Hopp til hovedinnhold

Egenfinansiering av prosjekter

Med egenfinansiering mener vi det du kan klare å finansiere på kort og mellomlang sikt innenfor egne rammer.

Disponering innenfor årets bevilgning

Ved å prioritere IKT-prosjekter foran andre investeringer og ved innsparing på drift, kan du sikre finansieringen for årets investeringer. Dette krever streng budsjettdisiplin og god styring i virksomheten.

Overføring fra foregående år

Det er adgang til å overføre inntil 5% av årets driftsbevilgning (post 01) til neste år. Denne overføringen står virksomheten fritt til å øremerke til IKT-prosjekter.

I tillegg kan du overføre eventuelle bevilgninger på poster merket «kan overføres» i Prop. 1. S.

For ubrukte bevilgninger kan du se §5 i Bevilgningsreglementet.