Møte i Styringsrådet

Emner:
 • Fellesløsninger
 • Digital postkasse
 • eFormidling
 • eInnsyn
 • ID-porten
 • eSignering
 • Kontaktregisteret
 • Maskinporten
 • Altinn
Tid:
torsdag 17. mars kl. 12:30–14:30, 2022
Sted:
Digdir Oslo

Styringsrådet er eit rådgivande organ for direktoratet og skal behandle viktige saker som omhandlar fellesløysingane. Anbefalingane frå styringsrådet er viktige for oss i beslutningar og råd til politiske myndigheiter knytta til utviklinga og forvaltninga av løysningane.

Medlemmane i styringsrådet skal bidra til ei forankring av anbefalingane og beslutningane i eiga verksemd og hjå samarbeidspartar, samt bidra til at løysningane vert tatt aktivt i bruk.

Møte i styringsrådet skal normalt gjennomførast fire gonger i året. Styringsrådet omfattar alle våre digitale fellesløysingar utanom eInnsyn, som har sitt eige styringsråd.

Agenda
Saksnummer Type sak Beskriving av sak
Innleiing

Digdirs retning for fellesløysingane

 • eit overblikk
 • målstyring
01/22 Drøftingssak

Tillitstenester. Status pågåande modernisering

02/22 Drøftingssak

Tenesteutvikling. Status migrering til Altinn 3.0.

03/22 Orienteringssak

Utbredelse og markedsplan 2022.

04/22 Drøftingssak

Behov for varsling v/Lånekassen - Ingunn Cowan

05/22 Beslutningssak

Oppretting av produktråd for Datadeling

06/22 Beslutningssak

Oppretting av produktråd for Tillitstenester

07/22 Beslutningssak

Oppretting av produktråd for Meldingsutveksling.

Orienteringssaker
Status for arbeidet med finansieringsmodell for fellesløysingane.
Informasjon frå sekreteriatet