Hopp til hovedinnhold

Rapport

Departementenes styring og tilrettelegging for innovasjon i underliggende virksomheter

Difi har undersøkt hvordan departementene styrer og tilrettelegger for innovasjon i underliggende virksomheter. Hovedformålet med undersøkelsen er å gi Kommunal- og moderniseringsdepartementet et kunnskapsgrunnlag som skal brukes i departementets arbeid med en stortingsmelding om innovasjon. Meldingen skal legges fram i 2020.

Difi-notat 2018:5
17. desember 2018

Undersøkelsen viser blant annet at:

Departementenes styring kan gi rom for innovasjon

Virksomhetene vi har intervjuet gir i hovedsak uttrykk for at departementenes styrer og tilrettelegger på en slik måte at det gis rom for innovasjon. Departementer og virksomheter er omforent om at handlingsrom i oppgaveløsningen er viktig for å kunne arbeide med innovasjon. Innovasjonsbarometerets undersøkelse til toppledere i staten, viser også at to av tre statlige virksomheter mener at departementet legger til rette for at deres virksomhet kan benytte innovative arbeidsmetoder.

Begrepet innovasjon brukes i liten grad i etatsstyringen

Begrepet er benyttet mer i årsrapportene fra virksomheten, departementenes budsjettproposisjoner og øvrige politiske dokumenter. Vårt inntrykk er at departementer og virksomheter i noe varierende grad har et bevisst forhold til begrepet og innovasjon som virkemiddel.

Virksomhetenes har ulike forutsetninger for å være innovative

Difis inntrykk er at virksomhetene har noe ulike forutsetninger for å være innovative. Rammebetingelser som kan ha betydning for innovasjon er virksomhetens størrelse, tilknytningsform, om sektoren er teknologidrevet og har en naturlig kontaktflate med næringslivet og private aktører.

Noen hovedanbefalinger

For å styre og tilrettelegge for innovasjon i underliggende virksomheter, bør departementene

  • være bevisst på at virksomhetene har ulike forutsetninger for innovasjon og tilpasse styringsrollene deretter
  • være bevisst på at mål som utformes legger til rette for innovasjon når det er hensiktsmessig
  • være oppmerksomme på om virksomhetene evner å ta handlingsrommet
  • sørge for å gi virksomhetene et reelt handlingsrom
  • være villige til å støtte virksomhetene i å ta risiko i innovasjonsprosjekter der det synes hensiktsmessig
  • sørge for at styringen bygger på tillitsbasert ledelse
  • være oppmerksomme på at kutt i ressurser er både hemmende og fremmende, og at tilføring av midler til innovasjonsprosjekter som strekker seg over tid kan vurderes
  • være oppmerksomme på at rask tilpasning av regelverk også er viktig på innovasjonsfeltet
  • vurdere om de har tilstrekkelig kompetanse om innovasjon og innovative arbeidsmåter for å styre og tilrettelegge for innovasjon