Hopp til hovudinnhald

Forvaltningsforståing

Barrierar knytt til forvaltningsforståing gjeld til dømes forståing av organiseringa i forvaltninga og evna til å finne og nytta seg av informasjon om rettar og plikter.

Forvaltningsforståing kan påverka kommunikasjon med det offentlege

Mellom 18 og 19 prosent synest det er vanskeleg å kommunisera med kommunane sine digitale tenester.

Nøkkeltal

Tre nøkkeltal om forvaltningsforståing

18
%

Synest det er vanskeleg å forstå skrifteleg informasjon frå kommunen (DFØ, Innbyggarundersøkinga, 2021)

19
%

Synest det er vanskeleg å finne nyttig informasjon på kommunen sine heimesider (DFØ, Innbyggarundersøkinga, 2021)

19
%

Synest det er vanskeleg å bruke kommunen sine nettbaserte tenester (DFØ, Innbyggarundersøkinga, 2021)