Prosjekt med støtte fra medfinansieringsordningen Direktoratet for forvaltning og økonomistyring (DFØ): ANS datasjø 

DFØ skal lagre datainnhold om offentlige anskaffelser i en sentral datasjø. Støtte: 2 534 891 kroner.  

Det er behov for bedre oversikt over og om offentlige anskaffelser. Kunnskapen trengs både som grunnlag for overordnet politikkutforming og måling av om overordnede politiske mål blir nådd, og som grunnlag for styring av innkjøpsfunksjonen i den enkelte virksomhet.

DFØ skal utvikle løsninger som gir bedre oversikt over og bruk av data om offentlige anskaffelser. Virksomheten skal etablere en skyløsning for å lagre datainnhold i en sentral datasjø (ANS datasjø). Løsningene skal legge til rette for at beskriving av data gjøres tilgjengelig i Felles datakatalog. Løsningen vil også legge til rette for kontinuerlig oppdatering av datasett, autentifisering, visualisering og klargjøring for analyseformål og oppkobling mot tilgjengelige verktøy hos DFØs interne analytikere.

Datakildene vil bidra til å dekke behovet for styringsinformasjon og data hos DFØs ulike målgrupper, herunder politikere, departementene, offentlige virksomheter, internt i DFØ, forskning (FoU), media og allmenheten. Det er viktig at befolkningen har tillit til at offentlige midler blir brukt effektivt.