Prosjektportefølje Stimulab Bærum kommune: Brukermedvirkning og samhandling i byggeprosjekter

Stimulab 2019: Prosjektet har sett på hvordan bedre brukermedvirkning og samhandling i kommunale byggeprosjekter kan bidra til at byggene som settes opp er i tråd med faktiske behov og fremtidens krav.

Virksomhet: Bærum kommune

Leverandører: Rambøll og Halogen

Behovet som skal dekkes

Bærum kommune ser behov for prosessinnovasjon i byggeprosjekter, som kan resultere i bedre samhandling med fokus på fremtidsrettede prosjekter, gode prosesser for brukermedvirkning og felles forståelse av mulighetsrom og prosjektrammer. Særlig knyttet til tidligfase-prosesser i byggeprosjekter. Med dagens prosess har vi utfordringer med brukerinvolvering, som kommer for sent inn i våre prosjekter, noe som gjør det utfordrende å skape best mulig bygg og lokalmiljøer for innbyggerne. I Stimulab-prosjektet skal det være et særskilt fokus på den første delen av byggeprosjekter, fra valg av tomt til teknologiske og arkitektoniske løsninger er avklart. Gjennom forbedrede prosesser tidlig i et byggeprosjekt vil det kunne skapes gode og funksjonelle prosjekter, som ivaretar fremtidens behov og sikrer at vi ikke bygger gårsdagens tekniske løsninger. Vårt mål er at en nyskapende prosessmetodikk, der fokus på brukermedvirkning og involvering av relevante aktører, vil gi merverdi til våre prosjekter, uten at det går ut over forutsetninger som tid, kostnad og ønsket kvalitet. Ny prosess vil først testes ut på et pleie- og omsorgsprosjekt. Når en suksessfull prosess er etablert med Pleie og omsorg, vil denne bli tatt i bruk i alle nye prosjekter og bli en del av kommunens rutine. Stimulab-prosjektet skal også levere en metode-/prosessbeskrivelse som kan spres til andre kommuner.

Om prosjektet

Prosjektet startet tidlig i 2020, men ble satt på hold på grunn av Covid-19. Mange av prosjektdeltakerne kommer fra pleie- og omsorgstjenestene, og situasjonen etterlot lite tid til prosjektarbeid. Prosjektet startet opp igjen i august 2020 og er pågående.