Hopp til hovedinnhold

Digitaliseringsdirektoratet tar initiativ til et tverrsektorielt samarbeid som skal gjøre det enklere for kommuner og statlige virksomheter å lykkes i arbeidet med informasjonssikkerhet.

12. desember 2022

Mange kommuner, fylkeskommuner og statlige virksomheter syns det er krevende å sikre god nok informasjonssikkerhet i virksomhetene. Det viser både tilbakemeldinger Digdir har fått direkte fra virksomhetene, og tidligere undersøkelser.

Felles sikkerhet i forvaltningen

En video som oppsummerer notatet "Felles sikkerhet i forvaltningen".

Et nasjonalt løft for informasjonssikkerhet

Vi mener derfor det trengs et nasjonalt løft for informasjonssikkerhet generelt, og digital sikkerhet spesielt. Det er nødvendig for at forvaltningen skal være i stand til løse oppgavene sine og levere gode digitale tjenester i fremtiden.

Digdir ønsker å skape forståelse for utfordringene virksomhetene har med informasjonssikkerhet. Derfor har vi invitert alle aktørene som har ansvar for å veilede virksomhetene til å samarbeide for å gi felles retning på arbeidet med informasjonssikkerhet i offentlig forvaltning.

Samarbeid i felles retning skal gi en styrket og mer helhetlig tilnærming til informasjonssikkerhet i offentlig forvaltning. Det handler om å sørge for gode rammebetingelser som bidrar til at alle virksomheter har tilstrekkelig styring av risiko for sine oppgaver og tjenester. Vi ønsker å legge til rette for effektivt arbeid med informasjonssikkerhet, samstyring i sammenhengende tjenestekjeder, og god sikkerhet på tvers av hele forvaltningen.

Nytt notat beskriver initiativet

Digdir har beskrevet initiativet om felles sikkerhet i forvaltningen, og hvilke muligheter og gevinster det kan gi i et notat som er publisert på Digdir.no. Der kan du også lese synspunkter og innspill på notatet.

Positiv respons

Digdir har innhentet synspunkter på initiativet om felles sikkerhet i forvaltningen fra fagmyndigheter og andre sentrale aktører, og spurt departementene om synspunkt på strategisk retning og behovet for forpliktende samarbeid.

Tilbakemeldingene er positive. Fagmyndighetene er enige om utfordringsbildet, og at noe bør gjøres for å løfte informasjonssikkerheten og den digitale sikkerheten i forvaltningen. Mange ser nytten med å få på plass en felles referanseramme eller norm med anbefalinger, og at veiledningstilbudet bør bli mer samordnet og helhetlig. Det er også stor grad av enighet om at bredt samarbeid er helt nødvendig for å lykkes.

Digdirs initiativ beskriver hvordan det er mulig å samkjøre anbefalinger og veiledning om informasjonssikkerhet og personvern. Flere aktører, blant annet Datatilsynet og KS, støtter initiativet og peker på nytten det kan gi for virksomhetene.

Tidligere i år arrangerte Digdir et orienteringsmøte for virksomheter i forvaltningen. Deltakere ga uttrykk for at beskrivelsen av utfordringsbildet viser god forståelse av utfordringene kommuner og andre møter. De ga også uttrykk for at det er bra at det blir satt søkelys på kompleksiteten i arbeidet med informasjonssikkerhet og digital sikkerhet.

Digdir ser frem til å ta fatt på det videre arbeidet på nyåret, i samarbeid med de andre fagmyndighetene.