Prosjektportefølje Stimulab Justisdepartementet: Forbedret bistand og beskyttelse til ofre for menneskehandel

Stimulab 2017: Regjeringens handlingsplan mot menneskehandel fastslår at det skal treffes tiltak for å videreutvikle og styrke bistanden til ofre for menneskehandel.

Involverte aktører: Justisdepartementet, Politidirektoratet

Leverandør: Rabøll og Halogen

Om prosjektet

Omfanget av antall ofre på landsbasis er svært lite, ca. 300 personer i året, mens antall offentlige etater og ulike frivillige organisasjoner involvert i hver sak er stor og uoversiktlig. Dette prosjektet ble en del av StimuLab fordi det ligger et innovasjons- og gevinstpotensial i å organisere bistanden til mulige ofre for menneskehandel på en mer helhetlig og brukersentrert måte. Det igjen vil resultere i en bedre koordinert og mer effektiv tjeneste for denne gruppen. Det har vært en rekke utredninger og evalueringer på området, men det er behov for bedre løsninger.

Dette er et eksempel på en kompleks problemstilling der mange aktører er involverte, men ingen har ansvaret for helheten. Det ble derfor viktig å prøve å sikre en felles problemforståelse blant alle involverte aktørene.

Prosjektets mål

 • Sikre en verdig behandling av ofre for menneskehandel.
 • Legge til rette for en effektiv forvaltning.
 • Straffeforfølge flere menneskehandlere.

Prosess

 • Diagnosefase: I prosjektets første fase ble det gjennomført en rekke arbeidsmøter i kjernegruppen, og tre arbeidsmøter med hele prosjektgruppen. Det er gjennomført totalt 10 intervjuer, 4 gruppeintervjuer og 6 intervjuer med enkeltindivider. Det er gjennomført intervjuer med representanter for frivillige organisasjoner, politiet, utlendingsforvaltningen og barnevernet. Det er også gjennomført samtaler med utvalgte brukere (ofre for menneskehandel). Videre har prosjektet gjennomgått relevante dokumenter, herunder forskning, evalueringer, relevante årsrapporter og annen rapportering, samt policydokumenter. Overordnet har arbeidet i den første fasen bekreftet at det er en rekke utfordringer og forbedringsområder på feltet. Disse er nærmere beskrevet i sluttrapporten for prosjektet. Basert på innsikten fra diagnosefasen ble det pekt på tre mulige innretninger for det videre arbeidet: Samhandling, styring og strategi. Se nærmere på hvordan funksjonen «samhandling, styring og strategi» ivaretas på feltet i dag, og hvilke forbedringer som kan iverksettes. Bistand og oppfølging. Se nærmere på innholdet i tjenesten som gis til ofre ved identifisering i ulike oppholdsordninger og ved søknad om assistert retur, og undersøke hvordan dette i større grad kan tilpasses hvert enkelt offer og deres behov.. Inntak og vurdering. Gjøre et dypdykk i hvordan funksjonen «inntak og vurdering» ivaretas på feltet i dag, og se på mulige forbedringer for fremtiden.
 • Fase 2 - utforske og lage. For videre utforskning av de tre funksjonene som ble prioritert i fase 1, ble det gjennomført en workshop per område, hvor utvalgte deltakere fra prosjektgruppen var invitert.
 • Fase 3 - testing og pilotering: Innholdet i denne fasen var avhengig av valg og prioriteringer i tidligere faser. Kjerneaktiviteten skulle være testing/pilotering av deler eller helheten av en ny tjeneste, og måling og evaluering. Med bakgrunn i resultater fra fremsynsøvelse og gevinstkartlegging, og forløpende prioriteringer i kjernegruppe og prosjektgruppe, ble det bestemt at prosjektet i det videre arbeidet skulle legge mest vekt på tjenestenivå, og mer spesifikt utvikling og tydeliggjøring av en fortung tjenesteytelse. Dette utgjør en kombinasjon av de tre tidligere retninger eller funksjoner som ble bearbeidet i fase 2, men med ekstra mye vekt på inntak og vurdering og bistand og oppfølging.

Tiltak

For å tilrettelegge for en samskapende prosess og sikre forankring, ble prosjektgruppen invitert til et arbeidsmøte for å komme med sine innspill til et foreløpig løsningsforslag. Dette var prosjektets første såkalte testing av konkrete steg på tjenestenivå og forslag om detaljering av tjenestens inndeling. Tjenestens steg:

 1. Oppsøkende aktiviteter
 2. Identifisering
 3. Inntak
 4. Vurdering
 5. Bistand
 6. Beslutning/vedtak
 7. Oppfølging
 8. Avrunding

Gevinstpotensial

Kartlegging av gevinstpotensial I prosjektet har kartlegging av gevinstpotensialet vært integrert i øvrige aktiviteter. Prosjektet har brukt gevinstkart som hovedverktøy for arbeid med identifisering og videreutvikling av potensielle gevinster. Prosjektet har identifisert følgende potensielle sluttgevinster:

 1. Større forutsigbarhet i bistanden som gis til identifiserte/mulige ofre .
 2. Mer tilpasset og målrettet bistand tilbys mulige ofre.
 3. Raskere tjeneste til identifiserte/mulige ofre.
 4. Flere straffesaker har tilstrekkelig bevis for straffeforfølgelse.

"Arbeidet har satt oss bedre i stand til å forstå helheten i menneskehandelsfeltet. Arbeidet har resultert i gode forslag til konkrete endringer i organiseringen av bistanden, og behovet for en oppdeling av refleksjonspeiroden er blitt enda tydeligere. Dette skal nå til politisk behandling i Justis- og beredskapsdepartementet."