Hopp til hovedinnhold

Bruk av digitale verktøy og tjenester

Befolkningen i Norge bruker internett og digitale verktøy ofte og mye. Men vi ser også at det er flere faktorer som påvirker sannsynligheten for at personer ikke bruker digitale verktøy, sånn som alder, funksjonsnedsettelser og digitale ferdigheter.

De fleste nordmenn bruker internett hyppig

Figuren viser hyppighet på internettbruk de siste 12 månedene for nordmenn i alderen 16-79 år. Tallene er fra 2021. De viser at en stor andel av befolkningen bruker internett daglig, og det fleste bruker internett flere ganger om dagen.

Dette viser figuren:

  • 94 prosent bruker internett hver dag eller nesten hver dag.
  • 93 prosent av nordmenn bruker internett flere ganger daglig.
  • 1 prosent oppgir at de bruker internett mindre enn en gang i uken.

Kilde:

SSB, Hyppighet på internett- og PC-bruk siste 12 måneder (tabell 11124)

Digitale ferdigheter i befolkningen

Digitale ferdigheter er gjerne en forutsetning for å kunne ta del i det offentlige digitale tjenestetilbudet. En kartlegging Kompetanse Norge har gjort, viser likevel at så mange som 600 000 nordmenn er ikke-brukere eller har svake digitale ferdigheter.

Dette viser figuren:

  • 3 prosent av befolkningen er ikke-brukere, altså at de ikke bruker digitale verktøy eller internett.
  • 11 prosent har svake digitale ferdigheter. Det innebærer at de har lite eller ingen erfaring med å løse digitale oppgaver.
  • Digitale ferdigheter i befolkningen avtar med alder. Det er i all hovedsak blant de over 60 år vi finner ikke-brukerne, og de svake brukerne er også overrepresentert i denne gruppen.

Kilde:

Kompetanse Norge, Befolkningens digitale kompetanse

Hvilke faktorer påvirker sannsynligheten for ikke å bruke digitale verktøy?

Her oppsummerer vi hvilke faktorer som er med på å påvirke sannsynligheten for at personer har utfordringer med å bruke digitale verktøy og tjenester.

Dette viser figuren:

  • Alder er den faktoren som har størst påvirkning. Det er en sterk kobling mellom høyere alder og svakere digitale ferdigheter. Jo eldre man blir, jo større sjanse er det for at man ikke ønsker å utvikle sine digitale ferdigheter (Kompetanse Norge).
  • Det å være utenfor arbeid eller utdanning gir også større risiko for digitalt utenforskap (Kompetanse Norge). Skolen og arbeidsplassen er blant våre viktigste arenaer for digital læring. Det å ha grunnskole som høyeste fullførte utdanning er også en faktor som øker risikoen for digitalt utenforskap (Innbyggerundersøkelsen).
  • Personer med funksjonsnedsettelser bruker internett sjeldnere enn personer med funksjonsnedsettelser, og er mindre tilfreds med tjenester på nett (Innbyggerundersøkelsen, Uu-tilsynet).

Kilde:

DFØ, Innbyggerundersøkelsen