Digitaliseringsrådets anbefalingsbrev Landbruksdirektoratet: Fagsystem reindrift

Landbruksdirektoratet skal utvikle nye fagsystemer og digitale selvbetjeningstjenester for reindrift.

Det skal utvikles enkle og effektive selvbetjeningsløsninger for reineiere som er tilpasset denne næringens arbeidshverdag. De digitale løsningene skal understøtte den nye reindriftsloven og innrettes slik at de kan bidra til å tilrettelegge for målsetningen om en bærekraftig og effektiv næring med en vesentlig grad av selvstyre.

Anbefalinger fra Digitaliseringsrådet

Istedenfor å tenke at dere skal lage et nytt IT-system, bør dere vurdere å utvide perspektivet og bygge opp et organisasjonsprosjekt som involverer næringen. Tenk forvaltningsmessig forenkling og finn ut hva som tjener brukerne før dere tar stilling til tekniske løsninger.

Involver brukerne (aktørene i reindriftsnæringen) og bygg prosjektet slik at reindriftsnæringen får eierskap til det som kommer ut av prosjektet. Start med noe som er nært og nyttig for næringen. Det kan bidra til å bygge tillit. Vis at det dere skal utvikle vil være til nytte for næringen, samtidig som forvaltningen får gjort oppgavene sine.

Dere fortalte at dere ønsker å involvere næringen mer i utviklingen av de digitale tjenestene, men at det er vanskelig å få til, blant annet fordi reindriftseierne er mye ute i felt. Vi anbefaler at dere tenker nytt om hvordan dere kan involvere næringen. Kan dere gå i dialog med reindriftsorganisasjonene og andre relevante organisasjoner for å få råd om hvordan dere bør gå frem? Legg vekt på at dere ønsker å ta utgangspunkt i deres situasjon. Slik kan dere skape en felles plattform for utviklingsarbeidet. Vi anbefaler at dere involverer brukerne fra start til slutt i prosjektet. En del av reindriftsnæringen er langt fremme teknologisk. Kan dere involvere noen av disse til å være fyrtårn for prosjektet?

Det er flere måter å involvere brukerne. Vi anbefaler dere å knytte til dere kompetanse på eksempelvis tjenestedesign og brukerretting. Det vil hjelpe dere til å hente inn brukerhistorier og utvikle den digitale brukerreisen, både slik den er i dag og slik dere ønsker at den skal være. Test konsepter og teknologiske hjelpemidler i felt eller der brukerne utfører sitt arbeid.

Dere kan ta kontakt med Digitaliseringsdirektoratet for veiledning om hvordan dere skal gå frem.

For oss fremstår presentasjonen av prosjektet som hovedsakelig internt rettet. Vi oppfatter dette som et spennende prosjekt som også henger sammen med urfolks rettigheter, kultur og bærekraftig utvikling.

Lag den gode historien sammen med næringen. Synliggjør nytten i et bredere perspektiv og bruk andre argumenter enn ren kost/nytte. Dere kan bygge historien rundt urfolkets behov, modernisering av reindrift, bærekraftig utvikling og nasjonal matproduksjon. Legg vekt på forventninger fra næringen. De er avhengige av brukervennlige systemer for å utvikle og forenkle reindriftsnæringen på en moderne og bærekraftig måte.

Vi tror dere også vil tjene på å få enda tydeligere frem hva konsekvensene er av å ikke gjøre noe. Tydeliggjør hva som egentlig er problemet med å fortsette slik dere gjør nå. For eksempel kan alvorlige konsekvenser (skadevirkninger) tas med i en kvantifisering av nytte. Gevinster måles da som unngåtte skadevirkninger i forhold til null-alternativet. Dette kan styrke argumentasjonen og kost/nytte beregningene, og dermed også prioriteten til prosjektet.

Etter at dere og aktørene har fått en felles forståelse av nåsituasjonen og hvilke behov brukerne har, vil det neste være å se på hva som er gjennomførbart og hvilke hindringer som finnes. Hvilke lover og regler må endres for å kunne utvikle et enklere system? Vurder også hvilke som kan vente og som fortsatt kan støttes av manuelle rutiner. Det kan være at noen problemstillinger knyttet til endringer i regelverket må modnes. Vi anbefaler at dere ser på hva som er det viktigste å endre, og konsentrerer dere om det. Hele veien må dere koble regelverksarbeidet til det næringen ønsker.

Vi anbefaler at dere går tidlig ut i markedet. Utforsk hvordan løsninger i markedet kan bidra til å dekke behovene deres. Markedsdialogen kan dere ta før dere har tatt beslutning om hvilke krav og løsninger dere vil satse på.

Ta gjerne kontakt med Innovative anskaffelser – Nasjonalt program for leverandørutvikling for å få hjelp til markedsdialogen.

Dere fortalte at det er ganske forskjellig organisering av reindrift i Norden. Vi anbefaler likevel at dere ser til de andre nordiske landene som har reindriftsnæringer. Hvilke systemer benytter de i reindriftsforvaltningen? Er det noe dere kan lære?

Den gode historien, se anbefaling over, er viktig for dialogen dere skal ha med departementet om finansering av prosjektet. Vi anbefaler også at dere tenker alternative finansieringsmuligheter. Lag en plan om stegvis realisering som støtter opp under muligheten for gradvis finansiering både gjennom driftsbudsjettet og eventuelt reindriftsavtalen som landbruksdirektøren antydet i møtet.