Hopp til hovedinnhold

DFØ har fått i oppdrag å utrede alternativer for digitale fellesløsninger for tilskudd.

Om prosjektet

Finansdepartementet (FIN) har gitt DFØ i oppdrag å utrede alternativer for digitale fellesløsninger for tilskudd. DFØ skal utrede følgende fire punkter:

1. løsninger for å få oversikt over hvilke tilskuddsordninger som finnes
2. løsninger for å få oversikt over hvem som har fått utbetalt hvilket beløp
3. digitale fellesløsninger for hele eller deler av tilskuddsforvaltningsprosessen i staten
4. kombinasjoner av oversikt over statlige tilskuddsordninger og tilskuddsmottakere med en digital fellesløsning (1, 2 og 3).

Anbefalinger fra Digitaliseringsrådet

Dere har kommet godt i gang med å kartlegge mål og behov til de ulike interessentene. Beskriv hva dere vil løse og for hvem. Kan dere klargjøre bedre hvilken informasjon dere trenger, og til hvilket formål. Bruk av metoder som brukerhistorier og personas kan hjelpe dere med å konkretisere behov og mål uten å fokusere på løsning. Når det er satt klare mål og behovene er tydelige, er det enklere å identifisere konsepter og prioritere slik at dere kan nå målet.

Vi foreslår at dere gir mer plass til å beskrive behovene på de ulike områdene av bestillingen. Spiss budskapene i rapporten.

Dere har utviklet flere løsningsforslag, og beskriver et godt stykke på vei også tekniske løsninger. Vi anbefaler dere å vente med å peke i retning av, eller å anbefale, konkrete tekniske løsninger. Dere er i en tidlig fase, og det er fortsatt flere muligheter som ikke er vurdert. Kan regelverk endres? Kan behovene til de ulike interessentene dekkes på nye måter? Hvilke av deres behov kan markedet ev. løse? Dette bør dere undersøke videre.

Vi anbefaler dere å gå i dialog med markedet og samle innspill til hvordan dere kan dekke behovene som har kommet frem. Hvordan kan leverandører bygge tjenester/være innovative hvis de får tilgang til informasjon? Det er også aktører som allerede i dag har tatt i bruk teknologi som henter inn og systematiserer tilskuddsordninger. I dialog med markedet kan dere få innspill som gir dere nye ideer til løsninger og sikre gjenbruk der det er hensiktsmessig.

Vi har forståelse for at dere ikke vil kunne levere en rapport som svarer utfyllende på alle 6 spørsmål i utredningsinstruksen. I den videre prosessen bør dere finne fram til hvilke behov dere kan starte med. Finn ut hva som gir størst nytte for de ulike brukerne og hva som kan gi nytte raskt. Er det noe som kan utvikles raskt, samtidig som det gir muligheter for videre utvikling? Kanskje dere kan starte med noen av ordningene, eventuelt en sektor?

Velg teknologiske løsninger som kan utvikles videre. Uavhengig av hva dere faller ned på vil vi fraråde dere å legge til grunn manuell innmelding i et eventuelt register.

Tilskuddsområdet er preget av at mange aktører utvikler eget regelverk og prosesser når de tildeler tilskudd. Hva vil det kreves av felles begreper og definisjoner for å kunne sammenstille oversiktene som det er behov for? Hva må standardisere eller harmoniseres? Hva er gevinstene? Tilskuddsområdet er preget av at mange aktører utvikler eget regelverk og prosesser når de tildeler tilskudd. Hva vil det kreves av felles begreper og definisjoner for å kunne sammenstille oversiktene som det er behov for? Hva må standardisere eller harmoniseres? Hva er gevinstene?

Et eventuelt fremtidig tilskuddsregister vil kunne inneholde informasjon om personer, organisasjoner og utbetalinger til dem. Dere bør tidlig i prosjektet ta stilling til hvilke data som omhandler personer og som er unntatt offentlighet.

De siste årene har stadig flere statlige virksomheter kjøpt og utviklet digitale saksbehandlingssystem for sine tilskuddsordninger. Digitaliseringsrådet har behandlet flere slike prosjekter. Er behovet for et felles system for tilskuddsbehandling like stort som tidligere? Det er også mange problemstillinger dere må ta stilling til rundt etablering av eventuelle felles systemer. Skal det være et tilbud, eller tvungent? Skal dere forvalte/eller skal det være krav til systemer som forvalterne selv kjøper inn?