Hopp til hovedinnhold

Prosjekt med støtte fra medfinansieringsordningen Norsk institutt for bioøkonomi (NIBIO): Web-basert løsning for digitalt ajourhold av arealressurskart AR5

Prosjektet skal lage en web-basert løsning for oppdatering av det digitale arealressurskartet AR5. Støtte: 2 985 160.

AR5 er et heldekkende nasjonalt kart som beskriver arealressursene ut fra produksjonsgrunnlaget for jord- og skogbruk og inngår i den nasjonale geografiske infrastrukturen Norge digitalt. Kartet brukes ved kommunal og regional lovforvaltning, landbruksforvaltning og arealplanlegging i tillegg til næringsutvikling og årlig kontroll av arealbaserte tilskudd i jordbruket.

Den web-baserte løsningen vil forenkle og fornye arbeidsrutinene rundt oppdateringer som kan gjøres direkte i kartet, uten bruk av kompliserte kartverktøy. Dette vil forbedre ajourholdet av kartet som igjen vil effektivisere og gi bedre kvalitet på saksbehandling knyttet til arealspørsmål samt behandling av søknader om arealtilskudd i jordbruket. Oppdaterte kart vil også gi et bedre grunnlag for arealplaner og konsekvensanalyser.