Hopp til hovedinnhold

Det er på tide å avlive myten om at staten ikke evner å tenke nytt: Statlige virksomheter blir stadig mer innovative, og i enkelte virksomheter jobbes det med radikal innovasjon. Forventninger fra politisk ledelse om å jobbe innovativt er en sterk driver, viser resultatene fra Innovasjonsbarometeret 2021.

22. juni 2021

Innovasjonsbarometeret 2021 er nå klart, og for første gang er det mulig å spore endringer i det statlige innovasjonsarbeidet over tid.

Se resultatene fra Innovasjonsbarometeret 2021

Det skjer mye og god innovasjon i staten

Statlig sektor jobber i økende grad med innovasjon. Virksomhetsledere har satt innovasjon på agendaen, og benytter seg av innovasjon som et strategisk virkemiddel for å oppfylle samfunnsoppdraget. En rekke innovasjonsaktiviteter initieres på arbeidsplassen av de ansatte. Mange statlige virksomheter bygger en kultur for innovasjon, og utnytter muligheter ny teknologi gir til bedre tjenester og prosesser.

Staten jobber med radikal innovasjon

Flere statlige virksomheter jobber med radikal innovasjon og vi ser et skifte i tilnærming til innovasjon og utfordringer virksomheter opplever. Statlige virksomheter utfordrer antakelsen om at offentlig sektor vegrer seg for å ta risiko når det kommer til radikal innovasjon.

Det store bildet viser at statlige virksomheter i stor grad arbeider i tråd med hovedgrepene for økt innovasjon som er satt i stortingsmeldingen om innovasjon i offentlig sektor, og det arbeides godt innenfor de fleste områdene. Det er likevel et potensiale for å øke innsatsen innenfor enkelte områder for å nå målet om en effektiv offentlig sektor.

Politisk ledelse påvirker innovasjonstakten

Styring er sentralt og viktig for å drive innovasjonsarbeidet fremover. Tydelige forventninger, eller fraværet av forventinger, fra politisk ledelse skiller virksomheter som jobber med innovasjon og ikke.

I tillegg til at virksomhetene får handlingsrom er det viktig at departementene har en aktiv rolle i å påse og motivere til at virksomhetene tar i bruk handlingsrommet.

Samarbeid med oppstartselskaper gir grobunn for radikal innovasjon

Det er et stort potensial for måloppnåelse i staten og samfunnet ved å utforske ulike former for samarbeid med næringslivet. Virksomheter som jobber med radikal innovasjon samarbeider i større grad med oppstartsselskaper og tar i større grad i bruk innovative anskaffelser enn virksomhetene som retter seg mot inkrementell (gradvis) innovasjon.

Virksomhetene står i spenn

Mindre økonomisk handlingsrom gjør det nødvendig å innovere. Samtidig har innovasjon en kostnad som medfører at det økonomiske handlingsrommet gjør det vanskelig å innovere. Virksomhetene står i spenn mellom behovet for å innovere og usikkerheten om de kan frigjøre tilstrekkelige med midler for å drive innovasjonen.

Innovasjonsbarometeret 2021

Digitaliseringsdirektoratet gjennomførte i månedene januar til mars 2021 to parallelle undersøkelser. Én undersøkelse ble sendt til alle virksomhetsledere i alle departementer og direktorater. Denne undersøkelsen omhandler virksomhetens overordnede innovasjonsarbeid. Den andre undersøkelsen ble sendt til ledere for avdelinger og underenheter som har oversikt over innovasjonsarbeidet på den enkelte arbeidsplass og/eller har jobbet med innovasjon. Denne undersøkelsen omhandler virksomhetenes innovasjonsarbeid de siste to år. Resultatene fra undersøkelsene publiseres på aggregert nivå slik at det ikke fremkommer hva hvert enkelt departement eller direktorat har svart. Det er det samlede aktivitetsnivået i staten som skal kartlegges.

Dette er innovasjonsbarometeret for staten

Innovasjonsbarometeret ble først utviklet av Center for Offentlig Innovation (COI) i Danmark. De har gjennomført undersøkelsen to ganger, både i statlig og kommunal sektor. I Norge har Digdir og KS gjennomført tilsvarende innovasjonsbarometer for statlig og kommunal sektor. Innovasjonsbarometeret for kommunal sektor 2020 er tilgjengelig på KS sine nettsider.

Innovasjonsbarometeret kartlegger hvordan innovasjon foregår. Spørreundersøkelsen forteller oss hvordan innovasjon foregår, og hva som kan være med på å hemme eller fremme innovasjon i offentlig sektor.

Kontakt

Fredrik Danker Monsen

Seniorrådgiver, Digitaliseringsdirektoratet
Telefon: 45206488

Olaug Birgitte Yttri

Seksjonssjef, Digitaliseringsdirektoratet
Telefon: +47 95 20 08 92