Hopp til hovedinnhold

Formålet er å redusere samfunnets tap av verdier som følge av uønskede naturhendelser. Støtte: kr 15 000 000.

Kunnskapsbankprosjektet består i å tilrettelegge for sammenstilling, samle data på en felles plattform, og å tilby analyseverktøy og analyser.

Resultatmålene for prosjektet er i hovedsak knyttet til kvalitetsløft i form av:

  • Samordnede data om uønskede hendelser og konsekvenser av disse
  • Bedre oversikt over risikoområder for naturhendelser
  • Bedre analyser av naturhendelser og deres konsekvenser for samfunnsverdiene
  • Styrket samarbeid mellom myndigheter om formidling av informasjon om risiko og sårbarhet knyttet til naturfare
  • Styrket kunnskapsgrunnlag for risiko- og sårbarhetsanalyser
  • Styrket kunnskapsgrunnlag for samfunnsøkonomiske analyser av forebyggingstiltak

Prosjektet er avsluttet.

Suksessfaktorer i prosjektgjennomføringen

Oppstart av et prosjekt med dette omfanget tar lang tid ettersom det må gjennomføres anbudsrunder og innleie av eksterne ressurser. Dette skaper forsinkelser i hele prosjektets levetid. Prosjektet ville ikke levert produkter i en kvalitet som er akseptabel dersom vi ikke hadde forlenget prosjektperioden til 29.02.2020, da vi måtte hatt mer fokus på leveranser enn funksjonalitet og brukeropplevelse. Den ekstra perioden i 2020 har gitt oss mulighet til å bruke tid på testing og avdekke utfordringer som vi har kunnet løse fortløpende. At anskaffelsesprosessene tar såpass lang tid er viktig læringspunkt til senere prosjekter, da man må ha en forståelse for at utviklingsarbeidet ikke vil starte umiddelbart etter godkjent prosjektoppstart

Prosjektet har hatt en klar tanke for hva funksjonaliteten og produktene skal gi av gevinster, men opplever at det kan være vanskelig å formidle arbeidsmetodikken og omfanget av leveransene til andre utenfor prosjektet. Prosjektet har vært fleksibelt, og gjort justeringer løpende i utviklingsperioden for å forbedre det endelige produktet. Denne typen innovasjonsprosjekter krever høy grad av fleksibilitet i arbeidsmetodikk, ettersom det er nettopp i prosessen vi oppdager ukjente muligheter og begrensninger som krever rask omstilling og replanlegging. Dette faller utenfor rutinene organisasjonen er vant til å jobbe med, og kan skape utfordringer med forståelsen for gjennomføringen av prosjektet. At det tidlig ble stadfestet at prosjektet kunne skape sine egne arbeidsmetoder har vært en viktig del av prosjektet og har gitt mulighet til å skape kvaliteten og verdier i produktene vi leverer til brukerne. Vi ser at løsningen har blitt mer brukervennlig, fleksibel, og fått mer funksjonalitet grunnet denne friheten til å "jobbe mot et felles mål" istedenfor å sjekke av punkter på en forhåndsdefinert kravspesifikasjon.

I prosjekter med tidsperspektiv over flere år må en forvente utskiftning av prosjektdeltakere. Dette har prosjekt Kunnskapsbanken opplevd ved flere anledninger, både ved at fagressurs og utviklerressurser har byttet arbeidsplass. Prosjektet har gjort tiltak for å besørge god kompetanseoverføring og redundans i arbeidet i prosjektgruppen og hatt god dialog med leverandør for å sørge for å få nye ressurser på plass. Prosjektet påvirkes av knappheten på ressurser internt i organisasjonen på ulike fagfelt. Det har vært mye arbeid med å besørge kompetanseoverføring. Flere prosjekter utføres på samme tid, og det skaper intern ressursknapphet. Det har vært utfordrende å få til den graden av intern involvering som både prosjektene og de interne ressursene ønsker.

Viktige læringspunkter fra prosjektet

Tydelig forankring og prioritering av prosjektet i egen og samarbeidspartnere sine organisasjoner.

Budsjett for hele prosjektperioden innvilget ved oppstart.

Dedikerte ressurser fra ulike fagfelt.

Gode rutiner for dokumentasjon og rapportering.

Legge til rette for prosjektstyring som bidrar til å skape innovasjon.

Benytte eksisterende arenaer for fagdialog og testing.

God forankring i faglinjen og gode rapporteringsrutiner mot toppledelsen.