Digitaliseringsrådets anbefalingsbrev Difi: Deling av data

Prosjektet skal gjøre det enklere å få tilgang til og bruke offentlige data og informasjon.

Deling av data skal gi enklere tilgang til og bruk av offentlige data og informasjon for offentlige og private virksomheter. Dette skal gi grunnlag for brukerorienterte tjenester, en mer effektiv offentlig sektor og næringsutvikling i privat sektor. 

En konseptvalgutredning fra Difi viser at deling av data i mange tilfeller er krevende. Et forprosjekt i 2019 skal beskrive hvordan Difi og samarbeidspartnere skal arbeide for å realisere prosjektet.

Anbefalinger fra Digitaliseringsrådet

For å lykkes må dere skape et bredt engasjement og eierskap til tiltakene. Dette innebærer at samarbeidspartnere må få ansvar og reell innflytelse i styringen av tiltakene, og dere må være komfortable med dette. Inviter viktige samarbeidspartnere inn i styringsgruppen og til å lede enkelte av tiltakene. Få kommunene og næringslivet med. Sørg for at både de som har mye data og datakonsumenter er representerte. Vurder om dere skal legge frem modellen for hvordan dere skal styre og involvere andre i prosjektet på møte i Skate og be om tilslutning.

Mange av tiltakene handler om å investere i grunnleggende infrastruktur. Dette er krevende å formidle og å finansiere. Dere har mange målgrupper som skal forstå budskapet. Dere bør få frem verdien av deling av data på en tydeligere måte. Vi anbefaler at dere velger ut noen konkrete caser og forteller hvordan det er tenkt at de delte dataene skal bli brukt. Beskriv hvilken nytte ulike brukere vil få av de ulike tiltakene. Budskapet må være lett forståelig for målgruppene: sluttbrukere, virksomheter som skal lage tjenester, politikere, næringslivet og andre. Vis hvordan deling også legger til rette for maskinlæring, kunstig intelligens og big data.

Prosjektet vil påvirke hele samfunnet. Dere er avhengige av sterkere virkemidler enn det Digitaliseringsrundskrivet gir dere i dag. Blant annet tror vi regjeringen må legge sterkere føringer for å få virksomhetene til å gjennomføre prioriterte prinsipper i Digital agenda. Jobb for å få tydeligere politiske føringer. Kan vi i Norge lære noe av de finske erfaringene når det gjelder politisk eierskap til prosjekter og påfølgende gjennomføring?

Vi har forstått at prosjektet vil konsentrere seg om å dele forvaltningsdata. Det er ikke forklart hva årsaken til denne begrensingen er. En bedre deling av forvaltningsdata vil opplagt kunne bidra til en mer effektiv forvaltning og en bedre brukeropplevelse ved at «kun en gang»-prinsippet for brukerne kan bli gjennomført. For å oppnå en større grad av innovasjon både i næringslivet og i tjenesteutviklingen i kommunene, er deling av andre typer data, som målerdata og sensordata, av sentral betydning. Bør dere ha et bredere perspektiv på datafangst og deling av data enn bare forvaltningsdata? Hvordan kan dere hjelpe andre til å samhandle og dele data utover forvaltningsdata?

I føringene for forprosjektet trekker dere frem noen prinsipper for gjennomføringsstrategien, herunder trinnvis og smidig gjennomføring. Dette er gode prinsipper. For å lykkes med å gjennomføre prosjektet på en smidig måte må dere prioritere. Hvordan skal dere prioritere? Hvilke tiltak er det viktigst å starte med? Hvilke gir mest nytte? Involver samarbeidspartnere når dere prioriterer. Hva bør og kan dere gjennomføre uavhengig av finansiering av hele prosjektet?

Dere skal bruke 2019 til å planlegge prosjektet. Vi anbefaler at dere vurderer hva dere kan levere av nytte parallelt med planleggingen, se anbefalingen over. Det pågår flere kommunale og statlige prosjekter som fremmer deling av data allerede. Disse prosjektene kommer langt på et år. Vi anbefaler at dere involverer dere i disse i 2019 og viser hvordan de henger sammen med deres prosjekt. Bør Difi bistå andre etater i å bruke dataene for å lage bedre tjenester? Og kan dere få drahjelp av det som skjer i de store kommunene? Da vil dere også få mer detaljert innsikt i aktuelle og praktiske problemstillinger som dere kan bruke videre i å planlegge de riktige tiltakene i prosjektet.

Dere har allerede sett mye på hvordan andre land deler data. Kan det være relevant for oss å vurdere måten noen andre land etablerer økosystem for å sikre innovasjon utover det offentlig sektor klarer på egen hånd?