Hopp til hovedinnhold

Prosjektet skal etablere en digital og automatisert plattform for håndtering av legemiddelinformasjon. Løsningen skal bli en nasjonal felleskomponent for legemiddelområdet.

Legemiddelverkets nye digitale plattform skal møte krav til nye internasjonale standarder, og hente ut gevinster av nye sentraliserte informasjonskilder i EU. Plattformen skal automatisere mottak av informasjon, effektivisere intern saksbehandling og informasjonsdeling, og distribuere kvalitetssikret legemiddelinformasjon i helsesektoren.

Løsningen skal bli en nasjonal felleskomponent innen legemiddelområdet for å legge til rette for deling og distribusjon av legemiddelinformasjon, i tråd med gjeldende prinsipper for arkitektur og sikkerhet.

Anbefalinger fra Digitaliseringsrådet

Legemiddelverket har en liten IT-organisasjon som dere ikke ønsker å utvide. Dere ønsker en samarbeidspartner som innehar og bygger opp strategisk forståelse, funksjonell og teknisk kompetanse om legemiddelverket sine tjenesteområder.
De tekniske løsningene er og vil i stadig større grad gripe inn i kjernevirksomheten og være en del av de tjenestene dere leverer. Når dere utformer samarbeidsmodellen med leverandør anbefaler vi at dere selv bemanner forretningskritiske roller med egen kompetanse. Etabler en tydelig rollefordeling med leverandøren, hvor dere selv har kontroll på kjernevirksomheten.
Vi anbefaler at dere tar kontakt med Bergen kommune og lærer av de erfaringene de har av en slik samarbeidsmodell.

Dere vil etablere et langsiktig partnerskap med en leverandør. Modellen dere legger opp til vil ligne på den dere har i dag. Studier viser at dette i mange tilfeller er krevende, og mange går bort fra denne samarbeidsformen. Det betyr ikke nødvendigvis at modellen ikke kan fungere godt for dere. Vi mener at det er viktig at dere vurderer erfaringer av dagens modell - hvilke ulemper dere har erfart og hvilke svakheter dere har opplevd. En ny samarbeidsmodell bør settes opp med utgangspunkt i de erfaringer dere har.

Dere forteller at dere ønsker å leie den digitale tjenesteplattformen. Denne vil bestå av både ferdige moduler og kode som utvikles spesielt for dere. Egenutviklingen omfatter blant annet integrasjoner. Koden som blir utviklet for dere vil være en viktig og integrert del av de tjenestene dere leverer, og det er dere som finansierer utviklingen. For å ha kontroll med utviklingen og prioriteringen fremover mener vi at det er viktig at dere sikrer rettighetene til egen kode. Dette må dere regulere i kontrakten.

Dere må allerede nå tenke på hva som skal skje ved avslutningen av en kontrakt og overgangen til neste. Vi anbefaler at dere allerede nå vurderer hva som må reguleres i kontrakten. Dere bør ta inn bestemmelser om rettigheter til løsningen og leverandørens forpliktelser ved overgang til ny leverandør. For eksempel kompetanseoverføring, samarbeid og eventuell teknisk bistand. Dette vil bidra til å redusere risikoen neste gang dere skal bytte leverandør.
Justervesenet har brukt konkurransepreget dialog og kan være en nyttig samtalepartner i det videre arbeidet.

Dere har utarbeidet et «business case» med en gevinstrealiseringsplan, og det er bra. Vi anbefaler at dere jobber videre med denne, slik at den fremstår som fullstendig. Vær åpne og tydelige på finansieringskildene og på kostnader hos eksterne samarbeidspartnere, spesielt i spesialisthelsetjenesten.
De tjenestene dere skal levere og systemene som er en del av deres tjenesteleveranse vil videreutvikles kontinuerlig. Nye behov fra aktørene og nye tekniske muligheter gjør at dette vil fortsette. Vi anbefaler at dere tar høyde for dette i forvaltningskostnadene.

Dere fortalte i møtet dere er organisert i lag med en tydelig produkteier, og at dere ønsker å jobbe smidig. Sørg for at dere involverer alle som om blir berørt av endringene, også aktørene utenfor legemiddelverket. Det er viktig at dere beskriver prioriterings- og utviklingsprosessen og metoder for brukerinvolvering i avtalen.
Vi anbefaler at dere utfordrer leverandørene i dialogfasen på hvor gode de er på brukerinvolvering og innsiktsarbeid.
Statens pensjonskasse har kommet langt når det gjelder nyttestyring underveis i utviklingsarbeidet. Her kan det være inspirasjon og erfaring å hente.

Dere har en god historie om hvorfor dere setter i gang prosjektet. Engasjementet er tydelig.
Dette er en bra start. Vi anbefaler at dere jobber videre med å konkretisere historien slik at dere er tydelige på nytten for sluttbrukerne, både for de andre aktørene i helsesektoren og for pasienten. Ha en innsiktprosess overfor de øvrige aktørene og inkluder ansatte og pasienter. Tenk klokt om hvordan dere skal måle omstillingen. Hva skal andre aktører måles på?