Hopp til hovedinnhold

Prosjekter med norsk deltakelse finansiert gjennom DIGITAL-programmet

Flere norske aktører er allerede med i DIGITAL prosjekter. Her finner du en oversikt over disse. Oversikten oppdateres fortløpende.

EU-kommisjonen har også offentliggjort et dashbord med alle resultater fra DIGITAL Europa-programmet. Du finner det på EUs nettside under "Quick Links".

Tungregning

Norske virksomheter:
- NORCE NORWEGIAN RESEARCH CENTRE AS,
- SIGMA2 AS,
- SINTEF AS

Utlysning:
National Competence Centres for High Performance Computing

Prosjektbeskrivelse:

Lenke:
https://www.sigma2.no/

Datadeling, skytjenester, KI - Kunstig intelligens

Norske virksomheter:
- Telenor AS

Utlysning:
Preparatory actions for the AI-on-demand platform

Prosjektbeskrivelse:
Pre-PAI skal forberede europeisk vitenskap og industri på den kommende æraen med exascale kunstig intelligens (AI) ved å tilby verktøy, ressurser og kompetanseutvikling med å utvikle en omfattende plattform for å støtte AI-forskning og -innovasjon på exascale-nivå.
Exascale AI representerer et betydelig sprang fremover i AI-ytelse, med potensiale til å løse komplekse vitenskapelige og industrielle utfordringer. Men for å realisere dette potensialet, er det nødvendig med betydelige investeringer i infrastruktur, programvare og kompetanseutvikling.

PRE-PAI-prosjektets fokusområder:

 • Utvikler en exascale AI-plattform: PRE-PAI vil utvikle en plattform som gir forskere og bedrifter tilgang til den nødvendige infrastrukturen og programvaren for å utføre AI-beregninger på exascale-nivå.
 • Støtter AI-forskning og -innovasjon: PRE-PAI vil tilby støtte til AI-forskningsprosjekter og innovasjon i en rekke sektorer.
 • Utvikler kompetanse: PRE-PAI vil tilby opplæring og kompetanseutvikling for å forberede arbeidsstyrken på den kommende æraen med exascale AI.

Lenke:
https://www.egi.eu/project/pre-pai/

Datadeling, skytjenester, KI - Europeiske dataområder

Norske virksomheter:
- UiB
- UiO
- Helsedirektoratet

Utlysning:
Federated European infrastructure for genomics data

Prosjektbeskrivelse:
Prosjektbeskrivelse: GDI - The Global Alliance for Genomics and Health Data

Prosjektens mål er å skape en global plattform for deling av genomiske data og tilhørende informasjon for å fremme medisinsk forskning og forbedre pasientbehandlingen. DGI skal utvikle standarder og verktøy for å sikre sikker og etisk deling av genomiske data på tvers av landegrenser. Genomikk er et raskt voksende felt med potensiale til å revolusjonere medisinsk forskning og behandling. Men for å realisere dette potensialet, er det nødvendig å dele genomiske data på en sikker og etisk måte på tvers av landegrenser.

GDI-prosjektet:

 • Utvikler standarder for datadeling: GDI vil utvikle standarder for å sikre at genomiske data kan deles på en sikker og interoperabel måte.
 • Bygger en dataplattform: GDI vil bygge en dataplattform for å lagre og dele genomiske data og tilhørende informasjon.
 • Utvikler verktøy for dataanalyse: GDI vil utvikle verktøy for å analysere genomiske data for å fremme medisinsk forskning.
 • Fremmer etisk deling av data: GDI vil fremme etisk deling av genomiske data og sikre at personvern respekteres.

Lenke:
https://gdi.onemilliongenomes.eu/

Norske virksomheter:
- Meteorologisk institutt

Utlysning:
Public Sector Open Data for AI and Open Data Platform

Prosjektbeskrivelse:
RODEO-prosjektet utvikler brukergrensesnitt og API-er for tilgang til meteorologiske datasett erklært som høydataverdisett av EU. Prosjektet fremmer samarbeid mellom dataleverandører og brukere, og støttes av EU Digital Europe Program og EUMETNET, med mål om å styrke europeisk meteorologisk datainfrastruktur og tilgjengeliggjøre data for offentligheten.

Lenke:
https://rodeo-project.eu/

Norske virksomheter:
- Nomad Labs AS
- SIKT
- UiO

Utlysning:
Large-scale pilots for cloud-to-edge based service solutions

Prosjektbeskrivelse:
Edge Skills er et europeisk prosjekt ledet av Grande Ecole du Numérique (GEN) med mål om å analysere samsvaret mellom digitale ferdigheter og utviklingen av banebrytende teknologier. Prosjektet skal bidra til å tette gapet mellom de digitale ferdighetene Europa trenger og de som finnes i dag.
Edge Skills tar en flerdimensjonal tilnærming for å bygge et økosystem for kartlegging og matching av digitale ferdigheter:
- Kartlegging av digitale jobber: Prosjektet vil lage en detaljert oversikt over eksisterende digitale jobber i Europa, og spisse inn på hvilke ferdigheter som kreves for disse stillingene.
- Analyse av fremtidige trender: Edge Skills skal analysere trender innen teknologisk utvikling og digital kompetanse for å forutse fremtidens behov for digitale ferdigheter.
- Utvikling av digitale verktøy: Prosjektet vil utvikle innovative digitale verktøy for å koble arbeidssøkere med de riktige jobbene basert på deres digitale ferdigheter.
- Støtte til opplæring og utvikling: Edge Skills vil bidra til å styrke opplæring og utvikling av digitale ferdigheter slik at flere kan kvalifisere seg til disse spennende jobbmulighetene.

Lenke:
https://www.grandeecolenumerique.fr/what-is-grande-ecole-du-numerique/edge-skills-european-project

Norske virksomheter:
- UiO

Utlysning:
Data space for manufacturing (deployment)

Prosjektbeskrivelse:
Prosjektet vil utvikle et innovativt system for smartere vedlikehold av industriutstyr med å kombinere kunstig intelligens (AI) og sakens internett (IoT) for å forutsi og forhindre utstyrsfeil. Uforutsette feil på industriutstyr kan føre til kostbare driftsstans og tap av produktivitet. Tradisjonelle vedlikeholdsrutiner er ofte ineffektive og kan resultere i unødvendig vedlikehold eller forsinkelser i å oppdage potensielle feil.

Fokusområder i SM4RTENCE:

 • Utvikler AI-algoritmer: Prosjektet vil utvikle AI-algoritmer som kan analysere data fra sensorer på industriutstyr for å forutsi når feil kan oppstå.
 • Bygger en IoT-plattform: SM4RTENANCE vil bygge en IoT-plattform for å samle inn data fra sensorer i sanntid.
 • Integrerer AI og IoT: AI-algoritmene vil bli integrert med IoT-plattformen for å gi en helhetlig løsning for smartere vedlikehold.

Lenke:
https://sm4rtenance.eu/

Cybersikkerhet

Norske virksomheter:
- Forskningsrådet
- Nasjonal sikkerhetsmyndighet (NSM)
- NTNU

Utlysning:
Capacity building of Security Operation Centres

Prosjektbeskrivelse:
Forskningsrådet og NSM arbeider for å etablere Nasjonalt koordineringssenter for forskning og innovasjon innen cybersikkerhet (NCC-NO). Senteret er et sentralt tiltak i DIGITAL-programmet og er forventet å være i drift i løpet av 2024. Senteret har i oppgave å bl.a. samle det norske cybersikkerhetsmiljøet, og få de til å hekte seg på europeiske cybersikkerhetsinitiativer, samt heve graden av cybersikkerhet i Norge. Senteret er ikke et operativt senter, men et senter/en møteplass for forskning, innovasjon og ekspertise. Det er svært viktig at Norge har et slikt senter, da dette vil bidra til å styrke vårt samarbeid med EU på cybersikkerhetsområdet og graden av cybersikkerhet i Norge.

Norske virksomheter:
- CYENTIFIC AS

Utlysning:
EU Cybersecurity Resilience, Coordination and Cybersecurity Ranges

Prosjektbeskrivelse:
Community for Integrating and Opening Cyber Range Infrastructures that Build an Interoperable Cross-Domain and Cross-Sector Cyber Range Federation

Norske virksomheter:
- CYENTIFIC AS

Utlysning:
Capacity building of Security Operation Centres

Prosjektbeskrivelse:
Prosjektet skal øke graden av cybersikkerhet i Kypros gjennom å bidra til etableringen av "Sectorial Security Operation Centres" (Sectorial SOCs). Disse skal dekke fire sektorer (energi, det maritime, governmental og SMBer). Disse sentrene skal hektes på Kypros svar på NSM.

Norske virksomheter:
- CYENTIFIC AS

Utlysning:
Next Generation Security Operation Centres

Digital kompetanse

Norske virksomheter:
- Simula Consulting AS
- Simula Learning AS
- UiO

Utlysning:
Short term training courses in key capacity areas

Prosjektbeskrivelse:
BioNT er et banebrytende prosjekt som tar sikte på å styrke bioteknologiindustrien og biomedisinsk sektor gjennom opplæring i digitale ferdigheter. I en tid med rask teknologisk utvikling er det viktigere enn noen gang at fagfolk i disse feltene har de nødvendige verktøyene for å lykkes.

Gjennom et omfattende program av gratis, nettbaserte kurs, workshops og et pulserende online forum, tilbyr BioNT et unikt læringsmiljø for alle, fra studenter og forskere til erfarne fagfolk og bedrifter.

Lenke:
https://biont-training.eu/


Norske virksomheter:
- NTNU
- UiO

Utlysning:
Specialised education programmes or modules in key capacity areas

Prosjektbeskrivelse:
Vindkraft er en fornybar energikilde som spiller en stadig viktigere rolle i kampen mot klimaendringer. Men bransjen trenger kompetanse innen digitalisering for å bli enda mer effektiv og bærekraftig. Her kommer DigiWind inn i bildet.

DigiWind er et helt nytt samarbeidsprosjekt mellom universiteter og bedrifter fra fem ledende vindenerginasjoner: Danmark, Polen, Norge, Irland og Nederland. Målet er å utvikle neste generasjons vindenergiingeniører ved å tilby et mastergradsprogram og videreutdanningskurs i digitalisering av vindenergisystemer.

Lenke:
https://www.mn.uio.no/ccse/english/about/news-and-events/news/digiwind-kick-off.html

Norske virksomheter:
- Sintef Digital

Utlysning:
Specialised education programmes in key capacity areas

Prosjektbeskrivelse:
Prosjektet kartlegger hvilken cybersikkerhetskompetanse industrien har behov for. I neste steg skal prosjektet tilby moduler som digitale kurs og øvinger som kan tas uavhengig av hvor du befinner deg i Europa.
Det er mangel på, og et stort behov for cybersikkerhetskompetanse i Europa i dag. CyberSecPro skal bidra til å utdanne flere, samt sikre at de som besitter mye kompetanse får nytt faglig påfyll. Hensikten med å få slike kurs inn under "EU-paraplyen", er å sikre at man på tvers av landegrenser bygger samme kompetanse, basert på samme grunnlag.

Norske virksomheter:
- Høgskolen i Østfold

Utlysning:
Uptake Of Innovative Cybersecurity Solutions

Prosjektbeskrivelse:
Prosjektet skal forbedre og øke graden av cybersikkerhet i kritisk infrastruktur, nærmere bestemt innen vann- og avløpssektoren.

Norske virksomheter:
-SECURE PRACTICE AS

Utlysning:
Uptake Of Innovative Cybersecurity Solutions

Prosjektbeskrivelse:
Secure Practice har spesialisert seg på å hjelpe virksomheter og deres ansatte med datasikkerhet. Finansieringen de har fått fra EU skal hjelpe dem med å nå ut til et nye, europeiske markeder. Med riktig kompetanse og brukervennlige verktøy er det mulig å redusere risikoen betydelig for både hacking og svindel. Dette er viktig for både privat næringsliv og offentlig sektor i Norge og resten av Europa.

Lenke:
https://securepractice.co/

Innovasjonshubber - EDIHer

Norske virksomheter:
- Digital Norway (konsortieleder)
- Akp AS
- Institutt for Energiteknikk
- NTNU
- Norway Health Tech
- Sintef
- Smart Innovation Norway
- Toppinsustrisenteret AS
- UiO

Utlysning:
Initial Network of European Digital Innovation Hubs

Prosjektbeskrivelse:
Nemonoor er en nasjonal hub for kunstig intelligens (KI) som har som mål å hjelpe norske bedrifter med å ta i bruk denne banebrytende teknologien. Gjennom veiledning, rådgivning, kompetanseheving og tilgang til KI-verktøy, støtter Nemonoor bedrifter og offentlige virksomheter på alle stadier av reisen med kunstig intelligens.

Hva kan Nemonoor tilby?

 • Veiledning: Nemonoor tilbyr veiledning og rådgivning om hvordan KI kan brukes i din bedrift. De kan hjelpe deg med å identifisere potensielle bruksområder, velge riktige verktøy og komme i gang med KI-prosjekter.
 • Kompetanseheving: Nemonoor tilbyr kurs og workshops for å øke din bedrifts kunnskap om KI. De kan også hjelpe deg med å finne relevant kompetanse og talent.
 • Tilgang til KI-verktøy: Nemonoor tilbyr tilgang til en rekke KI-verktøy og -plattformer. Dette kan gi din bedrift tilgang til den teknologien dere trenger for å lykkes med KI.

Lenke:
https://nemonoor.no/

Norske virksomheter:
- DIH Oceonapolis (konsortieleder)
- Norce
- Innoventus Sør AS
- Kunnspaksparken Helgeland AS
- Kupa AS
- Mechtronics Innovation Lab AS
- Nordic Edge AS
- Valide AS
- Vestlandets Innovasjonsselskap SA

Utlysning:
Initial Network of European Digital Innovation Hubs

Prosjektbeskrivelse:
DIH Oceanopolis er et nasjonalt senter for digital innovasjon i hav- og kystsektoren. Målet er å hjelpe bedrifter, forskningsinstitusjoner og offentlige myndigheter med å ta i bruk digitale teknologier for å skape en mer bærekraftig, effektiv og innovativ havnæring.

Hva tilbyr DIH Oceanopolis?
DIH Oceanopolis tilbyr en rekke tjenester for å støtte innovasjon i hav- og kystsektoren:

 • Rådgivning: DIH Oceanopolis tilbyr rådgivning om hvordan digitale teknologier kan brukes til å forbedre drift, produkter og tjenester. De kan hjelpe deg med å identifisere potensielle bruksområder for digitale teknologier i din bedrift, velge riktige verktøy og komme i gang med innovasjonsprosjekter.
 • Kompetanseheving: DIH Oceanopolis tilbyr kurs og workshops for å øke kunnskapen om digitale teknologier i hav- og kystsektoren. De kan også hjelpe deg med å finne relevant kompetanse og talent.
 • Testfasiliteter: DIH Oceanopolis tilbyr tilgang til testfasiliteter for å teste og demonstrere nye digitale løsninger. Dette kan gi deg muligheten til å teste ut nye ideer og teknologier i et realistisk miljø.
 • Finansiering: DIH Oceanopolis kan hjelpe bedrifter med å finne relevant finansiering for å realisere sine prosjekter. De kan gi deg informasjon om ulike finansieringsordninger og hjelpe deg med å søke om støtte.

Lenke:
https://www.dihoceanopolis.com/

Best bruk av digitale teknologier - Blokkjede

Norske virksomheter:
- Brønnøysundregisterne
- SIKT

Utlysning:
EBSI – Deployment of services

Prosjektbeskrivelse
EBSI-VECTOR bruker blockchain-teknologi for å forbedre offentlige tjenester i Europa. Målet er å gjøre det lettere for borgere og bedrifter å samhandle med offentlige myndigheter på tvers av landegrenser.

Prosjektet fokuserer på fire områder:

 • Digital identitet: lage en sikker og pålitelig digital identitetsløsning for borgere i Europa.
 • E-signering: lage en sikker og pålitelig løsning for elektronisk signering av dokumenter.
 • Datadeling: lage en sikker og pålitelig plattform for deling av data mellom offentlige myndigheter.
 • Tjenester på tvers av landegrenser: gjøre det lettere for borgere og bedrifter å få tilgang til offentlige tjenester på tvers av landegrenser.

Prosjektet består av 34 partnere fra 15 europeiske land.

Lenke:
https://www.ebsi-vector.eu/

Norske virksomheter:
- Smart Innovation Norway AS
- Universitetet i Oslo (UiO)
- Digitaliseringsdirektoratet

Utlysning:
EBSI – Deployment of services

Prosjektbeskrivelse:
Hovedoppgaven er å styrke EBSI-nettverket (European Blockchain Services Infrastructure) ved å legge til 18 nye valideringsnoder i produksjonsnettverket og levere omfattende støttetjenester til alle relevante EBSI-aktører. Gjennom å styrke EBSI-nettverket og tilby essensielle støttetjenester bidrar EBSI-NE til å akselerere adopsjonen av blokkjedeteknologi i hele Europa.

EBSI-NE prosjektet er et samarbeid mellom 24 organisasjoner fra 14 europeiske land. Alle organisasjonene er anerkjent for sin ekspertise innen distribuert ledger-teknologi (DLT) og tidligere EBSI-initiativer.

Lenke:
https://www.ebsi-ne.com/

Norske virksomheter:
- Arkivverket
- Digitaliseringsdirektoratet
- Direktoratet for forvaltning og økonomistyring (DFØ)
- Fiskeridirektoratet
- Maritech AS
- NTNU
- Unisot AS

Utlysning:
EBSI – Deployment of services

Prosjektbeskrivelse:
Trace4EU-prosjektet har som mål å forbedre sporbarheten i ulike bransjer ved hjelp av blokkjedeteknologi. Prosjektet skal utvikle en "paraplyarkitektur" basert på eksisterende EBSI-tjenester for å muliggjøre utvikling av sporbarhetsapplikasjoner for både fysiske og digitale eiendeler. Dette vil også bidra til økt åpenhet i Europa. Dette kan bli svært viktig for norsk markedsadgang og prising av norske produkter. Viktig bidrag til grønt skifte og sirkulær økonomi, blant annet gjennom digitale produktpass. Støttes av norsk use case for sporing av sjømat.​

Lenke:
https://trace4eu.eu/

Best bruk av digitale teknologier - eID

Norske virksomheter:
- SIKT
- Digitaliseringsdirektoratet

Utlysning:
Large-scale pilots for cloud-to-edge based service solutions

Prosjektbeskrivelse:
Europa står overfor store endringer, der digitalisering og grønn omstilling er avgjørende for fremtiden. eIDAS-tillitsrammeverket er en viktig grunnpillar i EU, som legger grunnlaget for digital identitet og tillit. DC4EU tester ut hvordan eIDAS kan brukes til å utstede utdanningsbevis og yrkeskvalifikasjoner, samt trygde-dokumenter som A1-erklæring og europeisk helsetryggingskort.

Prosjektet fokuserer på nasjonal og internasjonal interoperabilitet, og gir tilbakemelding til EU-kommisjonen for å forbedre regelverket. Dette vil skape et nytt system for å dele utdannings- og trygdeinformasjon på en trygg og effektiv måte, tilpasset EUs krav til identitet og data.

Lenke:
https://www.dc4eu.eu/project/

Norske virksomheter:
- Direktoratet for forvaltning og økonomistyring
- Brønnøysundregisterne
- Signicat AS

Utlysning:
Support to the implementation of the European Digital Identity Framework and the implementation of the Once Only System under the Single Digital Gateway Regulation

Prosjektbeskrivelse:
EUDI Wallet Consortium skal lage en digital lommebok for borgere i Europa. Lommenboken skal inneholde:

 • Digital identitet: En sikker og pålitelig digital identitetsløsning for borgere i Europa.
 • Elektroniske bevis: Bevis på utdanning, yrkeskvalifikasjoner, førerkort, og andre viktige dokumenter.
 • Betalingsmidler: En sikker og pålitelig måte å betale for varer og tjenester på nettet.

Målet med prosjektet er å:

 • Gjøre det lettere for borgere å samhandle med offentlige myndigheter og bedrifter.
 • Redusere risikoen for identitetstyveri og bedrageri.
 • Øke tilliten til digitale tjenester.

Prosjektet består av 30 partnere fra 17 europeiske land.

Lenke:
https://eudiwalletconsortium.org/

Norske virksomheter:
- Digitaliseringsdirektoratet (Konsortieleder)
- BankID Bankaxept AS
- DNB BANK ASA
- Signicat AS

Utlysning:
Support to the implementation of the European Digital Identity Framework and the implementation of the Once Only System under the Single Digital Gateway Regulation

Prosjektbeskrivelse:

NOBID Consortium skal lette bruken av digital identitet og betalinger i Europa. Prosjektet fokuserer på to hovedområder:

1. Digital identitet:

 • Gjøre det mulig for borgere å bruke sin nasjonale eID-løsning i andre europeiske land.
 • Utvikle en sikker og pålitelig løsning for elektronisk signering av dokumenter.

2. Betalinger:

 • Gjøre det mulig for borgere å foreta grenseoverskridende betalinger på en sikker og effektiv måte.
 • Utvikle en felles plattform for digitale betalinger i Europa.

Målet med prosjektet er å:

 • Gjøre det lettere for borgere å samhandle med offentlige myndigheter og bedrifter på tvers av landegrenser.
 • Redusere risikoen for identitetstyveri og bedrageri.
 • Øke tilliten til digitale tjenester.

NOBID Consortium er en av fire EU-initierte storskalapiloter bestående av 29 organisasjoner fordelt på de 6 europeiske nasjonene Norge, Danmark, Island, Latvia, Tyskland og Italia.

Lenke:
https://www.nobidconsortium.com/

Best bruk av digitale teknologier - Tillit til digital transformasjon

Norske virksomheter:
- Medietilsynet
- Oslo Røde Kors

Utlysning:
Safer Internet Centres (SICs)

Prosjektbeskrivelse:
NSIC er et nasjonalt senter som jobber for å fremme en tryggere digital hverdag for barn og unge.

Senteret har følgende mål:

 • Øke bevisstheten og kompetansen om nettvett blant barn, foreldre og lærere.
 • Bidra til å bekjempe ulovlig innhold på nettet.
 • Utvikle verktøy og ressurser for å hjelpe barn og unge til å bruke nettet på en trygg og positiv måte.

NSIC tilbyr en rekke tjenester, inkludert:

 • Informasjon og veiledning om nettvett.
 • Kurs og workshops for barn, foreldre og lærere.
 • En hjelpelinje for barn og unge som har opplevd noe ubehagelig på nettet.

Lenke:
https://www.medietilsynet.no/english/norwegian-safer-internet-centre-nsic/