Hopp til hovudinnhald

Helse- og livssituasjon

Barrierar som omhandlar helse- og livssituasjon inkluderer fysiske, mentale og sosiale aspekt av helse, samt faktorar som påverkar ein persons livsstil og livsval. Forståinga av helse- og livssituasjonen tek omsyn til kompleksiteten i individuelle behov, tilgang til helsetenester og sosiale støttesystem.

Befolkningas helse påverkar bruken av digitale tenester

Blant anna har 18% mellom 15 og 66 år nedsett fysisk eller psykisk funksjonshemming. Talet på demente forventast å auke frå 2 til 4 prosent i 2050. Det vil si ei auke frå 100 000 til 250 000 personar. Blant personar som lever med synshemming oppgir 6 av 10 mangel på universell utforming som ein av dei største hindringane for digital deltaking (Digital deltaking blant synshemma, 2023).

Nøkkeltal

Tre nøkkeltal om helse- og livssituasjon

18
%

Har nedsatt fysisk eller psykisk funksjonsevne (DFØ, Innbyggarundersøkinga, 2021)

100 000

Personar har demens i Noreg (Demenskartet.no, 2020)

10
%

Av befolkninga har nedsett syn, sjølv med bruk av briller/kontaktlinser (SSB, 2019)