Hopp til hovudinnhald

Government AI Readiness Indeks 2023

OECD sin Government AI Readiness-indeks undersøkjer kor godt offentlege myndigheiter i ulike land er rusta til å implementere kunstig intelligens (KI) i leveringa av offentlege tenester. Noreg vart rangert som nummer 13 i indeksen for 2023.

Éin plassering ned frå førre undersøking

Indeksen for 2023 rangerer Noreg på ein 13. plass blant 193 land. Det er éin plass ned frå 2022. Som figuren under viser, ligg vi to plassar under Danmark, og rett over Sverige. Finland held fjerdeplassen, etter USA, Singapore og Storbritannia.

Noreg samanlikna med Norden over tid

Figuren nedanfor viser Noreg, Sverige, Danmark og Finland sine plasseringar dei fem siste åra. Noreg har gått frå ein 12. plass i 2019 og opp til ein 10. plass i 2020. Deretter fall vi ned til 13. plass, før vi i 2022 vart rangert på 12. plass. I 2023 er vi tilbake på 13. plass. Som figuren viser ligg Noreg noko bak våre naboland, med unnatak av at vi i 2022 og 2023 ligg éin plass over Sverige.

Forbetringspotensial innanfor teknologisektoren

Government AI Readiness-indeksen vurderer 39 indikatorar fordelt på 10 områder innanfor offentleg sektor, teknologisektoren, og data og infrastruktur. Noregs totalskår for 2023 er 73 av 100. Innanfor indikatoren for myndigheiter har vi ein skår på 82, og innanfor data og infrastruktur har vi ein skår på 81.

Vi har størst forbetringspotensial når det kjem til teknologisektoren, der modenskap, innovasjonsevne og humankapital blir vurdert. Noreg er vurdert til ein score på 55 av 100, og vi skårar lågast på modenskap. Offentleg sektor er avhengig av ein god tilførsel av KI-verktøy frå Noreg si teknologisektor, som må vera moden nok til å bidra inn i det offentlege digitaliseringsarbeidet.