortsatt er et forbedringspotensial for brukernes opplevelse av den digitale kommunikasjon med offentlig forvaltning.

Digital kommunikasjon er ikke alltid foretrukket

34 prosent foretrekker digital selvbetjening i kommunikasjonen med det offentlige. Når kontakten handler om noe som betyr mye er det kun 15 prosent som foretrekker digital selvbetjening. Da foretrekker folk andre kommunikasjonsmåter, som vist i figuren under: både telefon (32), e-post (21) og personlig frammøte (20) er oftere eller like ofte foretrukket som digital selvbetjening. Den samme tendensen ser vi også når kontakten handler om en ny og ukjent situasjon, om enn i litt mindre grad.