Møte i styringsrådet for digitale fellesløsninger

Emner:
 • Fellesløsninger
 • Digital postkasse
 • eFormidling
 • ID-porten
 • eSignering
 • Maskinporten
Tid:
onsdag 22. september kl. 14:00–17:00, 2021
Sted:
Internt møte

For å sikre at dei digitale fellesløysingane vert utvikla og forvalta i samsvar med offentleg sektor sine behov, benyttar me styringsrådet til samarbeid og dialog med sentrale kundar. 

Styringsrådets medlem har møte 4. gongar i året. Det er ingen påmelding til dette møtet, det er kun for inviterte.

Meir informasjon om styringsrådet finn du på Samarbeidsportalen.

Oppsummering fra styringsrådet, 2. kvartal.

Saksliste:

 1. Status fellesløsningene v/ Nina Olsen Munthe
 2. eID - status og prioriteringer v/ Stig Slaatto-Hornnes
 3. Skjermskraping - oppfølgingssak fra styringsrådet i juni v/ Stig Slaatto-Hornnes
 4. Styring og finansiering av fellesløsningene v/Grete Øwre
 5. Oppfølging og status etter hendelse 1. oktober 2020 v/Jon Håkon Odd
 6. Orienteringssaker - kort orientering i møtet v/Cathrine Holten

Oppsummering fra møtet

 1. Status fellesløsningene:
  • Digdir la frem status for drift og forvaltning og viste nøkkeltall for fellesløsningene i 2021. Det ble gjort rede for endringer i bruksvilkårene for fellestjenestene knytt til DPV - Digital post til virksomhet. Digdir informerte om gjennomføring av årets brukerråd.
  • Styringsrådet tok orienteringene til etterretning. Bruksmønstre for Kontakt- og reservasjonsregisteret ble kommentert og sett i sammenheng med tjenester knyttet til smittevern og vaksinering.
 2. eID - status og prioriteringer
  • Digdir gjorde rede for status og prioriteringer innenfor eID området, særlig:
   • Ny systemarkitektur for eID-porteføljen
   • Etablering av pilot for ansattporten
   • Connect2Norway/ID-porten Utland
   • Modernisering av MinID
   • Mulig etablering av ny eID på høyeste sikkerhetsnivå
  • Styringsrådet tok orienteringene til etterretning. Diskusjonen i rådet understreker behovet for en offentlig kontrollert eID på høyt nivå og en felles, helhetlig tilnærming til brukerstyrt datadeling. Rådet setter spørsmålstegn ved realisme i forespeilet fremdriftsplan for eIDAS-framlegget digital lommebok, og viser interesse for hvordan forslaget blir tatt mot i markedet. Det ble ytret bekymring for et økt kostnadsbilde som følge av markedssituasjonen.

 3. Skjermskraping - oppfølgingssak fra styringsrådet i juni

  • Digdir gjorde rede for innholdet i notatet som ble ettersendt i forbindelse med forrige styringsråd. Videre oppfølging fra Digdir side ble diskutert. Et innspill fra styringsrådet er at Digdir kan ta mer eierskap til utfordringen og arbeide med innbyggerrettet informasjon.

 4. Styring og finansiering av fellesløsningene

  • Mandat for nytt styringsråd har vært på høring i sommer og Digdir gjorde rede for behandlingen av høringsinnspillene. Endelig mandat og sammensetning blir bestemt av Digdir medio oktober.

   Digdir bad om innspill til sammensetning av styringsrådet. Etter avtale med KS/Kommitrådet utpeker disse representanter fra kommunene.

   Digdir informerte om etablering av produktgrupper knyttet til styringsrådet. Digdir informerte om at en ny finansieringsmodell for fellestjenestene i 2023 ikke er realistisk. For tiden arbeides det med utredninger knyttet til mva. for bruk av fellestjenestene og privates bruk av disse tjenestene.

   Styringsrådet viste til innmeldte høringssvar, og peker på at det kan ligge et behov for agendastyrt representasjon i produktrådene. Det ble foreslått at møtehyppighet bør være dynamisk, avhengig av oppgavene som skal løses.

 5. Oppfølging og status etter hendelse 1. oktober 2020

  • ​​​​​​​Håndtering på overordna nivå

   • Hendelsen i ID-porten har medført et stort og langvarig oppfølgingsarbeid. Digdir presenterte hovedtrekkene i dette arbeidet og gjorde rede for organiseringen og tidslinjene som ligger til grunn.
 6. Orienteringssaker​​​​​​​

  • Digital Assistent
  • Innsyn og kontroll