Prosjekt med støtte fra medfinansieringsordningen Direktoratet for mineralforvaltning: Digital konsesjonsbehandling

Prosjektet skal digitalisere saksbehandlinga i samband med konsesjonssøknader til drift av mineralverksemd i Norge. Støtte: kr 8 972 405.

Tiltaket vil effektivisere saksbehandlinga og gjere det enklare for verksemder å søke konsesjon. Løysinga vil også gi moglegheit til digital dialog med søkjarar og utveksling av informasjon med samarbeidspartar.