Ny stortingsmelding om innovasjon i offentlig sektor

Regjeringen har lagt fram den nye innovasjonsmeldingen som kommer til å gi fart i innovasjonsarbeidet i Norge. Fra Digitaliseringsdirektoratets side har seksjonene til Birgitte Yttri, Innovasjon og brukerretting, og Dirk Lammering, Strategi, Innovasjon og Forretningsutvikling, bidratt inn i meldingen.

03. jul 2020

Meldingen er resultatet av et langsiktig arbeid fra Digitaliseringsdirektoratet sin side, hvor seksjon Innovasjon og brukerretting og seksjon Strategi, innovasjon og Forretningsutvikling har bidratt gjennom blant annet erfaringer fra StimuLab, Digital Samhandling Offentlig Privat (DSOP), arbeid med kommunene og Innovasjonsbarometeret.

Givende samarbeid

Yttri og Lammering fremhever det givende samarbeidet mellom virkemiddelaktørene i utviklingen av innholdet i meldingen; Design og arkitektur Norge (DOGA), Kommunenes Sentralforbund (KS), Norges Forskningsråd, Innovasjon Norge, Direktoratet for forvaltning og økonomistyring (DFØ), Leverandørutviklingsprogrammet og Digitaliseringsdirektoratet, samt Kommunal- og moderniseringsdepartementet.

Fremoverlent og nytenkende

De peker på at meldingen er fremoverlent og nytenkende, og viser til hvordan bruk av scenarier og fremtidsmetodikk kan bidra til å utvikle konkret innovasjonspolitikk. Digitaliseringsdirektoratet ønsker å bruke oppdragstilnærmingen (omtales som «missions» i meldingen), en tverrsektoriell tilnærming til utfordringer som mange sektorer må samarbeide om å få løst, i våre innovasjonsaktiviteter – blant annet i Stimuleringsordningen, sammenhengende tjenester og Innovation@altinn.

Med økt oppmerksomhet på utviklingen av tverrgående tjenester, en innovasjonskultur, digital lederkompetanse og nye modeller for samarbeid på tvers av sektorer og forvaltningsnivåer, vil meldingen på sikt bidra til å utvikle helt nødvendige og nye forretningsmodeller i offentlig sektor. Vi gleder oss til økt fart i innovasjonsarbeidet i Norge!

Birgitte Yttri og Dirk Lammering
Birgitte Yttri, Seksjonssjef Innovasjon og brukerretting og Dirk Lammering, seksjonssjef Strategi, Innovasjon og Forretningsutvikling, Digitaliseringsdirektoratet.

Tre hovedprinsipper for innovasjon

I stortingsmeldingen presenterer regjeringen tre hovedprinsipper for innovasjon i offentlig sektor. Prinsippene er inspirert av OECDs erklæring for innovasjon, i tillegg til innspill som har kommet inn i meldingsprosessen:

  • Politikere og offentlige myndigheter må gi handlingsrom og insentiver til å innovere.
  • Ledere må utvikle kultur og kompetanse for innovasjon, der man har mot til å tenke nytt og lærer av feil og suksesser.
  • Offentlige virksomheter må søke nye former for samarbeid.

Kommunal- og moderniseringsminister Nikolai Astrup sier dette om meldingen:

− Å finne nye og smartere løsninger er ikke gjort gjennom ett enkelt grep. Det kan være små forbedringer som gjør hver enkelt ting litt enklere, smartere eller mer effektivt, men det kan også være store og radikale endringer som snur opp ned på hvordan oppgaver blir løst eller tjenester blir levert. Det som er viktig er at alle innovasjonene samlet sett sørger for at vi bevarer det vi setter høyest: Et bærekraftig velferdssamfunn også i fremtiden.

Stortingsmeldingen inneholder også ti hovedgrep for å øke innovasjonsgraden i offentlig sektor.

Les hele stortingsmeldingen

Arbeidet med stortingsmeldingen kan følges på offentliginnovasjon.no

Bidrar på flere av tiltakspunktene

Digitaliseringsdirektoratet bidrar allerede til flere av tiltakspunktene, gjennom for eksempel utviklingen av brukerrettede, sammenhengende tjenester som innbyggerne vil ha, på et felles digitalt økosystem. Stimuleringsordningen og DSOP-samarbeidet er andre eksempler på pågående tiltakspunkter.

Kontakt