Hopp til hovedinnhold

Prosjektet skal lage en web-basert løsning for oppdatering av det digitale arealressurskartet AR5. Støtte: kr 2 985 160.

AR5 er et heldekkende nasjonalt kart som beskriver arealressursene ut fra produksjonsgrunnlaget for jord- og skogbruk og inngår i den nasjonale geografiske infrastrukturen Norge digitalt. Kartet brukes ved kommunal og regional lovforvaltning, landbruksforvaltning og arealplanlegging i tillegg til næringsutvikling og årlig kontroll av arealbaserte tilskudd i jordbruket.

Den web-baserte løsningen vil forenkle og fornye arbeidsrutinene rundt oppdateringer som kan gjøres direkte i kartet, uten bruk av kompliserte kartverktøy. Dette vil forbedre ajourholdet av kartet som igjen vil effektivisere og gi bedre kvalitet på saksbehandling knyttet til arealspørsmål samt behandling av søknader om arealtilskudd i jordbruket. Oppdaterte kart vil også gi et bedre grunnlag for arealplaner og konsekvensanalyser.

Prosjektet er avsluttet.

Suksessfaktorer i prosjektgjennomføringen

Vi valgte å etablere et lite utviklingsteam der vi brukte egne utvikler og koordinator/prosjektleder. (3 utviklere, 1 koordinator/tester). Dette har vært en effektiv organisering og vi har brukt "smidig utvikling" gjennom hele utviklingsperioden. Et lite team kan være sårbart ved uforutsette hendelser (sykdom etc), men vi har klart oss meget godt gjennom hele prosjektperioden.

Har hatt referansegruppe bestående av motiverte brukere fra flere kommuner som gitt oss innspill og testet løsningen ved flere anledninger. Vi involverte referansegruppen tett gjennom hele prosjektet.

Vi har hatt fokus på interaksjonsdesign. Vi leide inn en ekstern konsulent som bistod oss i startfasen med å etablere en god interaksjonsdesign. Det ble kjørt tester mot et utvalg brukere for å få oversikt over eventuelle utfordringer. Vi har med dette fått en løsning som er enklere å bruke enn det vi ellers hadde klart å få til på egen hånd.

Vi har utviklet løsningen ved hjelp av fri programvare og selve rammeverket for PostGIS er blitt oppdatert på en rekke områder. For å klare dette raskt nok valgte vi å kjøpe tjenester av internasjonal "utviklerekspert" for PostGIS, som hjalp oss med de vanskeligste områdene knyttet til datalagring og dataoverføring.

Godt samarbeid med Kartverket som er driftsansvarlig for databasesystemet (sentral, nasjonal kartbase) som NIBIO sin webløsning skal kommunisere med.

Vi hadde en Workshop innledningsvis med Norkart der vi jobbet med konseptet for prosjektet. Vi fikk da en god forankring av valgene vi tok knyttet til databaseutforming, dette var viktig for prosjektet.

Webløsninga ble satt i produksjon for utvalgte brukere i siste del av prosjektperioden (før alt var ferdig). Vi fikk da mange og viktige tilbakemeldinger for å kunne prioritere og fullføre utviklingsoppgaver.

Viktige læringspunkter fra prosjektet

Vær bevisst om at mye tar lengre tid enn forventet, spesielt hvis det er utviklingsoppgaver som krever samhandling og tjenester fra eksterne aktører.

Utvikling av løsninger basert på "fri programvare", krever spesielt kompetente utviklere som mest mulig bør være fra egen virksomhet.

Ikke vent til at løsningen er 100 % ferdig før den settes i produksjon ("utrulling"). Viktig at tidlig "utrulling" skjer mot noen få spesielt utvalgte brukere som kan gi god respons.

God oppfølging av nye brukere gjennom veiledning, nettkurs og opplæringsmateriell.