Hopp til hovudinnhald

Vurder skytenester på linje med andre løysingar ved etablering av nye eller oppgradering av eksisterande fagsystemer eller digitale tenester, eller endrar eller fornyar avtalar knytt til drift.

Denne formuleringa er henta frå Digitaliseringsrundskrivet. Det inneber at det er eit krav for statlege verksemder og ei anbefaling for kommunale.

Kvifor følgje?

Når det ikke foreligger spesielle hindringer for å ta i bruk skytjenester, og slike tjenester gir den mest hensiktsmessige og kostnadseffektive løsningen, bør en velge slike tjenester.

Ta gjerne kontakt om du har eksempel på bruk

Nasjonal arkitektur