Strategi for signeringstjenesten

Våren 2016 lanserte Difi en ny fellestjeneste for elektronisk signatur til offentlige virksomheter. Tjenesten, eSignering, tilbyr elektronisk signatur for privatpersoner til bruk for offentlige virksomheter.

Difi-rapport 2017:3
20. Apr 2017

Strategien beskriver den retningen signeringstjenesten vil utvikles i perioden 2017–2022. De behov som kundene har meldt inn og vurderingen av disse har vært førende for utforming av strategien. I strategien beskrives også signeringstjenestens visjon, hvor strategien vil ligge til grunn for å nå denne.

Offentlige virksomheter kan bruke signeringstjenesten via en portal hvor dokumentene lastes opp manuelt, eller de kan integrere tjenesten inn i sine egne løsninger, slik at innbyggeren bruker tjenesten i virksomhetens egen kontekst. Posten Norge er leverandør av tjenesten til offentlig sektor.

Mer om tjenesten eSignering

Signeringstjenesten har i tillegg en tjeneste for langtidsvalidering av signaturer og en tjeneste for arkivering av signerte dokumenter. På Samarbeidsportalen er det publisert informasjon om hvordan ta i bruk signeringstjenesten, hva tjenesten koster og teknisk dokumentasjon.