Hopp til hovudinnhald

Government AI Readiness Indeks 2022

OECD sin Government AI Readiness-indeks undersøkjer kor godt offentlege myndigheiter i ulike land er rusta til å implementere kunstig intelligens (KI) i leveringa av offentlege tenester. Noreg vart rangert som nummer 12 i indeksen for 2022.

Éin plassering opp frå førre undersøking

Indeksen for 2022 rangerer Noreg på ein 12. plass blant 181 land. Det er éin plass opp frå 2021. Som figuren under viser, ligg vi éin plass under Danmark, og rett over Sverige. Finland held fjerdeplassen dette året, etter USA, Singapore og Storbritannia.

Noreg samanlikna med Norden over tid

Figuren nedanfor viser Noreg, Sverige, Danmark og Finland sine plasseringar dei fire siste åra. Noreg har gått frå ein 12. plass i 2019 og opp til ein 10. plass i 2020. Deretter fall vi ned til 13. plass, før vi i 2022 vart rangert på 12. plass. Som figuren viser ligg Noreg noko bak våre naboland, med unnatak av at vi i 2022 ligg éin plass over Sverige.

Forbetringspotensial innanfor teknologisektoren

Government AI Readiness-indeksen vurderer 39 indikatorar fordelt på 10 områder innanfor offentleg sektor, teknologisektoren, og data og infrastruktur. Noregs totalskår for 2022 er 73 av 100. Innanfor indikatoren for myndigheiter har vi ein skår på 81, og innanfor data og infrastruktur har vi ein skår på 85.

Vi har størst forbetringspotensial når det kjem til teknologisektoren, der modenheit, innovasjonsevne og humankapital blir vurdert. Noreg er vurdert til ein score på 53, og vi skårar lågast på modenheit. Offentleg sektor er avhengig av ein god tilførsel av KI-verktøy frå landet sin teknologisektor, som må vera moden nok til å bidra inn i det offentlege digitaliseringsarbeidet