Hopp til hovedinnhold

Prosjektet vil gi brukervennlige digitale løsninger og legge til rette for en sammenhengende digital tjenestekjede innen eiendomsoverdragelser.

Lovgiver har bestemt at en stor andel eiendomserverv som er konsesjonsfrie krever egenerklæring. Dagens arbeidsprosesser for vurdering av konsesjonsforholdet til en eiendom, utfylling og innsending av skjemaene til kommunene, samt kommunenes behandling, oppleves å være tidkrevende for alle involverte. Det finnes ingen digital selvbetjeningstjeneste for brukerne, og konsesjonsmyndigheten har manglende systemstøtte.

En digitalisering av prosessene forventes å effektivisere og forenkle gjennomføringen av konsesjons- og tinglysningsregelverket. Tiltaket vil gi et viktig bidrag til å nå målet om heldigital eiendomshandel.

Anbefalinger fra Digitaliseringsrådet

Dere har et godt prosjektforslag som viser stor nytte for alle involverte. Det er et godt grunnlag for å lage en tydelig og engasjerende historie. For at dere skal lykkes er det viktig at de dere skal samarbeide med deler deres engasjement for å lage en sammenhengende tjeneste. Historien dere forteller er viktig for å bygge dette engasjement.

Vi anbefaler at dere løfter frem fordelene ved å gjøre dette sammen. Vis hvordan de nye løsningene vil være bedre for samfunnet, brukerne og aktørene. Hvorfor skal dere lage dette sammen? Vær konkrete og direkte.

Vi håper dere kan få inspirasjon fra Digitaliseringsrådets erfaringsrapport 2019, Den gode historien.

I utredningen har dere identifisert aktører som vil være viktige samarbeidspartnere. Dette gjelder særlig kommunesektoren, Kartverket, Altinn og meglerbransjen.

Vi anbefaler at dere inviterer de offentlige aktørene til et forpliktende samarbeid om satsingen. Det er viktig at ledere hos alle aktørene er med fra begynnelsen. Dette kan bidra til at dere sammen kan diskutere behovene dere ønsker å løse før dere kommer inn på konkrete tekniske løsninger.

Når prosjektet skal organiseres bør viktige samarbeidspartnere også involveres i styringen av prosjektet.

Eiendomsmeglerne vil kunne få vesentlige gevinster av nye løsninger. De er en viktig aktør for å nå målet om en heldigital eiendomshandel. Vi tror at det vil være behov for tilpasninger også i de systemene meglerbransjen bruker.

Undersøk hvordan samarbeidet mellom det offentlige og meglerbransjen er organisert i tiltaket Digital samhandling ved eiendomshandel/DSOP. Se om dere kan få nytte av å koble dere på det etablerte samarbeidet.

Dere ønsker å skaffe dere mer innsikt i brukerbehov og vurderer å bruke tjenestedesign som tilnærming for å definere gode brukerrettede løsninger. Samtidig har dere allerede et overordnet løsningskonsept som et godt grunnlag for arbeidet.

Vi støtter denne tilnærmingen og anbefaler at dere gjør dette samtidig som dere verifiserer og detaljerer løsningskonseptet dere allerede har. Vår erfaring er at det er effektivt å jobbe tverrfaglig med både brukerbehov, løsningsarkitektur og forenklinger i lov og forskrift. Ta inn samarbeidspartnerne i dette arbeidet. Vær åpne for at disse kommer med forslag som kan forbedre og forenkle løsningene. Hold det tekniske løsningskonseptet åpent når dere leter etter hva som hemmer og fremmer den gode brukeropplevelsen. Jakt på forenkling sett fra brukeren.

Vi anbefaler at dere forsøker å gjøre dette allerede i år. Da vil eventuelle usikkerheter ved løsningskonseptet være tatt hånd om før årsskiftet.

Dere har jobbet med å identifisere mulige forenklinger i konsesjonsregelverket og egenerklæringsskjemaet. Dere har et høyt ambisjonsnivå når det gjelder å jobbe for automatisering av kontrollene. Vi anbefaler at dere fortsetter å dokumentere fordelene av å gjøre endringer i konsesjonsloven.

Dere nevner i grunnlaget flere områder som bør undersøkes nærmere. Vurder hvilke data som er nødvendige for å automatisere kontrollene. Er disse tilgjengelig i eksisterende registre eller må det etableres nye registre? Planlegg løsningen slik at den fleksibelt kan håndtere en speilvending av loven og ta høyde for full automatisering.

Dere har et overordnet løsningskonsept og oversikt over aktører dere skal samarbeide med for å lykkes. Når dere sammen jobber med brukerreiser og løsningskonsept vil dere enklere se hvilke deler av løsningen som kan konkurranseutsettes. Dere trenger kompetanse for å jobbe med tjenestedesign. Dette kan dere løse med en begrenset konkurranse om bistand til arbeidet.

Dere har konkrete tall på gevinstene dere ønsker å oppnå. Dette er et godt grunnlag for videre arbeid. Prosjektene som lykkes best, er de som jobber praktisk med å realisere gevinstene.

De største gevinstene kommer imidlertid hos andre enn Landbruksdirektoratet. Dere har ikke fullmakter til å realisere disse. Dette er en kjent utfordring fra flere andre prosjekter.

Vi anbefaler at dere oppretter en rolle i prosjektet for å jobbe med gevinstene. Arbeidet vil innebære kommunikasjon og markedsføring, koordinering og verifisering av gevinstene sammen med de andre aktørene. Se anbefaling 2 og 3.

Dere kjenner godt det etablerte samarbeidet mellom offentlig sektor, meglerbransjen og finansnæringen (Digital samhandling ved eiendomshandel/DSOP). De kan ha erfaringer som er nyttige for dere. Også når det gjelder finansiering av ulike aktørers kostnader. Vi anbefaler at dere tar kontakt med DSOP, både for å lære om deres erfaringer og for å undersøke muligheten for samarbeid.

En annen aktør med omfattende erfaring av samarbeid på tvers er Direktoratet for byggkvalitet (DiBK). I arbeidet med Fellestjenester BYGG har DiBK jobbet innovativt med utvikling av tjenester sammen med markedsaktører og kommunesektoren.