Hopp til hovedinnhold

Tilskudd til økt digital deltakelse og kompetanse i befolkningen

Digitaliseringsdirektoratet (Digdir) lyser ut engangsstøtte på til sammen 8 millioner kroner til kommuner som vil opprette og utvikle et lavterskel veiledningstilbud innen grunnleggende digital kompetanse til innbyggerne, med sikte på å etablere et varig tilbud etter tiltaksperioden.

  (Søknadsfristen gikk ut 14. juni 2024)

  Tildelingen forutsetter en plan for videre drift og finansiering etter tilskuddsperioden, slik at veiledningstilbudet kan bli varig etablert ut fra behovene hos ulike målgrupper i kommunen(e).

  Mål med tilskuddet

  Formålet med tilskuddet er å legge til rette for etablering av et lavterskel veiledningstilbud hvor innbyggere med liten, eller ingen digital kompetanse, kan få hjelp og veiledning for å ta i bruk digitale verktøy og digitale tjenester. Veiledningstilbudet skal gi innbyggere, som har et behov, mulighet til å tilegne seg de grunnleggende digitale ferdighetene som trengs for å kunne ta i bruk digitale verktøy og digitale offentlige tjenester fra kommune og stat.

  Kommunen(e) må stå som ansvarlig søker overfor direktoratet, men tiltaket kan utføres i samarbeid med andre kommuner eller med bistand fra frivillige organisasjoner.

  Tilskuddsordningen skal støtte opp om regjeringens «Handlingsplan for auka inkludering i eit digitalt samfunn». Målet med handlingsplanen er å sikre at alle innbyggere skal få likeverdige tilgang til offentlige tjenester, uavhengig av bakgrunn, språkkunnskaper eller alder.

  Tilskudd kan f.eks. brukes til:

  • engasjement av veiledere som kan gi opplæring i digitale ferdigheter
  • kompetanseheving av personell som skal drifte veiledningstilbudet
  • markedsføring av tilbudet til aktuelle målgrupper
  • legge til rettet for at innbyggere som trenger det kan delta fysisk og motta opplæring, f.eks. universell utforming av veiledningssted eller kostnader til dekning av særskilte utgifter for transport av deltakere som ikke kan bruke vanlige kollektivtilbud.

  Kommuner som søker om tilskudd oppfordres til å se på muligheter for samarbeid på tvers av ulike tjenesteområder som f.eks. innbyggerservice/servicetorg, folkebiblioteket og helse- og omsorgstjenesten knyttet til velferdsteknologi. Kommuner som har utfordringer med å etablere et eget tilbud oppfordres til å samarbeide med andre kommuner for å få på etablert et veiledningstilbud til egne innbyggere. Digdir oppfordrer også til å utvikle nye innovative samhandlingsmodeller på tvers av kommuner, kommune-stat og i samarbeid med frivilligheten, med sikte på å etablere et varig tilbud for målgruppen.

  Bakgrunn

  Regjeringen har som mål at Norge skal ligge i front i utviklingen av en digital forvaltning. Nettbaserte tjenester er sentrale for forvaltningens kommunikasjon med innbyggere og næringsliv og forutsetter at innbyggere med liten, eller ingen digital kompetanse, gis mulighet for å få hevet sine ferdigheter via et lavterskeltilbud i kommunen.

  Etablering av et opplærings- og veiledningstilbud i digital kompetanse bør skje i samarbeid og dialog med KS rådgivningstjeneste for Digihjelpen (www.digihjelpen.no) etter tildeling av midler. KS tilbyr råd og veiledning til kommuner som ønsker å utvikle og etablere et veiledningstilbud i grunnleggende digital kompetanse for sine innbyggere. Her kan ansvarlig søker i kommunen finne tips og råd om etablering av et kommunalt veiledningstilbud og kontakte aktuelle kommuner som allerede har etablert et tilsvarende tilbud.

  Vilkår, vurderingskriterier og søknadsprosess

  Tilskuddet skal bidra til at kommuner, gjerne i samarbeid, kan etablere et varig tilbud om å gi opplæring og veiledning i digital kompetanse til innbyggere for at de skal kunne benytte digitale verktøy og tjenester.

  Kommuner som ikke har et veiledningstilbud i dag, og som ønsker å etablere et tilbud til sine innbyggere.

  Digdir vil vektlegge følgende elementer i søknadene:

  1. Om kommunen(e) har et dokumentert behov å heve den digitale kompetansen hos aktuelle målgrupper.
  2. En plan for hvordan nå ut til aktuelle målgrupper slik at de kan delta på veilednings- og opplæringstiltak.
  3. En plan for hvordan bemanne og drifte et slikt tilbud.
  4. Politisk og administrativ forankring for etablering av et slikt veilednings- og opplæringstilbud for innbyggerne.
  5. En plan for videreføring av et varig opplæringstilbud etter tiltaksperioden.

  • Ansvarlig(e) kommune(r) skal ha gjennomført tiltaket og planlagte aktiviteter innen 30. juni 2026.
  • Kommunen(e) må, så langt det er mulig, benytte seg av allerede utviklet opplæringsmateriell fra Direktoratet for høyere utdanning og kompetanse (HK-dir), slik at det unngås å bruke ressurser på å lage nytt materiell. Kursmateriell er tilgjengelig via nettsiden www.digidel.no. Kommunen(e) oppfordres også til å gi HK-dir tilbakemeldinger på hvordan kursmateriellet fungerer i bruk, ev. mangler eller ønsker for andre kurstemaer.
  • Etter gjennomført tiltaksperiode skal kommunens erfaringer med utviklingen av veiledningstilbudet deles med KS råd- og veiledningstjeneste for Digihjelpen (www.digihjelpen.no).

  Kommuner, gjerne i samarbeid med andre kommuner eller frivillige organisasjoner.

  • Investeringer som kommunen og frivillige organisasjoner selv må stå ansvarlig for (f.eks. investering til IT-verktøy som skal være permanent tilgjengelig også etter tiltaksperioden.
  • Dekning av kostnader til drift av eksisterende og lovpålagte tjenester.
  • Ordinær drift av eksisterende virksomhet som husleie, strøm etc.

  Søknadsbeløpet har en nedre grense på 100 000 kroner for å tilrettelegge for etablering av et veiledningstilbud. Digdir vil, etter en helthetsvurdering av søknadene, ta en beslutning om hvor mange søkere som vil bli tildelt tilskudd, og beløpets størrelse.

  Det forutsettes at aktuelle søker(e)/kommunen(e) bidrar med en egeninnsats som tilsvarer 50 prosent av de totale kostnadene. Med egeninnsats menes økonomiske- og/eller personalressurser som kommunen bidrar med inn i tilbudet.

  (Søknadsfristen gikk ut 14. juni 2024)

  Tilskuddsbeløpet skal brukes i tråd med søknaden og vil bli utbetalt etter at Digdir har mottatt akseptbrev med nødvendige opplysninger som konto- og organisasjonsnummer. Utbetaling av tilskudd vil skje innen 30. november 2024 og det gis en frist innen 30. juni 2026 på å gjennomføre tiltaket, med rapporteringsfrist innen 2 måneder etter at tiltaket er gjennomført.

  Det skal framlegges bekreftelse på at midlene er brukt i henhold til formålet. Ubrukte midler (herunder midler som er ikke brukt i henhold til formålet eller at utgiftene er lavere enn antatt) kan bli krevd tilbakebetalt til departementet.

  Etter tilskuddsperioden forventes det at kommunen(e) kan framvise en plan for videreføring av et varig lavterskel opplæringstilbud til sine innbyggere.

  Utlysningen offentliggjøres på Digdirs nettside og søknadskjema og skjema for rapportering vil gjøres tilgjengelig via Altinn. Informasjon om utlysningen deles med KS som også vil videreformidle dette ut til kommunene.

  Fristen er utløpt og skjema er ikke tilgjengelig lenger.

  Kontakt

  Stian Lindbøl

  Seniorrådgiver, Digitaliseringsdirektoratet
  Telefon: +47 97 97 57 34