Hopp til hovedinnhold

Folkehelseinstituttet, Direktoratet for byggkvalitet og UDI er blant etatene som får midler til digitalisering når Digdir nå gir midlertidig tilsagn om medfinansiering. Digitaliseringstiltakene på til sammen 132,5 millioner kroner vil ha stor samfunnsøkonomisk lønnsomhet.

Det er Folkehelseinstituttet som får største del av potten, til et prosjekt for digital infrastruktur for helseovervåking.

Medfinansieringen er viktig for små og mellomstore digitaliseringstiltak i ulike sektorer, og støtter opp under målene i digitaliseringsstrategien for offentlig sektor. Jeg forventer at årets tiltak vil gi bedre tjenester for brukerne og en mer effektiv forvaltning.

Dette er tiltakene og nytten de skal gi

Dette er tiltakene som nå får foreløpig tilsagn om medfinansiering:

  • Utlendingsdirektoratet skal lage en ny digital tjeneste som gir brukeren tilgang til informasjon UDI har om dem (5 647 974 kroner)
  • Oljedirektoratet skal utvikle en intern løsning for å modernisere bearbeiding og videre rapportering av dataene som innrapporteres fra operatørene på norsk sokkel (15 000 000 kroner)
  • Direktoratet for byggkvalitet skal forenkle og tilgjengeliggjøre reguleringsplaner og reguleringsinformasjon for innbyggere som trenger dette i forbindelse med byggesaksprosessen (10 000 000 kroner)
  • Direktoratet for byggkvalitet får midler til tiltaket «Geolett 2.0 – Temadata til digital bruk i plan- og byggesaksprosessen». Tiltaket skal gjøre det enklere for offentlige etater å dele temadata og enklere for kommunene å bruke dataene som de trenger i plan- og byggesaksprosessen (20 000 000 kroner)
  • Kulturdirektoratet får midler til å erstatte dagens tre fagsystemer med ett system». Tiltaket skal gi bedre tilgang på data til analysearbeid, bedre tjenester til brukerne og økt effektivitet i saksbehandlingen (17 000 000 kroner)
  • Brønnøysundregistrene får midler til digitalt økosystem for deling av data om frivillige virksomheter. Tiltaket skal bidra til effektivisering av tilskuddsforvaltningen, redusert rapporteringsbyrde for frivillige organisasjoner, likebehandling og bedre allokering av tilskuddsmidler til frivillig sektor (7 339 151 kroner)
  • Folkehelseinstituttet, i samarbeid med KS, skal lage digital infrastruktur for helseovervåking, analyse, statistikkproduksjon og -deling som del av et helhetlig økosystem for den digitale helseberedskapen i Norge. Tiltaket skal gjennom samarbeid mellom sentrale aktører i norsk helse- og omsorgssektor bidra til å tilrettelegge for trygg og effektiv deling og utnytting av helsedata, forenkle arbeidshverdagen for aktører i kommunal sektor, fagressurser og analytikere (49 463 875 kroner)
  • Digitaliseringsdirektoratet ved Tilsynet for universell utforming av ikt får midler til tiltaket «Testlab 2.0». Tiltaket skal føre til en omstilling av tilsynet, bort fra dagens manuelle metoder for kontroll, over til mer automatiske kontroller med god digital støtte for hele kontrollprosessen. Målet er et mer effektivt tilsyn med lenger rekkevidde som bidrar til et samfunn uten digitale barrierer hvor alle har like muligheter til å delta digitalt (8 000 000 kroner)

Det er god digitalisering å tenke stort, men starte smått

Direktoratet for byggkvalitet får nå foreløpig tilsagn om medfinansiering til prosjektet Geolett 2.0. Prosjektet bygger på Geolett 1.0 som ble gjennomført i perioden 2017-2020 med medfinansieringsstøtte. Geolett 1.0 la til rette for størst mulig grad av automatisering av plan- og byggesaksprosessen . Geolett 2.0 skal gjøre det enklere for offentlige etater å dele temadata, og enklere for kommunene å bruke dataene som de trenger i plan- og byggesaksprosessen. Målet er å etablere en sammenhengende tjeneste på tvers av kommunale og statlige virksomheter.

-Medfinansieringsordningen er en populær ordning, som har bidratt til mange samfunnsøkonomisk lønnsomme digitaliseringstiltak i offentlig sektor. Ordningen har kort behandlingstid, og understøtter arbeidet med sammenhengende tjenester. Vi ser av foreløpig tildeling til Direktoratet for byggkvalitet at ordningen også gir mulighet for trinnvis finansiering.

Gevinster skal realiseres

Alle tiltak som får medfinansiering må dokumentere at de er samfunnsøkonomisk lønnsomme. De åtte prosjektene som nå får foreløpig tilsagn om midler, har til sammen en netto nåverdi på om lag 1,4 mrd. kroner over 10 år. Det omfatter nytteeffekter i statlig, kommunal og privat sektor, samt hos innbyggerne.

Prosjektene må innen 22. mai levere en gevinstrealiseringsplan for å få endelig tilsagn om midler. Denne skal vise gevinster i egen virksomhet, i andre statlige virksomheter og i kommuner. Det gjelder både kvantitative og kvalitative gevinster. Virksomhetene må også beskrive hvordan de vil følge opp og måle at gevinstene blir realisert.

Disse tiltakene har fått midler tidligere

Kontakt

Nour Eddine Elkadi

Seniorrådgiver, Digitaliseringsdirektoratet
Telefon: +47 98 66 66 61