Hopp til hovedinnhold

SIKT er et helhetlig strategisk IKT moderniseringsprogram for saksbehandling av lån og tilskudd.

Husbanken og Digitaliseringsrådet har sammen drøftet konsekvensene for porteføljen og Husbankens mulighet til å realisere delprosjektene innenfor ønskede tidsrammer, med akseptabel risiko og tilstrekkelig budsjett. En utfordring har vært at alle delprosjektene i SIKT-programmet har høy prioritet, også fra politisk ledelse.

Dialogen med Husbanken har dreid seg om de utfordringene banken har når det gjelder en raskere gjennomføring av driftsutsetting av låneforvaltningen enn det Husbanken hadde tatt høyde for i forbindelse med SIKT-programmet.

Bakgrunn

SIKT-programmet ble igangsatt høsten 2012, og programmet er planlagt gjennomført i tre faser. Første fase inneholder en portefølje på ni prosjekter og er i ferd med å avsluttes nå. I 2014 ble det utarbeidet et veikart som viser delløsninger innplassert i utviklingsplanen for SIKT fase 2 og 3.

Etter at veikartet ble etablert er det utarbeidet en utredning om driftsutsetting av låneforvaltningen. Departementet har gitt signaler om at driftsutsettingen skal gjennomføres i samme tidsrom som fase 2 av SIKT. En formell beslutning om gjennomføring av driftsutsetting i løpet av tre år (2015-2018), samt midler til gjennomføringen, kommer først ved behandling av statsbudsjettet i slutten av 2016.

Anbefalinger fra Digitaliseringsrådet

Husbanken beskriver grensesnittet mot fremtidig låneforvalter som usikkert og ikke tilstrekkelig utredet. Digitaliseringsrådet vurderer integrasjon mot låneforvalter som høy risiko så lenge den ikke er tilstrekkelig utredet. Husbanken bør derfor igangsette arbeid med å beskrive grensesnittet mot forvalter. På denne måten kan Husbanken få bedre kontroll på hva som må gjøres og hvordan det skal prioriteres.

Tildelingsbrevet for 2016 stiller krav til mål og aktiviteter som allerede belegger tilgjengelige ressurser i Husbanken. Det er viktig at Husbanken allerede nå forbereder seg på beslutninger som kommer mot slutten av året. Husbanken må derfor avklare med departementet hvordan dette vil måtte påvirke leveransene for 2016. Bare på denne måten vil Husbanken og departementet være beredt på utfallet av behandlingen av satsningsforslag for 2017.

Det er også behov for å kvalitetssikre kostnadsanslagene for driftsutsetting som er spilt inn i forbindelse med Husbankens satsingsforslag. Resultatet vil være avhengig av hvorvidt det er mulig å endre rekkefølge på de øvrige delprosjektene i SIKT-programmet.

Husbanken fremstår som godt forberedt og organisert for å kunne håndtere en utfordrende situasjon med prioriteringer og beslutninger. Digitaliseringsrådet forstår at Husbanken står overfor vanskelige valg. Samtidig mener vi at det er viktig at Husbanken allerede nå ser på sin helhetlige portefølje og foretar noen tydelige prioriteringer, både for i år (jf. nødvendig forberedelse til driftsutsettingen) og i årene fremover.

Prioriteringene bør gjøres i dialog med departementet. Rådet anbefaler Husbanken å ha et kritisk blikk på hva som er såkalte «må-tiltak» og «bør-tiltak», både for å redusere risiko og behovet for tilleggsbevilgninger.

Rådet forstår at en av årsakene til at SIKT 1 ble vellykket, er at Husbanken har brukt en vesentlig andel interne ressurser i utviklingsarbeidet. Slik det fremstår nå, skal Husbanken gjennomføre mange krevende oppgaver over en begrenset tid. Rådet anbefaler at Husbanken fortsatt søker å opprettholde en god balanse mellom interne ressurser og innleide konsulenter. Det avgjørende er at Husbanken har en nøktern vurdering av hva som er forsvarlig å gjennomføre av prosjekter over de neste tre årene. Mye tyder på at en utvidelse av porteføljen vil innebære en vesentlig høyere risiko.

Beslutning om driftsutsetting vil være en politisk beslutning som berører medarbeiderne som i dag jobber med låneforvaltning. I tillegg til omstillingen for de som blir direkte berørt av driftsutsettingen, må Husbanken sikre kompetanse for å håndtere en fremtidig avtale med ekstern tjenesteleverandør. Digitaliseringsrådet oppfatter at Husbanken kjenner godt til disse problemstillingene.