Hopp til hovudinnhald

Rapport

Kan lovspråk temmast? Ei undersøking om klart språk i lover og forskrifter

På oppdrag frå delprosjektet «Klart lovspråk» har Difi søkt å setje lys på kvifor lover og forskrifter ikkje er skrivne i klart språk. Mellom anna har vi undersøkt om forhold som kultur og tradisjon, og tid og kompetanse kan vere medverkande årsaker. Vi har undersøkt korleis dei som utviklar lover og forskrifter (leiarar og saksbehandlarar i departement og direktorat), oppfattar den språklege kvaliteten i dei tekstane dei arbeider med.

Difi-rapport 2013:1
15. januar 2013

På oppdrag frå delprosjektet «Klart lovspråk» har Difi søkt å setje lys på kvifor lover og forskrifter ikkje er skrivne i klart språk. Blant annet har vi undersøkt om forhold som kultur og tradisjon, og tid og kompetanse kan være medvirkende årsaker. Vi har undersøkt hvordan de som utvikler lover og forskrifter (ledere og saksbehandlere i departementer og direktorater), oppfatter den språklige kvaliteten i de tekstene de arbeider med.

Inntrykket til Difi er at det gjennomgåande er mangelfull kompetanse på å skrive klare og forståelege lov- og forskriftstekstar. Vi har også registrert at klart lovspråk i liten grad vert vektlagt hos medarbeidarar og leiing. Det er ingen faste rutinar på kvalitetssikring når det gjeld klart språk i reglar som vert utforma.

På bakgrunn av funna i undersøkinga, foreslår Difi at det vert vurdert gjennomført nokre konkrete juridiske, organisatoriske og kompetansehevande tiltak.